English    Türkçe    فارسی   

1
955-979

 • کسب جز نامی مدان ای نامدار ** جهد جز وهمی مپندار ای عیار 955
 • O illustrious one, do not regard work as aught but a name! O cunning one, think not that exertion is aught but a vain fancy!”
 • نگریستن عزراییل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جهد و قلت فایده‌‌ی جهد
 • How ‘Azrá‘íl (Azrael) looked at a certain man, and how that man fled to the palace of Solomon; and setting forth the superiority of trust in God to exertion and the uselessness of the latter.
 • زاد مردی چاشتگاهی در رسید ** در سرا عدل سلیمان در دوید
 • One forenoon a freeborn (noble) man arrived and ran into Solomon's hall of justice,
 • رویش از غم زرد و هر دو لب کبود ** پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود
 • His countenance pale with anguish and both lips blue. Then Solomon said, “Good sir, what is the matter?”
 • گفت عزراییل در من این چنین ** یک نظر انداخت پر از خشم و کین‌‌
 • He replied, “Azrael cast on me such a look, so full of wrath and hate.”
 • گفت هین اکنون چه می‌‌خواهی بخواه ** گفت فرما باد را ای جان پناه‌‌
 • “Come,” said the king, “what (boon) do you desire now? Ask (it)!” “O protector of my life,” said he, “command the wind,
 • تا مرا ز ینجا به هندستان برد ** بو که بنده کان طرف شد جان برد 960
 • To bear me from here to India. Maybe, when thy slave is come thither he will save his life.”
 • نک ز درویشی گریزانند خلق ** لقمه‌‌ی حرص و امل ز آنند خلق‌‌
 • Lo, the people are fleeing from poverty: hence are they a mouthful for (a prey to) covetousness and expectation.
 • ترس درویشی مثال آن هراس ** حرص و کوشش را تو هندستان شناس‌‌
 • The fear of poverty is like that (man's) terror: know thou that covetousness and striving are (like) India (in this tale).
 • باد را فرمود تا او را شتاب ** برد سوی قعر هندستان بر آب‌‌
 • He (Solomon) commanded the wind to bear him quickly over the water to the uttermost part of India.
 • روز دیگر وقت دیوان و لقا ** پس سلیمان گفت عزراییل را
 • Next day, at the time of conference and meeting, Solomon said to Azrael:
 • کان مسلمان را بخشم از چه چنان ** بنگریدی تا شد آواره ز خان‌‌ 965
 • “Didst thou look with anger on that Moslem in order that he might wander (as an exile) far from his home?”
 • گفت من از خشم کی کردم نظر ** از تعجب دیدمش در رهگذر
 • Azrael said, “When did I look (on him) angrily? I saw him as I passed by, (and looked at him) in astonishment,
 • که مرا فرمود حق که امروز هان ** جان او را تو به هندستان ستان‌‌
 • For God had commanded me, saying, ‘Hark, to-day do thou take his spirit in India.’
 • از عجب گفتم گر او را صد پر است ** او به هندستان شدن دور اندر است‌‌
 • From wonder I said (to myself), ‘(Even) if he has a hundred wings, ’tis a far journey for him to be in India (to-day).’”
 • تو همه کار جهان را همچنین ** کن قیاس و چشم بگشا و ببین‌‌
 • In like manner judge of all the affairs of this world and open your eye and see!
 • از که بگریزیم از خود ای محال ** از که برباییم از حق ای وبال‌‌ 970
 • From whom shall we flee? From ourselves? Oh, absurdity! From whom shall we take (ourselves) away? From God? Oh, crime!
 • باز ترجیح‌‌نهادن شیر جهد را بر توکل و فواید جهد را بیان کردن‌‌
 • How the lion again declared exertion to be superior to trust in God and expounded the advantages of exertion.
 • شیر گفت آری و لیکن هم ببین ** جهدهای انبیا و مومنین‌‌
 • “Yes,” said the lion; “but at the same time consider the exertions of the prophets and the true believers.
 • حق تعالی جهدشان را راست کرد ** آن چه دیدند از جفا و گرم و سرد
 • God, exalted is He, prospered their exertion and what they suffered of oppression and heat and cold.
 • حیله‌‌هاشان جمله حال آمد لطیف ** کل شی‌‌ء من ظریف هو ظریف‌‌
 • Their plans were excellent in all circumstances: everything done by a goodly man is goodly.
 • دامهاشان مرغ گردونی گرفت ** نقصهاشان جمله افزونی گرفت‌‌
 • Their snares caught the Heavenly bird, all their deficiencies turned to increment.”
 • جهد می‌‌کن تا توانی ای کیا ** در طریق انبیا و اولیا 975
 • O master, exert thyself so long as thou canst in (following) the way of the prophets and saints!
 • با قضا پنجه زدن نبود جهاد ** ز آن که این را هم قضا بر ما نهاد
 • Endeavour is not a struggle with Destiny, because Destiny itself has laid this (endeavour) upon us.
 • کافرم من گر زیان کرده ست کس ** در ره ایمان و طاعت یک نفس‌‌
 • I am an infidel if any one has suffered loss a single moment (while walking) in the way of faith and obedience.
 • سر شکسته نیست این سر را مبند ** یک دو روزک جهد کن باقی بخند
 • Your head is not broken: do not bandage this head. Exert yourself (in doing good works) for one or two little days (i.e. during this brief life), and laugh unto everlasting!
 • بد محالی جست کاو دنیا بجست ** نیک حالی جست کاو عقبی بجست‌‌
 • An evil resort sought he that sought this world; a good state sought he that sought the world to come.