English    Türkçe    فارسی   

1
1927-1951

 • ای همه پوسیده در کون و فساد ** جان باقیتان نرویید و نزاد
 • O ye who all are rotten in (the world of) generation and corruption, your everlasting soul neither grew nor came to birth.”
 • گر بگویم شمه‌‌ای ز آن نغمه‌‌ها ** جانها سر بر زنند از دخمه‌‌ها
 • If I tell (even) a tittle of those (saintly) notes, the souls will lift up their heads from the tombs.
 • گوش را نزدیک کن کان دور نیست ** لیک نقل آن به تو دستور نیست‌‌
 • Put thine ear close, for that (melody) is not far off, but ’tis not permitted to convey it to thee.
 • هین که اسرافیل وقت‌‌اند اولیا ** مرده را ز یشان حیات است و حیا 1930
 • Hark! for the saints are the Isráfíls of the (present) time: from them to the dead comes life and freshness.
 • جان هر یک مرده‌‌ای از گور تن ** بر جهد ز آوازشان اندر کفن‌‌
 • At their voice the soul of every dead one starts up from the body's grave in their winding sheets.
 • گوید این آواز ز آوازها جداست ** زنده کردن کار آواز خداست‌‌
 • He (that is thus awakened) says, “This voice is separate from (all other) voices: to quicken (the dead) is the work of the voice of God.
 • ما بمردیم و بکلی کاستیم ** بانگ حق آمد همه برخاستیم‌‌
 • We (had) died and were entirely decayed: the call of God came: we all arose.”
 • بانگ حق اندر حجاب و بی‌‌حجاب ** آن دهد کو داد مریم را ز جیب‌‌
 • The call of God, (whether it be) veiled or unveiled, bestows that which He bestowed on Mary from His bosom.
 • ای فناتان نیست کرده زیر پوست ** باز گردید از عدم ز آواز دوست‌‌ 1935
 • O ye whom death (in your hearts) hath made naught underneath the skin, return from non-existence at the voice of the Friend!
 • مطلق آن آواز خود از شه بود ** گر چه از حلقوم عبد الله بود
 • Absolutely, indeed, that voice is from the King (God), though it be from the larynx of God's servant.
 • گفته او را من زبان و چشم تو ** من حواس و من رضا و خشم تو
 • He (God) has said to him (the saint), “I am thy tongue and eye; I am thy senses and I am thy good pleasure and thy wrath.
 • رو که بی‌‌یسمع و بی‌‌یبصر تویی ** سر تویی چه جای صاحب سر تویی‌‌
 • Go, for thou art (he of whom God saith), ‘By Me he hears and by Me he sees’: thou art the (Divine) consciousness (itself): what is the occasion (propriety) of (saying), ‘Thou art the possessor of the (Divine) consciousness’?
 • چون شدی من کان لله از وله ** من ترا باشم که کان الله له‌‌
 • Since thou hast become, through bewilderment, ‘He that belongs to God,’ I am thine, for ‘God shall belong to him.’
 • گه تویی گویم ترا گاهی منم ** هر چه گویم آفتاب روشنم‌‌ 1940
 • Sometimes I say to thee, ‘’Tis thou,’ sometimes, ‘’Tis I’: whatever I say, I am the Sun illuminating (all).
 • هر کجا تابم ز مشکات دمی ** حل شد آن جا مشکلات عالمی‌‌
 • Wheresoever I shine forth from the lamp-niche of a breath (Divine word), there the difficulties of a (whole) world are resolved.
 • ظلمتی را کافتابش بر نداشت ** از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت‌‌
 • The darkness which the (earthly) sun did not remove, through My breath that darkness becomes like bright morning.”
 • آدمی را او به خویش اسما نمود ** دیگران را ز آدم اسما می‌‌گشود
 • To an Adam He in His own person showed the (Divine) Names; to the rest He was revealing the Names by means of Adam.
 • خواه ز آدم گیر نورش خواه از او ** خواه از خم گیر می‌‌خواه از کدو
 • Do thou receive His light either from Adam or from Himself: take the wine either from the jar or from the gourd (cup),
 • کاین کدو با خنب پیوسته ست سخت ** نی چو تو شاد آن کدوی نیک بخت‌‌ 1945
 • For this gourd is very closely connected with the jar: the blessed gourd is not rejoiced (by the same causes) as thou art.
 • گفت طوبی من رآنی مصطفا ** و الذی یبصر لمن وجهی رأی‌‌
 • Mustafá (Mohammed) said, “Happy he that has seen me and he that looks at him that saw my face.”
 • چون چراغی نور شمعی را کشید ** هر که دید آن را یقین آن شمع دید
 • When a lamp has derived (its) light from a candle, every one that sees it (the lamp) certainly sees the candle.
 • همچنین تا صد چراغ ار نقل شد ** دیدن آخر لقای اصل شد
 • If transmission (of the light) occurs in this way till a hundred lamps (are lighted), the seeing of the last (lamp) becomes a meeting with the original (light).
 • خواه از نور پسین بستان تو آن ** هیچ فرقی نیست خواه از شمع‌‌دان‌‌
 • Either take it from the hindmost light—there is no difference—or from the candle of the Spirit.
 • خواه بین نور از چراغ آخرین ** خواه بین نورش ز شمع غابرین‌‌ 1950
 • Either behold the light (of God) from the lamp of the last (saints), or behold His light from the candle of those who have gone before.
 • در بیان این حدیث که إن لربکم فی أیام دهرکم نفحات ألا فتعرضوا لها
 • Explanation of the Tradition, “Verily, your Lord hath, during the days of your time, certain breathings: oh, address yourselves to (receive) them.”
 • گفت پیغمبر که نفحتهای حق ** اندر این ایام می‌‌آرد سبق‌‌
 • The Prophet said, “In these days the breathings of God prevail: