English    Türkçe    فارسی   

1
2772-2796

 • ز آن که با جامه درون سو راه نیست ** تن ز جان جامه ز تن آگاه نیست‌‌
 • Because, with your clothes, there is no way (of getting) inside: the body is ignorant of the soul, the clothes (are ignorant) of the body.
 • پیش آمدن نقیبان و دربانان خلیفه از بهر اکرام اعرابی و پذیرفتن هدیه‌‌ی او را
 • How the Caliph's officers and chamberlains came forward to pay their respects to the Bedouin and to receive his gift.
 • آن عرابی از بیابان بعید ** بر در دار الخلافه چون رسید
 • When the Bedouin arrived from the remote desert to the gate of the Caliph's palace,
 • پس نقیبان پیش او باز آمدند ** بس گلاب لطف بر جیبش زدند
 • The court officers went to meet him: they sprinkled much rose-water of graciousness on his bosom.
 • حاجت او فهمشان شد بی‌‌مقال ** کار ایشان بد عطا پیش از سؤال‌‌ 2775
 • Without speech (on his part) they perceived what he wanted: it was their practice to give before being asked.
 • پس بدو گفتند یا وجه العرب ** از کجایی چونی از راه و تعب‌‌
 • Then they said to him, “O chief of the Arabs, whence dost thou come? How art thou after the journey and fatigue?”
 • گفت وجهم گر مرا وجهی دهید ** بی‌‌وجوهم چون پس پشتم نهید
 • He said, “I am a chief, if ye give me any countenance (favour); I am without means (of winning respect) when ye put me behind your backs.
 • ای که در روتان نشان مهتری ** فرتان خوشتر ز زر جعفری‌‌
 • O ye in whose faces are the marks of eminence, O ye whose splendour is more pleasing than the gold of Ja‘far,
 • ای که یک دیدارتان دیدارها ** ای نثار دینتان دینارها
 • O ye, one sight of whom is (worth many) sights, O ye on whose religion pieces of gold are scattered (as largesse),
 • ای همه ینظر بنور الله شده ** از بر حق بهر بخشش آمده‌‌ 2780
 • O ye, all of whom have become seeing by the light of God, who have come from the King for the sake of munificence,
 • تا زنید آن کیمیاهای نظر ** بر سر مسهای اشخاص بشر
 • That ye may cast the elixir of your looks upon the copper of human individuals,
 • من غریبم از بیابان آمدم ** بر امید لطف سلطان آمدم‌‌
 • I am a stranger: I have come from the desert: I have come in hope of (gaining) the grace of the Sultan.
 • بوی لطف او بیابانها گرفت ** ذره‌‌های ریگ هم جانها گرفت‌‌
 • The scent of his grace covered (took entire possession of) the deserts: even the grains of sand were ensouled (thereby).
 • تا بدین جا بهر دینار آمدم ** چون رسیدم مست دیدار آمدم‌‌
 • I came all the way to this place for the sake of dinars: as soon as I arrived, I became drunken with sight (contemplation).”
 • بهر نان شخصی سوی نانوا دوید ** داد جان چون حسن نانوا را بدید 2785
 • A person ran to the baker for bread: on seeing the beauty of the baker, he gave up the ghost.
 • بهر فرجه شد یکی تا گلستان ** فرجه‌‌ی او شد جمال باغبان‌‌
 • A certain man went to the rose-garden to take his pleasure, and found it in the beauty of the gardener,
 • همچو اعرابی که آب از چه کشید ** آب حیوان از رخ یوسف چشید
 • Like the desert Arab who drew water from the well and tasted the Water of Life from the (lovely) face of Joseph.
 • رفت موسی کاتش آرد او به دست ** آتشی دید او که از آتش برست‌‌
 • Moses went to fetch fire: he beheld such a Fire (the Burning Bush) that he escaped from (searching after) fire.
 • جست عیسی تا رهد از دشمنان ** بردش آن جستن به چارم آسمان‌‌
 • Jesus sprang up, to escape from his enemies: that spring carried him to the Fourth Heaven.
 • دام آدم خوشه‌‌ی گندم شده ** تا وجودش خوشه‌‌ی مردم شده‌‌ 2790
 • The ear of wheat became a trap for Adam, so that his existence became the wheat-ear (seed and origin) of mankind.
 • باز آید سوی دام از بهر خور ** ساعد شه یابد و اقبال و فر
 • The falcon comes to the snare for food: it finds the fore-arm (wrist) of the King and fortune and glory.
 • طفل شد مکتب پی کسب هنر ** بر امید مرغ با لطف پدر
 • The child went to school to acquire knowledge, in hope of (getting) its father's pretty bird (as a prize);
 • پس ز مکتب آن یکی صدری شده ** ماهگانه داده و بدری شده‌‌
 • Then, by (going to) school, that child rose to the top, paid monthly fees (to his teacher), and became perfect (in knowledge).
 • آمده عباس حرب از بهر کین ** بهر قمع احمد و استیز دین‌‌
 • ‘Abbás had come to war for vengeance’ sake, for the purpose of subduing Ahmad (Mohammed) and opposing the (true) religion:
 • گشته دین را تا قیامت پشت و رو ** در خلافت او و فرزندان او 2795
 • He and his descendants in the Caliphate became a back and front (complete support) to the (true) religion until the Resurrection.
 • من بر این در طالب چیز آمدم ** صدر گشتم چون به دهلیز آمدم‌‌
 • “I came to this court in quest of wealth: as soon as I entered the portico I became (a spiritual) chief.