English    Türkçe    فارسی   

2
1461-1485

 • دوست همچون زر بلا چون آتش است ** زر خالص در دل آتش خوش است‏
 • A friend is like gold, tribulation is like the fire: the pure gold is glad in the heart of the fire.
 • امتحان کردن خواجه‏ی لقمان زیرکی لقمان را
 • How Luqmán's master tested his sagacity.
 • نه که لقمان را که بنده‏ی پاک بود ** روز و شب در بندگی چالاک بود
 • (Was it) not (the case) that (this happened) to Luqmán, who was a pure (unselfish) slave, and day and night was brisk in service?
 • خواجه‏اش می‏داشتی در کار پیش ** بهترش دیدی ز فرزندان خویش‏
 • His master used to prefer him (to all others) in the work (of service) and deem him better than his own sons,
 • ز انکه لقمان گر چه بنده زاد بود ** خواجه بود و از هوا آزاد بود
 • Because Luqmán, though he was slave-born, was the master (of himself) and was free from sensual desire.
 • گفت شاهی شیخ را اندر سخن ** چیزی از بخشش ز من درخواست کن‏ 1465
 • A certain king said to the Shaykh (spiritual Director) in conversation, “Ask me to bestow some bounty upon thee.”
 • گفت ای شه شرم ناید مر ترا ** که چنین گویی مرا زین برتر آ
 • He answered, “O King, are not you ashamed to say such a thing to me? Come higher!
 • من دو بنده دارم و ایشان حقیر ** و آن دو بر تو حاکمانند و امیر
 • I have two slaves, and they are vile, and those two are rulers and lords over you.”
 • گفت شه آن دو چه‏اند این زلت است ** گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است‏
 • Said the King, “What are those two? This is a mistake.” He replied, “The one is anger and the other is lust.”
 • شاه آن دان کاو ز شاهی فارغ است ** بی‏مه و خورشید نورش بازغ است‏
 • Regard as a king him that is unconcerned with kingship, him whose light shines forth without moon or sun.
 • مخزن آن دارد که مخزن ذات اوست ** هستی او دارد که با هستی عدوست‏ 1470
 • (Only) that one whose essence is the treasury (of spiritual truths) possesses the treasury: (only) he that is an enemy to (his own) existence possesses (real) existence.
 • خواجه‏ی لقمان به ظاهر خواجه‏وش ** در حقیقت بنده، لقمان خواجه‏اش‏
 • Luqmán's master (was) like a master outwardly; in reality he was a slave, and Luqmán was his master.
 • در جهان باژگونه زین بسی است ** در نظرشان گوهری کم از خسی است‏
 • In the topsy-turvy world there is many a one of this (kind): a pearl is less than a straw in their sight.
 • مر بیابان را مفازه نام شد ** نام و رنگی عقلشان را دام شد
 • Every desert has been named mafáza (place of safety): a name and specious form has ensnared their understanding.
 • یک گره را خود معرف جامه است ** در قبا گویند کاو از عامه است‏
 • In the case of one class of people, the dress makes (a man) known: (if he is dressed) in a qabá, they say that he belongs to the vulgar.
 • یک گره را ظاهر سالوس زهد ** نور باید تا بود جاسوس زهد 1475
 • In the case of one class of people (the distinguishing mark is) the hypocritical appearance of asceticism; (but) light is needed, that (any one) may be a spy on asceticism (and detect its true character).
 • نور باید پاک از تقلید و غول ** تا شناسد مرد را بی‏فعل و قول‏
 • Light is needed, (a light) purged of cant and noxiousness, that he may know a man without (the evidence of) deed or word,
 • در رود در قلب او از راه عقل ** نقد او بیند نباشد بند نقل‏
 • And enter into his heart by way of the intellect, and behold his real state and not be confined to tradition.
 • بندگان خاص علام الغیوب ** در جهان جان جواسیس القلوب‏
 • The chosen servants of (God) the Knower of things unseen are, in the spiritual world, the spies on hearts.
 • در درون دل در آید چون خیال ** پیش او مکشوف باشد سر حال‏
 • He (such a one) enters within the heart like a fancy: the mystery of the (real) state is unveiled to him.
 • در تن گنجشک چه بود برگ و ساز ** که شود پوشیده آن بر عقل باز 1480
 • In the body of the sparrow what power and faculty is there that is hidden from the intellect of the falcon?
 • آن که واقف گشت بر اسرار هو ** سر مخلوقات چه بود پیش او
 • He who has become acquainted with the secrets of Hú (God), what to him is the secret (inmost consciousness) of created beings?
 • آن که بر افلاک رفتارش بود ** بر زمین رفتن چه دشوارش بود
 • He whose walk is on the spheres, how should it be hard for him to walk on the earth?
 • در کف داود کاهن گشت موم ** موم چه بود در کف او ای ظلوم‏
 • Since iron became wax in the hand of David, what should wax be in his hand, O man of iniquity?
 • بود لقمان بنده شکلی خواجه‏ای ** بندگی بر ظاهرش دیباجه‏ای‏
 • Luqmán was a slave in appearance, a master (in reality): servitude was (only) a frontispiece on his outside.
 • چون رود خواجه به جای ناشناس ** در غلام خویش پوشاند لباس‏ 1485
 • When the master goes to a place where he is not known, he puts (his own) clothes on his slave.