English    Türkçe    فارسی   

1
2232-2256

 • عدل این یاغی و دادش نزد شاه ** چه فزاید دوری و روی سیاه‌‌
 • What increase does the equity and justice of this enemy produce in the sight of the King? Banishment and a black countenance (disgrace).
 • سروران مکه در حرب رسول ** بودشان قربان به اومید قبول‌‌
 • The chiefs of Mecca (when) at war with the Prophet offered sacrifice in hope of (Divine) favour.
 • بهر این مومن همی‌‌گوید ز بیم ** در نماز اهد الصراط المستقیم‌‌
 • On this account the true believer is saying in his prayer, from fear, “Lead (us) in the right path!”
 • آن درم دادن سخی را لایق است ** جان سپردن خود سخای عاشق است‌‌ 2235
 • It beseems the generous man thus to give money, (but) verily the generosity of the lover is the surrender of his soul (life).
 • نان دهی از بهر حق نانت دهند ** جان دهی از بهر حق جانت دهند
 • If you give bread for God's sake, you will be given bread (in return); if you give your life for God's sake, you will be given life (in return).
 • گر بریزد برگهای این چنار ** برگ بی‌‌برگیش بخشد کردگار
 • If the leaves of this plane-tree drop off, the Creator will bestow on it the provision of leaflessness (spiritual poverty).
 • گر نماند از جود در دست تو مال ** کی کند فضل خدایت پای مال‌‌
 • If because of your liberality no wealth remains in your hand, how should the bounty of God let you be down-trodden?
 • هر که کارد گردد انبارش تهی ** لیکش اندر مزرعه باشد بهی‌‌
 • When any one sows, his barn becomes empty (of seed), but there is goodliness in his cornfield;
 • و آن که در انبار ماند و صرفه کرد ** اشپش و موش و حوادث پاک خورد 2240
 • And, if he leaves it (the seed) in the barn and saves it up, weevils and mice and calamities (of time and decay) devour it entirely.
 • این جهان نفی است در اثبات جو ** صورتت صفر است در معنات جو
 • This world is negation (of reality): seek (reality) in affirmation (of God). Your form (body) is void (of reality): seek in your essence.
 • جان شور تلخ پیش تیغ بر ** جان چون دریای شیرین را بخر
 • Bring the briny bitter (animal) soul to the sword: buy the (heavenly) soul that is like a great sweet river.
 • ور نمی‌‌دانی شدن زین آستان ** باری از من گوش کن این داستان‌‌
 • And if you cannot become (one of the frequenters) of this threshold (sublime court), at least hear from me the following tale.
 • قصه‌‌ی خلیفه که در کرم در زمان خود از حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود نداشت‌‌
 • The story of the Caliph who in his time surpassed Hátim of Tayyi in generosity and had no rival.
 • یک خلیفه بود در ایام پیش ** کرده حاتم را غلام جود خویش‌‌
 • In former days there was a Caliph who made Hátim the slave of his liberality.
 • رایت اکرام و داد افراشته ** فقر و حاجت از جهان برداشته‌‌ 2245
 • He had raised high the banner of munificence and largesse, he had removed poverty and want from the world.
 • بحر و کان از بخشش‌‌اش صاف آمده ** داد او از قاف تا قاف آمده‌‌
 • (He was) a sea (of bounty), and the pearls (in it) came pure (untarnished) from his munificence: his largesse reached from Qáf to Qáf.
 • در جهان خاک ابر و آب بود ** مظهر بخشایش وهاب بود
 • In this world of dust he was the cloud and the rain: he was the centre wherein the bounty of the Giver of all displayed itself.
 • از عطایش بحر و کان در زلزله ** سوی جودش قافله بر قافله‌‌
 • His gifts caused sea and mine to quake (tremble with shame): caravan on caravan (were hastening) towards his liberality.
 • قبله‌‌ی حاجت در و دروازه‌‌اش ** رفته در عالم به جود آوازه‌‌اش‌‌
 • His gate and portal was the point to which Need turned: the fame of his munificence had gone (far and wide) into the world.
 • هم عجم هم روم هم ترک و عرب ** مانده از جود و سخایش در عجب‌‌ 2250
 • Persians and Greeks, Turcomans and Arabs, were lost in amazement at his liberality and generosity.
 • آب حیوان بود و دریای کرم ** زنده گشته هم عرب زو هم عجم‌‌
 • He was the Water of Life and the Ocean of Bounty: by him both Arabs and foreigners were revived.
 • قصه‌‌ی اعرابی درویش و ماجرای زن با او به سبب قلت و درویشی‌‌
 • Story of the poor Arab of the desert and his wife's altercation with him because of (their) penury and poverty.
 • یک شب اعرابی زنی مر شوی را ** گفت و از حد برد گفت‌‌وگوی را
 • One night a Bedouin woman said to her husband—and she carried (her) talk beyond bounds—
 • کاین همه فقر و جفا ما می‌‌کشیم ** جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم‌‌
 • “We are suffering all this poverty and hardship: all the world are (living) in happiness, we (alone) are unhappy.
 • نان‌‌مان نی نان خورشمان درد و رشک ** کوزه‌‌مان نه آبمان از دیده اشک‌‌
 • We have no bread, our (only) condiment is anguish and envy: we have no jug, our (only) water is the tears (that flow) from our eyes.
 • جامه‌‌ی ما روز تاب آفتاب ** شب نهالین و لحاف از ماهتاب‌‌ 2255
 • Our garment by day is the burning sunshine; at night our bed and coverlet is (made) of the moonbeams.
 • قرص مه را قرص نان پنداشته ** دست سوی آسمان برداشته‌‌
 • We fancy the disk of the moon is a disk (round cake) of bread and lift up our hands towards the sky.