English    Türkçe    فارسی   

1
60-84

 • لیک گفتی گر چه می‌‌دانم سرت ** زود هم پیدا کنش بر ظاهرت‌‌ 60
 • But Thou hast said, ‘Albeit I know thy secret, nevertheless declare it forthwith in thine outward act.’”
 • چون بر آورد از میان جان خروش ** اندر آمد بحر بخشایش به جوش‌‌
 • When from the depths of his soul he raised a cry (of supplication), the sea of Bounty began to surge.
 • در میان گریه خوابش در ربود ** دید در خواب او که پیری رو نمود
 • Slumber overtook him in the midst of weeping: he dreamed that an old man appeared
 • گفت ای شه مژده حاجاتت رواست ** گر غریبی آیدت فردا ز ماست‌‌
 • And said, “Good tidings, O king! Thy prayers are granted. If to-morrow a stranger come for thee, he is from me.
 • چون که آید او حکیمی حاذق است ** صادقش دان که امین و صادق است‌‌
 • When he comes, he is a skilled physician: deem him veracious, for he is trusty and true.
 • در علاجش سحر مطلق را ببین ** در مزاجش قدرت حق را ببین‌‌ 65
 • In his remedy behold absolute magic, in his temperament behold the might of God!”
 • چون رسید آن وعده‌‌گاه و روز شد ** آفتاب از شرق، اختر سوز شد
 • When the promised hour arrived and day broke and the sun, (rising) from the east, began to burn the stars,
 • بود اندر منظره شه منتظر ** تا ببیند آن چه بنمودند سر
 • The king was in the belvedere, expecting to see that which had been shown mysteriously.
 • دید شخصی فاضلی پر مایه‌‌ای ** آفتابی در میان سایه‌‌ای‌‌
 • He saw a person excellent and worshipful, a sun amidst a shadow,
 • می‌‌رسید از دور مانند هلال ** نیست بود و هست بر شکل خیال‌‌
 • Coming from afar, like the new moon (in slenderness and radiance): he was nonexistent, though existent in the form of phantasy.
 • نیست وش باشد خیال اندر روان ** تو جهانی بر خیالی بین روان‌‌ 70
 • In the spirit phantasy is as naught, (yet) behold a world (turning) on a phantasy!
 • بر خیالی صلح‌‌شان و جنگشان ** وز خیالی فخرشان و ننگشان‌‌
 • Their peace and their war (turn) on a phantasy, and their pride and their shame spring from a phantasy;
 • آن خیالاتی که دام اولیاست ** عکس مه رویان بستان خداست‌‌
 • (But) those phantasies which ensnare the saints are the reflexion of the fair ones of the garden of God.
 • آن خیالی که شه اندر خواب دید ** در رخ مهمان همی‌‌آمد پدید
 • In the countenance of the stranger-guest was appearing that phantasy which the king beheld in his dream.
 • شه به جای حاجیان واپیش رفت ** پیش آن مهمان غیب خویش رفت‌‌
 • The king himself, instead of the chamberlains, went forward to meet his guest from the Invisible.
 • هر دو بحری آشنا آموخته ** هر دو جان بی‌‌دوختن بر دوخته‌‌ 75
 • Both were seamen who had learned to swim, the souls of both were knit together without sewing.
 • گفت معشوقم تو بوده ستی نه آن ** لیک کار از کار خیزد در جهان‌‌
 • The king said, “Thou wert my Beloved (in reality), not she; but in this world deed issues from deed.
 • ای مرا تو مصطفی من چون عمر ** از برای خدمتت بندم کمر
 • O thou who art to me (as) Mustafá (Mohammed), while I am like unto ‘Umar—I will gird my loins to do thee service.”
 • از خداوند ولی التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی‌‌ادبی‌‌
 • Beseeching the Lord, who is our Helper, to help us to observe self-control in all circumstances, and explaining the harmful and pernicious consequences of indiscipline.
 • از خدا جوییم توفیق ادب ** بی‌‌ادب محروم گشت از لطف رب‌‌
 • Let us implore God to help us to self-control: one who lacks self-control is deprived of the grace of the Lord.
 • بی‌‌ادب تنها نه خود را داشت بد ** بلکه آتش در همه آفاق زد
 • The undisciplined man does not maltreat himself alone, but he sets the whole world on fire.
 • مایده از آسمان در می‌‌رسید ** بی‌‌شری و بیع و بی‌‌گفت و شنید 80
 • A table (of food) was coming down from heaven without buying and selling and without speaking and hearing,
 • در میان قوم موسی چند کس ** بی‌‌ادب گفتند کو سیر و عدس‌‌
 • (When) some of the people of Moses cried disrespectfully, “Where is garlic and lentils?”
 • منقطع شد خوان و نان از آسمان ** ماند رنج زرع و بیل و داسمان‌‌
 • (Straightway) the heavenly bread and dishes (of food) were cut off: there remained for us (their successors) the toil of sowing and (labouring with) mattock and scythe.
 • باز عیسی چون شفاعت کرد، حق ** خوان فرستاد و غنیمت بر طبق‌‌
 • Again, when Jesus made intercession, God sent food and bounty (from heaven) on trays,
 • باز گستاخان ادب بگذاشتند ** چون گدایان زله‌‌ها برداشتند
 • But once more the insolent fellows omitted to show respect and, like beggars, snatched away the viands.