English    Türkçe    فارسی   

2
1575-1599

 • مکر می‏سازند قومی حیله‏مند ** تا که شه را در فقاعی در کنند 1575
 • Some cunning people devise stratagems to get the King into a beer-jug;
 • پادشاهی بس عظیمی بی‏کران ** در فقاعی کی بگنجد ای خران‏
 • (But) a King (so) exceedingly grand and illimitable—how should He be contained in a beer jug, O asses?
 • از برای شاه دامی دوختند ** آخر این تدبیر از او آموختند
 • They knitted a net for the King; (yet) after all, they (had) learnt this contrivance from Him.
 • نحس شاگردی که با استاد خویش ** همسری آغازد و آید به پیش‏
 • Ill-starred is the pupil that begins rivalry with his master and comes forward (to contend with him).
 • با کدام استاد استاد جهان ** پیش او یکسان و هویدا و نهان‏
 • With what master? The master of the world, to whom the manifest and the occult are alike;
 • چشم او ینظر بنور الله شده ** پرده‏های جهل را خارق بده‏ 1580
 • Whose eyes have become seeing by the light of God and have rent the veils of ignorance.
 • از دل سوراخ چون کهنه گلیم ** پرده‏ای بندد به پیش آن حکیم‏
 • (Making) a veil of (his) heart, (which is as) full of holes as an old blanket, he (the disciple) puts it on in the presence of that Sage.
 • پرده می‏خندد بر او با صد دهان ** هر دهانی گشته اشکافی بر آن‏
 • The veil laughs at him with a hundred mouths, every mouth having become a slit (open) to that (master). [The veil laughs at him with a hundred mouths, every mouth having become (like) a slit (vulva) in the thighs (of a woman).]
 • گوید آن استاد مر شاگرد را ** ای کم از سگ نیستت با من وفا
 • The master says to the disciple, "O you who are less than a dog, have you no faithfulness to me?
 • خود مرا استا مگیر آهن گسل ** همچو خود شاگرد گیر و کوردل‏
 • Even suppose I am not a master and an iron-breaker, suppose I am a disciple like yourself and blind of heart,
 • نه از منت یاری است در جان و روان ** بی‏منت آبی نمی‏گردد روان‏ 1585
 • Have not you help in spirit and mind from me? Without me no water is set flowing for you.
 • پس دل من کارگاه بخت تست ** چه شکنی این کارگاه ای نادرست‏
 • Therefore my heart is the factory of your fortune: why would you break this factory, O unrighteous one?"
 • گویی‏اش پنهان زنم آتش زنه ** نه به قلب از قلب باشد روزنه‏
 • You may say that you kindle the flame (of rivalry) against him in secret (not openly); but is there not a window between heart and heart?
 • آخر از روزن ببیند فکر تو ** دل گواهی می‏دهد زین ذکر تو
 • After all, he sees your thought through the window: your heart gives testimony as to what you are meditating.
 • گیر در رویت نمالد از کرم ** هر چه گویی خندد و گوید نعم‏
 • Suppose that, from kindness, he does not rebuke you to your face, (and that) whatever you say, he smiles and says "Yes"
 • او نمی‏خندد ز ذوق مالشت ** او همی‏خندد بر آن اسگالشت‏ 1590
 • He does not smile from pleasure at your stroking (flattering him); he smiles at that (concealed) thought of yours.
 • پس خداعی را خداعی شد جزا ** کاسه زن کوزه بخور اینک سزا
 • So a deceit is paid with a deceit: strike with a cup, (and you) get struck with a jug—serve you right!
 • گر بدی با تو و را خنده‏ی رضا ** صد هزاران گل شکفتی مر ترا
 • Were his smile at you one of approval, hundreds of thousands of flowers would blossom for you.
 • چون دل او در رضا آرد عمل ** آفتابی دان که آید در حمل‏
 • When his heart works (for you) in approval, deem it (to be) a sun entering Aries,
 • زو بخندد هم نهار و هم بهار ** در هم آمیزد شکوفه و سبزه‏زار
 • Because of whom both the day and the spring smile, and blossoms and green fields are mingled together,
 • صد هزاران بلبل و قمری نوا ** افکنند اندر جهان بی‏نوا 1595
 • And myriads of nightingales and ringdoves pour their song into the unplenished world.
 • چون که برگ روح خود زرد و سیاه ** می‏ببینی چون ندانی خشم شاه‏
 • When you see the leaves of your spirit yellow and black; how know you not the anger of the King?
 • آفتاب شاه در برج عتاب ** می‏کند روها سیه همچون کباب‏
 • The King's sun, in the (zodiacal) sign of reproach, makes faces black as a piece of roasted meat.
 • آن عطارد را ورقها جان ماست ** آن سپیدی و آن سیه میزان ماست‏
 • Our souls are leaves for that Mercury (to write on): that white and black (writing) is our standard (criterion).
 • باز منشوری نویسد سرخ و سبز ** تا رهند ارواح از سودا و عجز
 • Again, he writes a patent in red and green, that (our) spirits may be delivered from melancholy and despair.