English    Türkçe    فارسی   

1
2198-2222

 • همچو آن کاو با تو باشد زر شمر ** سوی او داری نه سوی خود نظر
 • As (when you are with) one who is counting out gold to you, you keep your gaze (directed) towards him, not towards yourself.
 • گردانیدن عمر نظر او را از مقام گریه که هستی است به مقام استغراق که نیستی است‌‌
 • How ‘Umar, may God be well-pleased with him, bade him (the harper) turn his gaze from the stage of weeping, which is (self-) existence, to the stage of absorption (in God).
 • پس عمر گفتش که این زاری تو ** هست هم آثار هشیاری تو
 • Then ‘Umar said to him, “This wailing of thine is also (one of) the marks of thy sobriety (self-consciousness).
 • راه فانی گشته راهی دیگر است ** ز آن که هشیاری گناهی دیگر است‌‌ 2200
 • The way of him that has passed away (from self-consciousness) is another way, because sobriety is another sin.
 • هست هشیاری ز یاد ما مضی ** ماضی و مستقبلت پرده‌‌ی خدا
 • Sobriety exists (arises) from recollection of what is past: past and future are to thee a curtain (separating thee) from God.
 • آتش اندر زن به هر دو تا به کی ** پر گره باشی از این هر دو چو نی‌‌
 • Cast fire on them both: how long, because of these twain, wilt thou be full of knots (joints) like a reed?
 • تا گره با نی بود هم راز نیست ** همنشین آن لب و آواز نیست‌‌
 • Whilst the reed is knotted, it is not a sharer of secrets: it is not the companion of the (flute-player's) lip and voice.
 • چون به طوفی خود به طوفی مرتدی ** چون به خانه آمدی هم با خودی‌‌
 • When thou art (engaged) in going about (seeking God) thou art indeed wrapped in (thy) going about: when thou hast come home, thou art still with thyself (self-conscious).
 • ای خبرهات از خبر ده بی‌‌خبر ** توبه‌‌ی تو از گناه تو بتر 2205
 • O thou whose knowledge is without knowledge of the Giver of knowledge, thy repentance is worse than thy sin.
 • ای تو از حال گذشته توبه جو ** کی کنی توبه از این توبه بگو
 • O thou that seekest to repent of a state that is past, say, when wilt thou repent of this repentance?
 • گاه بانگ زیر را قبله کنی ** گاه گریه‌‌ی زار را قبله زنی‌‌
 • At one time thou turnest to the (low) sound of the treble, at another thou dost kiss (art in love with) weeping and wailing.”
 • چون که فاروق آینه‌‌ی اسرار شد ** جان پیر از اندرون بیدار شد
 • When Fárúq (‘Umar) became a reflector of mysteries, the old man's heart was awakened from within.
 • همچو جان بی‌‌گریه و بی‌‌خنده شد ** جانش رفت و جان دیگر زنده شد
 • He became without weeping or laughter, like the soul: his (animal) soul departed and the other soul came to life.
 • حیرتی آمد درونش آن زمان ** که برون شد از زمین و آسمان‌‌ 2210
 • In that hour such a bewilderment arose within him that he went forth from earth and heaven—
 • جستجویی از ورای جستجو ** من نمی‌‌دانم تو می‌‌دانی بگو
 • A seeking and searching beyond (all) seeking and search: I know not (how to describe it); (if) you know, tell!
 • حال و قالی از ورای حال و قال ** غرقه گشته در جمال ذو الجلال‌‌
 • Feelings and words beyond (all) feelings and words—he had become drowned in the beauty of the Lord of majesty,
 • غرقه‌‌ای نه که خلاصی باشدش ** یا بجز دریا کسی بشناسدش‌‌
 • Drowned, not in such wise that there should be for him any deliverance, or that any one should know him except the (Divine) Ocean.
 • عقل جزو از کل گویا نیستی ** گر تقاضا بر تقاضا نیستی‌‌
 • Partial reason would not be telling of (the mysteries of) the Universal (Reason), if there were not demand after demand (perpetual Divine impulses necessitating the manifestation of these mysteries).
 • چون تقاضا بر تقاضا می‌‌رسد ** موج آن دریا بدین جا می‌‌رسد 2215
 • Since demand after demand is arriving, the waves of that Sea (Universal Reason) reach this place (the world of partial reason).
 • چون که قصه‌‌ی حال پیر اینجا رسید ** پیر و حالش روی در پرده کشید
 • Now that the story of the old man's (spiritual) experiences has come to this point, the old man and his experiences have withdrawn behind the veil.
 • پیر دامن را ز گفت‌‌وگو فشاند ** نیم گفته در دهان ما بماند
 • The old man has shaken his skirt free from talk and speech: half of the tale has remained in our mouth (has not been told).
 • از پی این عیش و عشرت ساختن ** صد هزاران جان بشاید باختن‌‌
 • It behoves (us), for the sake of procuring (such) delight and enjoyment, to gamble away (sacrifice) hundreds of thousands of souls (lives).
 • در شکار بیشه‌‌ی جان باز باش ** همچو خورشید جهان جان‌‌باز باش‌‌
 • In chase of the spiritual forest be (as) a falcon, be one who gambles his soul (life) away, like the sun of this world.
 • جان فشان افتاد خورشید بلند ** هر دمی تی می‌‌شود پر می‌‌کنند 2220
 • The lofty sun is life-diffusing: every moment it becomes empty and is filled.
 • جان فشان ای آفتاب معنوی ** مر جهان کهنه را بنما نوی‌‌
 • O Sun of Reality, diffuse spiritual life, show forth newness to this old world!
 • در وجود آدمی جان و روان ** می‌‌رسد از غیب چون آب روان‌‌
 • Soul and spirit are coming from the Unseen into human existence, like running water.
 • تفسیر دعای آن دو فرشته که هر روز بر سر هر بازاری منادی می‌‌کنند که اللهم أعط کل منفق خلفا اللهم أعط کل ممسک تلفا و بیان کردن که آن منفق مجاهد راه حق است نه مسرف راه هوا
 • Commentary on the prayer of the two angels who daily make proclamation in every market, saying, “O God, bestow on every liberal one some boon in exchange! O God, bestow on every parsimonious one some bane (in return)”; and an explanation that the liberal one is he that strives earnestly in the Way of God, not he that squanders his wealth in the way of sensuality.