English    Türkçe    فارسی   

2
1128-1152

 • آن که او باشد حسود آفتاب ** و انکه می‏رنجد ز بود آفتاب‏
 • (I mean) him that is envious of the Sun and him that is fretting at the existence of the Sun.
 • اینت درد بی‏دوا کاو راست آه ** اینت افتاده ابد در قعر چاه‏
 • Look you, this is the incurable disease which he has, alas; look you, this is one fallen for ever to the bottom of the pit.
 • نفی خورشید ازل بایست او ** کی بر آید این مراد او بگو 1130
 • What he wants is the extinction of the Sun of eternity. Tell (me), how should this desire of his come to pass?
 • گرفتار شدن باز میان جغدان به ویرانه
 • Doğan’ın viranede baykuşlar içine düşmesi
 • باز آن باشد که باز آید به شاه ** باز کور است آن که شد گم کرده راه‏
 • The falcon (seeker of God) is he that comes back to the King; he that has lost the way is the blind falcon.
 • راه را گم کرد و در ویران فتاد ** باز در ویران بر جغدان فتاد
 • It lost the way and fell into the wilderness; then in the wilderness it fell amongst owls.
 • او همه نور است از نور رضا ** لیک کورش کرد سرهنگ قضا
 • It (the falcon) is wholly light (derived) from the Light of (Divine) approval, but the marshal, Fate, blinded it.
 • خاک در چشمش زد و از راه برد ** در میان جغد و ویرانش سپرد
 • He threw dust in its eyes and took it (far) away from the (right) road; he left it amidst owls and (in) the wilderness.
 • بر سری جغدانش بر سر می‏زنند ** پر و بال نازنینش می‏کنند 1135
 • To crown all, the owls attack it and tear its lovely wing-feathers and plumes.
 • ولوله افتاد در جغدان که ها ** باز آمد تا بگیرد جای ما
 • A clamour arose amongst the owls—“Ha! the falcon has come to seize our dwelling place.”
 • چون سگان کوی پر خشم و مهیب ** اندر افتادند در دلق غریب‏
 • (’Twas) as (when) the street-dogs, wrathful and terrible, have fallen upon the frock of a (dervish) stranger.
 • باز گوید من چه در خوردم به جغد ** صد چنین ویران فدا کردم به جغد
 • “How am I fit,” says the falcon, “for (consorting with) owls? I give up to the owls a hundred wildernesses like this.
 • من نخواهم بود اینجا می‏روم ** سوی شاهنشاه راجع می‏شوم‏
 • I do not wish to stay here, I am going, I will return to the King of kings.
 • خویشتن مکشید ای جغدان که من ** نه مقیمم می‏روم سوی وطن‏ 1140
 • Do not kill yourselves (with agitation), O owls, for I am not settling (here): I am going home.
 • این خراب آباد در چشم شماست ** ور نه ما را ساعد شه باز جاست‏
 • This ruin is a thriving abode in your eyes; for me, however, the King's fore-arm is the place of delight.”
 • جغد گفتا باز حیلت می‏کند ** تا ز خان و مان شما را بر کند
 • The owl (that was warning the others) said, “The falcon is plotting to uproot you from house and home.
 • خانه‏های ما بگیرد او به مکر ** بر کند ما را به سالوسی ز وکر
 • He will seize our houses by cunning, he will tear us out of our nests by (his) hypocrisy.
 • می‏نماید سیری این حیلت پرست ** و الله از جمله‏ی حریصان بدتر است‏
 • This devotee of guile pretends to be perfectly satisfied (with what he has); by God, he is worse than all the greedy together.
 • او خورد از حرص طین را همچو دبس ** دنبه مسپارید ای یاران به خرس‏ 1145
 • From greediness he eats clay as (if it were) date-syrup: O friends, do not entrust the sheep's tail to the bear.
 • لاف از شه می‏زند وز دست شاه ** تا برد او ما سلیمان را ز راه‏
 • He is boasting of the King and the King's hand, in order that he may lead us astray, simple-minded as we are.
 • خود چه جنس شاه باشد مرغکی ** مشنوش گر عقل داری اندکی‏
 • How, indeed, should a petty bird be the congener of the King? Do not listen to him, if you have (even) a little understanding.
 • جنس شاه است او و یا جنس وزیر ** هیچ باشد لایق لوزینه سیر
 • Is he the King's or the Vizier's congener? Is garlic at all suitable to sweetmeat made with walnut kernels?
 • آن چه می‏گوید ز مکر و فعل و فن ** هست سلطان با حشم جویای من‏
 • (As for) his saying, from deceit and feint and artifice, ‘The King with his retinue is searching after me,’
 • اینت مالیخولیای ناپذیر ** اینت لاف خام و دام گول گیر 1150
 • Here's an absurd mad fancy for you, here's a vain boast and a snare to catch blockheads!
 • هر که این باور کند از ابلهی است ** مرغک لاغر چه در خورد شهی است‏
 • Any one who believes this—’tis because of (his) foolishness: how is a slender little bird fit for (friendship with) royalty?
 • کمترین جغد ار زند بر مغز او ** مر و را یاری‏گری از شاه کو
 • If the smallest owl should strike at his brain, where is succour for him from the King?”