English    Türkçe    فارسی   

1
370-394

 • موشکافان صحابه هم در آن ** وعظ ایشان خیره گشتندی به جان‌‌ 370
 • Even the hair-splitters (the most scrupulous) of the Companions used to become distraught in spirit at the (Prophet's) admonition to them (the inquirers).
 • متابعت نصارا وزیر را
 • How the Christians followed the vizier.
 • دل بدو دادند ترسایان تمام ** خود چه باشد قوت تقلید عام‌‌
 • The Christians all gave their hearts to him: what (how great), indeed, is the strength of the (blind) conformity of the vulgar!
 • در درون سینه مهرش کاشتند ** نایب عیساش می‌‌پنداشتند
 • They planted love of him within their breasts, they were regarding him as the vicar of Jesus.
 • او به سر دجال یک چشم لعین ** ای خدا فریادرس نعم المعین‌‌
 • He inwardly (in reality) was the accursed one-eyed Antichrist. O God, do Thou (hear and) answer the cry (of those in trouble) —what a good helper art Thou!
 • صد هزاران دام و دانه ست ای خدا ** ما چو مرغان حریص بی‌‌نوا
 • O God, there are myriads of snares and baits, and we are as greedy foodless birds.
 • دم‌‌به‌‌دم ما بسته‌‌ی دام نویم ** هر یکی گر باز و سیمرغی شویم‌‌ 375
 • From moment to moment we are caught in a fresh snare, though we become, each one, (like) a falcon or a Símurgh.
 • می‌‌رهانی هر دمی ما را و باز ** سوی دامی می‌‌رویم ای بی‌‌نیاز
 • Every moment Thou art delivering us, and again we are going to a snare, O Thou who art without want!
 • ما در این انبار گندم می‌‌کنیم ** گندم جمع آمده گم می‌‌کنیم‌‌
 • We are putting corn in this barn, (and then) we are losing the corn that has been garnered.
 • می‌‌نیندیشیم آخر ما به هوش ** کین خلل در گندم است از مکر موش‌‌
 • (Why), after all, do not we consider with intelligent mind that this damage to the corn arises from the deceitfulness of the mouse?
 • موش تا انبار ما حفره زده ست ** وز فنش انبار ما ویران شده ست‌‌
 • Since the mouse has made a hole in our barn, and our barn has been ravaged by its guile,
 • اول ای جان دفع شر موش کن ** وانگهان در جمع گندم جوش کن‌‌ 380
 • O soul, in the first place avert the mischief of the mouse, and then show fervour (zeal) in garnering the corn.
 • بشنو از اخبار آن صدر الصدور ** لا صلاة تم الا بالحضور
 • Hear (one) of the sayings related from the Chiefest of the Chief (the Prophet): “No prayer is complete without ‘presence’ (concentration of the mind on God).”
 • گر نه موشی دزد در انبار ماست ** گندم اعمال چل ساله کجاست‌‌
 • If there is no thievish mouse in our barn, where is the corn of forty years' works (of devotion)?
 • ریزه ریزه صدق هر روزه چرا ** جمع می‌‌ناید در این انبار ما
 • Why is the daily sincerity (of our devotions) not being stored, bit by bit, in this barn of ours?
 • بس ستاره‌‌ی آتش از آهن جهید ** و ان دل سوزیده پذرفت و کشید
 • Many a star (spark) of fire shot forth from the iron (of good works), and that burning heart received (it) and drew (it) in;
 • لیک در ظلمت یکی دزدی نهان ** می‌‌نهد انگشت بر استارگان‌‌ 385
 • But in the darkness a hidden thief is laying his finger upon the stars,
 • می‌‌کشد استارگان را یک به یک ** تا که نفروزد چراغی از فلک‌‌
 • Extinguishing the stars one by one, that no lamp may shine from the (spiritual) sky.
 • گر هزاران دام باشد در قدم ** چون تو با مایی نباشد هیچ غم‌‌
 • Though there be thousands of snares at our feet, when Thou art with us there is not any trouble.
 • هر شبی از دام تن ارواح را ** می‌‌رهانی می‌‌کنی الواح را
 • Every night Thou freest the spirits from the body's snare, and dost erase (the impressions on) the tablets (of the mind).
 • می‌‌رهند ارواح هر شب زین قفس ** فارغان، نه حاکم و محکوم کس‌‌
 • The spirits are set free every night from this cage, independent, neither ruling nor ruled by anyone.
 • شب ز زندان بی‌‌خبر زندانیان ** شب ز دولت بی‌‌خبر سلطانیان‌‌ 390
 • At night prisoners are unconscious of their prison, at night governors are unconscious of their power.
 • نه غم و اندیشه‌‌ی سود و زیان ** نه خیال این فلان و آن فلان‌‌
 • There is no sorrow, no thought of gain or loss, no fancy of this person or that person.
 • حال عارف این بود بی‌‌خواب هم ** گفت ایزد هم رقود زین مرم‌‌
 • This is the state of the ‘árif (gnostic), even without sleep: God said, (Thou wouldst deem them awake) whilst they slept. Shy not at this.
 • خفته از احوال دنیا روز و شب ** چون قلم در پنجه‌‌ی تقلیب رب‌‌
 • He is asleep, day and night, to the affairs of the world, like a pen in the hand of the Lord's control.
 • آن که او پنجه نبیند در رقم ** فعل پندارد به جنبش از قلم‌‌
 • One who sees not the hand in the writing thinks (that) the act (of writing proceeds) from the pen by means of movement.