English    Türkçe    فارسی   

1
732-756

 • ایمن از شر امیران و وزیر ** در پناه نام احمد مستجیر
 • Secure from the mischief of the amírs and the vizier, seeking refuge in the protection of the Name of Ahmad (Mohammed).
 • نسل ایشان نیز هم بسیار شد ** نور احمد ناصر آمد یار شد
 • Their offspring also multiplied: the Light of Ahmad aided and befriended them.
 • و آن گروه دیگر از نصرانیان ** نام احمد داشتندی مستهان‌‌
 • And the other party among the Christians (who) were holding the Name of Ahmad in contempt,
 • مستهان و خوار گشتند از فتن ** از وزیر شوم رای شوم فن‌‌ 735
 • They became contemptible and despised through dissensions caused by the evil counselling and evil-plotting vizier;
 • هم مخبط دینشان و حکمشان ** از پی طومارهای کژ بیان‌‌
 • Moreover, their religion and their law became corrupted in consequence of the scrolls which set forth all perversely.
 • نام احمد این چنین یاری کند ** تا که نورش چون نگهداری کند
 • The Name of Ahmad gives such help as this, so that (one may judge) how his Light keeps guard (over his followers).
 • نام احمد چون حصاری شد حصین ** تا چه باشد ذات آن روح الامین‌‌
 • Since the Name of Ahmad became (to the Christians) an impregnable fortress, what then must be the Essence of that trusted Spirit?
 • حکایت پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی سعی نمود
 • The story of another Jewish king who endeavoured to destroy the religion of Jesus.
 • بعد از این خون‌‌ریز درمان‌‌ناپذیر ** کاندر افتاد از بلای آن وزیر
 • After this irremediable bloodshed which befell through the affliction (brought upon the Christians) by the vizier,
 • یک شه دیگر ز نسل آن جهود ** در هلاک قوم عیسی رو نمود 740
 • Another king, of the progeny of that Jew, addressed himself to the destruction of the people of Jesus.
 • گر خبر خواهی از این دیگر خروج ** سوره بر خوان و السما ذات البروج‌‌
 • If you desire information about this second outbreak, read the chapter of the Qur’án (beginning): By Heaven which hath the (zodiacal) signs.
 • سنت بد کز شه اول بزاد ** این شه دیگر قدم بر وی نهاد
 • This second king set foot in the evil way that was originated by the former king.
 • هر که او بنهاد ناخوش سنتی ** سوی او نفرین رود هر ساعتی‌‌
 • Whosoever establishes an evil way (practice), towards him goes malediction every hour.
 • نیکوان رفتند و سنتها بماند ** وز لئیمان ظلم و لعنتها بماند
 • The righteous departed and their ways remained, and from the vile there remained (nothing but) injustice and execrations.
 • تا قیامت هر که جنس آن بدان ** در وجود آید بود رویش بدان‌‌ 745
 • Until the Resurrection, the face of every congener of those wicked men who comes into existence is turned towards that one (who belongs to his own kind).
 • رگ رگ است این آب شیرین و آب شور ** در خلایق می‌‌رود تا نفخ صور
 • Vein by vein is this sweet water and bitter water, flowing in (God's) creatures until the blast of the trumpet (at the Resurrection).
 • نیکوان را هست میراث از خوش‌‌آب ** آن چه میراث است أورثنا الکتاب‌‌
 • To the righteous is the inheritance of the sweet water. What is that inheritance? We have caused (those of Our servants whom We have chosen) to inherit the Book.
 • شد نیاز طالبان ار بنگری ** شعله‌‌ها از گوهر پیغمبری‌‌
 • If you will consider, the supplications of the seekers (of God) are rays (proceeding) from the substance of prophethood.
 • شعله‌‌ها با گوهران گردان بود ** شعله آن جانب رود هم کان بود
 • The rays are circling with the substances (whence they spring): the ray goes (ultimately) in the direction where that (substance) is.
 • نور روزن گرد خانه می‌‌دود ** ز آنکه خور برجی به برجی می‌‌رود 750
 • The window-gleam runs round the house, because the sun goes from sign to sign of the zodiac.
 • هر که را با اختری پیوستگی است ** مر و را با اختر خود هم تگی است‌‌
 • Any one who has affinity with a star (planet) has a concurrence (of qualities) with his star.
 • طالعش گر زهره باشد در طرب ** میل کلی دارد و عشق و طلب‌‌
 • If his ascendant star be Venus, his whole inclination and love and desire is for joy;
 • ور بود مریخی خون‌‌ریز خو ** جنگ و بهتان و خصومت جوید او
 • And if he be one born under Mars, one whose nature is to shed blood, he seeks war and malignity and enmity.
 • اخترانند از ورای اختران ** که احتراق و نحس نبود اندر آن‌‌
 • Beyond the (material) stars are stars in which is no conflagration or sinister aspect,
 • سایران در آسمانهای دگر ** غیر این هفت آسمان معتبر 755
 • (Stars) moving in other heavens, not these seven heavens (which are) held in high regard,
 • راسخان در تاب انوار خدا ** نی بهم پیوسته نی از هم جدا
 • (Stars) immanent in the radiance of the light of God, neither joined to each other nor separate from each other.