English    Türkçe    فارسی   

1
357-381

 • حیف می‌‌آمد مرا کان دین پاک ** در میان جاهلان گردد هلاک‌‌
 • Grief was coming over me (it seemed to me a pity) that that holy religion should perish amongst those who are ignorant (of it).
 • شکر ایزد را و عیسی را که ما ** گشته‌‌ایم آن کیش حق را رهنما
 • Thanks be to God and to Jesus that I have become a guide to the true faith.
 • از جهود و از جهودی رسته‌‌ام ** تا به زناری میان را بسته‌‌ام‌‌
 • I have escaped from Jews and Judaism so (entirely) that I have bound my waist with a (Christian) girdle.
 • دور دور عیسی است ای مردمان ** بشنوید اسرار کیش او به جان‌‌ 360
 • The (present) epoch is the epoch of Jesus. O men, hearken with your souls unto the mysteries of his religion!’”
 • کرد با وی شاه آن کاری که گفت ** خلق حیران مانده ز ان مکر نهفت‌‌
 • The king did to him that deed (mutilation) which he had proposed: the people remained in amazement at that hidden (mysterious) plot.
 • راند او را جانب نصرانیان ** کرد در دعوت شروع او بعد از آن‌‌
 • He (the king) drove him away to the Christians. After that, he (the vizier) began to proselytise.
 • قبول کردن نصارا مکر وزیر را
 • How the Christians let themselves be duped by the vizier.
 • صد هزاران مرد ترسا سوی او ** اندک اندک جمع شد در کوی او
 • Myriads of Christian men gathered round him, little by little, in his abode,
 • او بیان می‌‌کرد با ایشان به راز ** سر انگلیون و زنار و نماز
 • (While) he secretly expounded to them the mysteries of Gospel and girdle and prayer.
 • او به ظاهر واعظ احکام بود ** لیک در باطن صفیر و دام بود 365
 • Outwardly he was a preacher of (religious) ordinances, but inwardly he was (as) the whistle and snare (of the fowler).
 • بهر این بعضی صحابه از رسول ** ملتمس بودند مکر نفس غول‌‌
 • On this account some Companions (of Mohammed) begged of the Prophet (that he would acquaint them with) the deceitfulness of the ghoul-like soul,
 • کاو چه آمیزد ز اغراض نهان ** در عبادتها و در اخلاص جان‌‌
 • Saying, “What of hidden selfish interests does it mingle in acts of worship and in pure spiritual devotion?”
 • فضل طاعت را نجستندی از او ** عیب ظاهر را بجستندی که کو
 • They were not seeking from him excellence of piety; they were inquiring where lay the outward defect.
 • مو به مو و ذره ذره مکر نفس ** می‌‌شناسیدند چون گل از کرفس‌‌
 • Hair by hair, speck by speck, they were recognising the deceitfulness of the fleshly soul as (plainly as the difference of) the rose from parsley.
 • موشکافان صحابه هم در آن ** وعظ ایشان خیره گشتندی به جان‌‌ 370
 • Even the hair-splitters (the most scrupulous) of the Companions used to become distraught in spirit at the (Prophet's) admonition to them (the inquirers).
 • متابعت نصارا وزیر را
 • How the Christians followed the vizier.
 • دل بدو دادند ترسایان تمام ** خود چه باشد قوت تقلید عام‌‌
 • The Christians all gave their hearts to him: what (how great), indeed, is the strength of the (blind) conformity of the vulgar!
 • در درون سینه مهرش کاشتند ** نایب عیساش می‌‌پنداشتند
 • They planted love of him within their breasts, they were regarding him as the vicar of Jesus.
 • او به سر دجال یک چشم لعین ** ای خدا فریادرس نعم المعین‌‌
 • He inwardly (in reality) was the accursed one-eyed Antichrist. O God, do Thou (hear and) answer the cry (of those in trouble) —what a good helper art Thou!
 • صد هزاران دام و دانه ست ای خدا ** ما چو مرغان حریص بی‌‌نوا
 • O God, there are myriads of snares and baits, and we are as greedy foodless birds.
 • دم‌‌به‌‌دم ما بسته‌‌ی دام نویم ** هر یکی گر باز و سیمرغی شویم‌‌ 375
 • From moment to moment we are caught in a fresh snare, though we become, each one, (like) a falcon or a Símurgh.
 • می‌‌رهانی هر دمی ما را و باز ** سوی دامی می‌‌رویم ای بی‌‌نیاز
 • Every moment Thou art delivering us, and again we are going to a snare, O Thou who art without want!
 • ما در این انبار گندم می‌‌کنیم ** گندم جمع آمده گم می‌‌کنیم‌‌
 • We are putting corn in this barn, (and then) we are losing the corn that has been garnered.
 • می‌‌نیندیشیم آخر ما به هوش ** کین خلل در گندم است از مکر موش‌‌
 • (Why), after all, do not we consider with intelligent mind that this damage to the corn arises from the deceitfulness of the mouse?
 • موش تا انبار ما حفره زده ست ** وز فنش انبار ما ویران شده ست‌‌
 • Since the mouse has made a hole in our barn, and our barn has been ravaged by its guile,
 • اول ای جان دفع شر موش کن ** وانگهان در جمع گندم جوش کن‌‌ 380
 • O soul, in the first place avert the mischief of the mouse, and then show fervour (zeal) in garnering the corn.
 • بشنو از اخبار آن صدر الصدور ** لا صلاة تم الا بالحضور
 • Hear (one) of the sayings related from the Chiefest of the Chief (the Prophet): “No prayer is complete without ‘presence’ (concentration of the mind on God).”