English    Türkçe    فارسی   

2
134-158

 • گر برد مالت عدوی پر فنی ** ره زنی را برده باشد ره زنی‏
 • If an artful enemy carry off your wealth, a robber will have carried off a robber.
 • دزدیدن مارگیر ماری را از مارگیری دیگر
 • How a snake-catcher stole a snake from another snake-catcher.
 • دزدکی از مارگیری مار برد ** ز ابلهی آن را غنیمت می‏شمرد 135
 • A petty thief carried off a snake from a snake-catcher and in his folly was accounting it a prize.
 • وارهید آن مارگیر از زخم مار ** مار کشت آن دزد او را زار زار
 • The snake-catcher escaped from the snake's bite; the man who had robbed him was miserably killed by the snake.
 • مارگیرش دید پس بشناختش ** گفت از جان مار من پرداختش‏
 • The snake-catcher saw him (dead); then he recognised him and said, “My snake has emptied him of life.
 • در دعا می‏خواستی جانم از او ** کش بیابم مار بستانم از او
 • My soul was desiring of Him (God) in prayer that I might find him and take the snake from him.
 • شکر حق را کان دعا مردود شد ** من زیان پنداشتم آن سود شد
 • Thanks to God that that prayer was rejected: I thought ’twas loss, but it has turned out to be gain.”
 • بس دعاها کان زیان است و هلاک ** وز کرم می‏نشنود یزدان پاک‏ 140
 • Many are the prayers which are loss and destruction, and from kindness the Holy God is not hearing them.
 • التماس کردن همراه عیسی علیه السلام زنده کردن استخوانها را از او
 • How the companion of Jesus, on whom be peace, entreated Jesus, on whom be peace, to give life to the bones.
 • گشت با عیسی یکی ابله رفیق ** استخوانها دید در حفره‏ی عمیق‏
 • A certain foolish person accompanied Jesus (on his way). He espied some bones in a deep-dug hole.
 • گفت ای همراه آن نام سنی ** که بد آن تو مرده را زنده کنی‏
 • He said, “O companion, (teach me) that exalted Name by which thou makest the dead to live;
 • مر مرا آموز تا احسان کنم ** استخوانها را بد آن با جان کنم‏
 • Teach (it) me, that I may do good and by means of it endow the bones with life.”
 • گفت خامش کن که آن کار تو نیست ** لایق انفاس و گفتار تو نیست‏
 • Jesus said, “Be silent, for that is not thy work: ’tis not meet for thy breath and speech,
 • کان نفس خواهد ز باران پاک‏تر ** وز فرشته در روش دراک‏تر 145
 • For it wants breath purer than rain and more piercing in action than the angels.
 • عمرها بایست تا دم پاک شد ** تا امین مخزن افلاک شد
 • (Many) lifetimes were needed that the breath might be purified, so that he (its owner) was entrusted with the treasury of the Heavens.
 • خود گرفتی این عصا در دست راست ** دست را دستان موسی از کجاست‏
 • (Suppose that) thou hast grasped this rod firmly in thy hand: whence will accrue to thy hand the cunning of Moses?”
 • گفت اگر من نیستم اسرار خوان ** هم تو بر خوان نام را بر استخوان‏
 • He said, “If I am not one to pronounce (such sacred) mysteries, do thou pronounce the Name over the bones.”
 • گفت عیسی یا رب این اسرار چیست ** میل این ابله در این بیگار چیست‏
 • Jesus cried, “O Lord, what are these hidden purposes (of Thine)? What is (the meaning of) this fool's inclination (to engage) in this fruitless work?
 • چون غم خود نیست این بیمار را ** چون غم جان نیست این مردار را 150
 • How has this sick man no care for himself? How has this corpse no care for (spiritual) life?
 • مرده‏ی خود را رها کرده ست او ** مرده‏ی بیگانه را جوید رفو
 • He has left (uncared for) his own dead (soul) and seeks to mend (revive) the dead (bones) of a stranger.”
 • گفت حق ادبارگر ادبار جوست ** خار روییده جزای کشت اوست‏
 • God (answered and) said, “The backslider seeks backsliding: the thistle that has grown (in him) is the retribution for (consequence of) his sowing.”
 • آن که تخم خار کارد در جهان ** هان و هان او را مجو در گلستان‏
 • He that sows the seed of thistles in the world, be warned not to look for him in the rose-garden.
 • گر گلی گیرد به کف خاری شود ** ور سوی یاری رود ماری شود
 • If he take a rose in his hand, it becomes a thistle; and if he go to a friend, he (the friend) becomes a snake.
 • کیمیای زهر و مار است آن شقی ** بر خلاف کیمیای متقی‏ 155
 • The damned wretch is an elixir which transmutes into poison and snakes; (his elixir is) contrary to the elixir of the God-fearing man.
 • اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و لاحول گفتن خادم
 • How the Súfí enjoined the servant to take care of his beast and how the servant said, “Lá hawl.”
 • صوفیی می‏گشت در دور افق ** تا شبی در خانقاهی شد قنق‏
 • A Súfí was wandering round the world till one night he became a guest at a monastery (for Súfís).
 • یک بهیمه داشت در آخر ببست ** او به صدر صفه با یاران نشست‏
 • He had a beast (ass): he tied it in the stable, (while) he (himself) sat at the top of the dais with his friends.
 • پس مراقب گشت با یاران خویش ** دفتری باشد حضور یار بیش‏
 • Then he engaged with his friends in (mystical) meditation: the presence of the Friend (the murshid) is (like) a book in front (of the muríd).