English    Türkçe    فارسی   

2
1336-1360

 • کو حمیت تا ز تیشه و ز کلند ** این چنین که را بکلی بر کنند
 • Where is (so great) zeal, that they should entirely dig up such a mountain as this with axe and with pick?—
 • بو که بر اجزای او تابد مهی ** بو که در وی تاب مه یابد رهی‏
 • (In the hope that) maybe a Moon will shine upon its particles, (that) maybe the radiance of the Moon will find a way into it.
 • چون قیامت کوهها را بر کند ** پس قیامت این کرم کی می‏کند
 • Inasmuch as the (temporal) Resurrection shall dig up the mountains, how shall it cast the shadow (of protection) over us?
 • این قیامت ز آن قیامت کی کم است ** آن قیامت زخم و این چون مرهم است‏
 • How is this (spiritual) Resurrection inferior to that (temporal) Resurrection? That (temporal) Resurrection is the wound, and this (spiritual) Resurrection is as the plaster.
 • هر که دید این مرهم از زخم ایمن است ** هر بدی کاین حسن دید او محسن است‏ 1340
 • Every one that has seen (experienced) this plaster is safe from the wound: every evil one that has seen this good is a well-doer.
 • ای خنک زشتی که خویش شد حریف ** و ای گل رویی که جفتش شد خریف‏
 • Oh, happy is the ugly one to whom the beauteous one has become a companion; alas for one of rosy countenance with whom autumn has consorted!
 • نان مرده چون حریف جان شود ** زنده گردد نان و عین آن شود
 • When lifeless bread is companioned with life, the bread becomes living and is turned into the substance of that (life).
 • هیزم تیره حریف نار شد ** تیرگی رفت و همه انوار شد
 • Dark faggots become the companions of fire: the darkness departed, and all was turned into light.
 • در نمک‏لان چون خر مرده فتاد ** آن خری و مردگی یک سو نهاد
 • When the dead ass fell into the salt-mine, it put aside asininity and mortality.
 • صبغة الله هست خم رنگ هو ** پیسها یک رنگ گردد اندر او 1345
 • The baptism of Allah is the dyeing-vat of Hú (the Absolute God): therein (all) piebald things become of one colour.
 • چون در آن خم افتد و گوییش قم ** از طرب گوید منم خم لا تلم‏
 • When he (the mystic) falls into the vat, and you say to him, “Arise,” he says in rapture, “I am the vat: do not blame (me).”
 • آن منم خم خود انا الحق گفتن است ** رنگ آتش دارد الا آهن است‏
 • That “I am the vat” is the (same as) saying “I am God”: he has the colour of the fire, albeit he is iron.
 • رنگ آهن محو رنگ آتش است ** ز آتشی می‏لافد و خامش‏وش است‏
 • The colour of the iron is naughted in the colour of the fire: it (the iron) boasts of (its) fieriness, though (actually) it is like one who keeps silence.
 • چون به سرخی گشت همچون زر کان ** پس انا النار است لافش بی‏زبان‏
 • When it has become like gold of the mine in redness, then without tongue its boast is “I am the fire.”
 • شد ز رنگ و طبع آتش محتشم ** گوید او من آتشم من آتشم‏ 1350
 • It has become glorified by the colour and nature of the fire: it says, “I am the fire, I am the fire.
 • آتشم من گر ترا شک است و ظن ** آزمون کن دست را بر من بزن‏
 • I am the fire; if thou have doubt and suspicion, make trial, put thy hand upon me.
 • آتشم من بر تو گر شد مشتبه ** روی خود بر روی من یک دم بنه‏
 • I am the fire; if it seem dubious to thee, lay thy face upon my face for one moment.”
 • آدمی چون نور گیرد از خدا ** هست مسجود ملایک ز اجتبا
 • When Man receives light from God, he is worshipped by the angels because of his being chosen (by God).
 • نیز مسجود کسی کاو چون ملک ** رسته باشد جانش از طغیان و شک‏
 • Also, (he is) worshipped by that one whose spirit, like the angel, has been freed from contumacy and doubt.
 • آتش چه آهن چه لب ببند ** ریش تشبیه مشبه را مخند 1355
 • What fire? What iron? Close your lips: do not laugh at the beard of the assimilator's simile.
 • پای در دریا منه کم گوی از آن ** بر لب دریا خمش کن لب گزان‏
 • Do not set foot in the Sea, speak not of It: on the shore of the Sea keep silence, biting your lips (in amazement).
 • گر چه صد چون من ندارد تاب بحر ** لیک می‏نشکیبم از غرقاب بحر
 • Though (one equal to) a hundred like me would not have the strength to bear the Sea, yet I cannot refrain from the drowning waters of the Sea.
 • جان و عقل من فدای بحر باد ** خونبهای عقل و جان این بحر داد
 • May my soul and mind be a sacrifice to the Sea: this Sea has paid the blood-price of mind and soul.
 • تا که پایم می‏رود رانم در او ** چون نماند پا چو بطانم در او
 • I will march in It as long as my feet move; when feet remain not, I am (plunged) in It, like ducks.
 • بی‏ادب حاضر ز غایب خوشتر است ** حلقه گر چه کژ بود نه بر در است‏ 1360
 • An unrespectful person present is better than one absent: though the ring be crooked, is it not on the door?