English    Türkçe    فارسی   

1
961-985

 • نک ز درویشی گریزانند خلق ** لقمه‌‌ی حرص و امل ز آنند خلق‌‌
 • Lo, the people are fleeing from poverty: hence are they a mouthful for (a prey to) covetousness and expectation.
 • ترس درویشی مثال آن هراس ** حرص و کوشش را تو هندستان شناس‌‌
 • The fear of poverty is like that (man's) terror: know thou that covetousness and striving are (like) India (in this tale).
 • باد را فرمود تا او را شتاب ** برد سوی قعر هندستان بر آب‌‌
 • He (Solomon) commanded the wind to bear him quickly over the water to the uttermost part of India.
 • روز دیگر وقت دیوان و لقا ** پس سلیمان گفت عزراییل را
 • Next day, at the time of conference and meeting, Solomon said to Azrael:
 • کان مسلمان را بخشم از چه چنان ** بنگریدی تا شد آواره ز خان‌‌ 965
 • “Didst thou look with anger on that Moslem in order that he might wander (as an exile) far from his home?”
 • گفت من از خشم کی کردم نظر ** از تعجب دیدمش در رهگذر
 • Azrael said, “When did I look (on him) angrily? I saw him as I passed by, (and looked at him) in astonishment,
 • که مرا فرمود حق که امروز هان ** جان او را تو به هندستان ستان‌‌
 • For God had commanded me, saying, ‘Hark, to-day do thou take his spirit in India.’
 • از عجب گفتم گر او را صد پر است ** او به هندستان شدن دور اندر است‌‌
 • From wonder I said (to myself), ‘(Even) if he has a hundred wings, ’tis a far journey for him to be in India (to-day).’”
 • تو همه کار جهان را همچنین ** کن قیاس و چشم بگشا و ببین‌‌
 • In like manner judge of all the affairs of this world and open your eye and see!
 • از که بگریزیم از خود ای محال ** از که برباییم از حق ای وبال‌‌ 970
 • From whom shall we flee? From ourselves? Oh, absurdity! From whom shall we take (ourselves) away? From God? Oh, crime!
 • باز ترجیح‌‌نهادن شیر جهد را بر توکل و فواید جهد را بیان کردن‌‌
 • How the lion again declared exertion to be superior to trust in God and expounded the advantages of exertion.
 • شیر گفت آری و لیکن هم ببین ** جهدهای انبیا و مومنین‌‌
 • “Yes,” said the lion; “but at the same time consider the exertions of the prophets and the true believers.
 • حق تعالی جهدشان را راست کرد ** آن چه دیدند از جفا و گرم و سرد
 • God, exalted is He, prospered their exertion and what they suffered of oppression and heat and cold.
 • حیله‌‌هاشان جمله حال آمد لطیف ** کل شی‌‌ء من ظریف هو ظریف‌‌
 • Their plans were excellent in all circumstances: everything done by a goodly man is goodly.
 • دامهاشان مرغ گردونی گرفت ** نقصهاشان جمله افزونی گرفت‌‌
 • Their snares caught the Heavenly bird, all their deficiencies turned to increment.”
 • جهد می‌‌کن تا توانی ای کیا ** در طریق انبیا و اولیا 975
 • O master, exert thyself so long as thou canst in (following) the way of the prophets and saints!
 • با قضا پنجه زدن نبود جهاد ** ز آن که این را هم قضا بر ما نهاد
 • Endeavour is not a struggle with Destiny, because Destiny itself has laid this (endeavour) upon us.
 • کافرم من گر زیان کرده ست کس ** در ره ایمان و طاعت یک نفس‌‌
 • I am an infidel if any one has suffered loss a single moment (while walking) in the way of faith and obedience.
 • سر شکسته نیست این سر را مبند ** یک دو روزک جهد کن باقی بخند
 • Your head is not broken: do not bandage this head. Exert yourself (in doing good works) for one or two little days (i.e. during this brief life), and laugh unto everlasting!
 • بد محالی جست کاو دنیا بجست ** نیک حالی جست کاو عقبی بجست‌‌
 • An evil resort sought he that sought this world; a good state sought he that sought the world to come.
 • مکرها در کسب دنیا بارد است ** مکرها در ترک دنیا وارد است‌‌ 980
 • Plots for gaining (the things of) this world are worthless, (but) plots for renouncing this world are inspired (by God).
 • مکر آن باشد که زندان حفره کرد ** آن که حفره بست آن مکری ست سرد
 • The (right) plot is that he (the prisoner) digs a hole in his prison (in order to escape); if he blocks up the hole, that is a foolish plot.
 • این جهان زندان و ما زندانیان ** حفره کن زندان و خود را وارهان‌‌
 • This world is the prison, and we are the prisoners: dig a hole in the prison and let yourself out!
 • چیست دنیا از خدا غافل بدن ** نی قماش و نقره و میزان و زن‌‌
 • What is this world? To be forgetful of God; it is not merchandise and silver and weighing-scales and women.
 • مال را کز بهر دین باشی حمول ** نعم مال صالح خواندش رسول‌‌
 • As regards the wealth that you carry for religion's sake, “How good is righteous wealth (for the righteous man)!” as the Prophet recited.
 • آب در کشتی هلاک کشتی است ** آب اندر زیر کشتی پشتی است‌‌ 985
 • Water in the boat is the ruin of the boat, (but) water underneath the boat is a support.