English    Türkçe    فارسی   

1
3013-3037

 • شیر و گرگ و روبهی بهر شکار ** رفته بودند از طلب در کوهسار
 • A lion, wolf, and fox had gone to hunt in the mountains in quest (of food),
 • تا به پشت همدگر بر صیدها ** سخت بر بندند بار قیدها
 • That by supporting each other they might tie fast the burden of the fetters (of captivity) on the hunted animals,
 • هر سه با هم اندر آن صحرای ژرف ** صیدها گیرند بسیار و شگرف‌‌ 3015
 • And all three together might seize much and great quarry in that deep wilderness.
 • گر چه ز یشان شیر نر را ننگ بود ** لیک کرد اکرام و همراهی نمود
 • Although the fierce lion was ashamed of them (the wolf and fox), yet he did them honour and gave them his company on the way.
 • این چنین شه را ز لشکر زحمت است ** لیک همره شد جماعت رحمت است‌‌
 • To a king like this the (escort of) soldiers are an annoyance, but he accompanied them: a united party is a mercy (from God).
 • این چنین مه را ز اختر ننگهاست ** او میان اختران بهر سخاست‌‌
 • A moon like this is disgraced by the stars: it is amongst the stars for generosity's sake.
 • امر شاورهم پیمبر را رسید ** گر چه رایی نیست رایش را ندید
 • The (Divine) command, Consult them, came to the Prophet, though no counsel is to be compared with his own.
 • در ترازو جو رفیق زر شده ست ** نی از آن که جو چو زر گوهر شده ست‌‌ 3020
 • In the scales barley has become the companion of gold, (but that is) not because barley has become a substance like gold.
 • روح قالب را کنون همره شده ست ** مدتی سگ حارس درگه شده ست‌‌
 • The spirit has now become the body's fellow-traveller: the dog has become for a time the guardian of the palace-gate.
 • چون که رفتند این جماعت سوی کوه ** در رکاب شیر با فر و شکوه‌‌
 • When this party (the wolf and fox) went to the mountains at the stirrup (side) of the lion majestic and grand,
 • گاو کوهی و بز و خرگوش زفت ** یافتند و کار ایشان پیش رفت‌‌
 • They found a mountain-ox and goat and fat hare, and their business went forward (prosperously).
 • هر که باشد در پی شیر حراب ** کم نیاید روز و شب او را کباب‌‌
 • Whoever is on the heels of him that is a lion in combat, roast-meat does not fail him by day or by night.
 • چون ز که در بیشه آوردندشان ** کشته و مجروح و اندر خون کشان‌‌ 3025
 • When they brought them (the animals which they had caught) from the mountains to the jungle, killed and wounded and dragging along in (streams of) blood,
 • گرگ و روبه را طمع بود اندر آن ** که رود قسمت به عدل خسروان‌‌
 • The wolf and fox hoped that a division (of the prey) would be made according to the justice of emperors.
 • عکس طمع هر دوشان بر شیر زد ** شیر دانست آن طمعها را سند
 • The reflexion of the hope of both of them struck the lion: the lion knew (what was) the ground for those hopes.
 • هر که باشد شیر اسرار و امیر ** او بداند هر چه اندیشد ضمیر
 • Any one that is the lion and prince of (spiritual) mysteries, he will know all that the conscience thinks.
 • هین نگه دار ای دل اندیشه جو ** دل ز اندیشه‌‌ی بدی در پیش او
 • Beware! Guard thyself, O heart disposed to thinking, from any evil thought in his presence.
 • داند و خر را همی‌‌راند خموش ** در رخت خندد برای روی‌‌پوش‌‌ 3030
 • He knows and keeps riding on silently: he smiles in thy face in order to mask (his feelings).
 • شیر چون دانست آن وسواسشان ** وانگفت و داشت آن دم پاسشان‌‌
 • When the lion perceived their bad ideas, he did not declare (his knowledge), and paid (courteous) regard (to them) at the time,
 • لیک با خود گفت بنمایم سزا ** مر شما را ای خسیسان گدا
 • But he said to himself, “I will show you what (chastisement) ye deserve, O beggarly villains!
 • مر شما را بس نیامد رای من ** ظنتان این است در اعطای من‌‌
 • Was my judgement not enough for you? Is this your opinion of my bounty,
 • ای عقول و رایتان از رای من ** از عطاهای جهان آرای من‌‌
 • O ye whose understanding and judgement are (derived) from my judgement and from my world-adorning gifts?
 • نقش با نقاش چه سگالد دگر ** چون سگالش اوش بخشید و خبر 3035
 • What else (but good) should the picture think of the painter, since he bestowed thought and knowledge upon it?
 • این چنین ظن خسیسانه به من ** مر شما را بود ننگان زمن‌‌
 • Had ye such a vile opinion of me, O ye who are a scandal to the world?
 • ظانین بالله ظن السوء را ** گر نبرم سر بود عین خطا
 • If I should not behead them that think ill of God, it would be the essence of wrong.