English    Türkçe    فارسی   

2
1871-1895

 • ز آتش این ظالمانت دل کباب ** از تو جمله اهد قومی بد خطاب‏
 • Thy heart is roasted by the fire of these unrighteous men, (yet) all thy appeal (to God) has been, “Guide my people!”
 • کان عودی در تو گر آتش زنند ** این جهان از عطر و ریحان آگنند
 • Thou art a mine of aloes-wood: if they set thee afire, they will fill this world with otto of roses and sweet basil.
 • تو نه آن عودی کز آتش کم شود ** تو نه آن روحی که اسیر غم شود
 • Thou art not that aloes-wood that is minished by the fire: thou art not that spirit that is made captive by grief.
 • عود سوزد کان عود از سوز دور ** باد کی حمله برد بر اصل نور
 • Aloes-wood burns, (but) the mine of aloes-wood is far from burning: how should the wind (of evil words) assail the source of (spiritual) light?
 • ای ز تو مر آسمانها را صفا ** ای جفای تو نکوتر از وفا 1875
 • Oh, ’tis from thee the heavens have (their) purity; oh, thy unkindness is better than kindness,
 • ز انکه از عاقل جفایی گر رود ** از وفای جاهلان آن به بود
 • Because if an unkindness come from the wise it is better than the kindness of the ignorant.
 • گفت پیغمبر عداوت از خرد ** بهتر از مهری که از جاهل رسد
 • The Prophet said, “Enmity (proceeding) from wisdom is better than the love that comes from a fool.”
 • رنجانیدن امیری خفته‏ای را که مار در دهانش رفته بود
 • How an Amír harassed a sleeping man into whose mouth a snake had gone.
 • عاقلی بر اسب می‏آمد سوار ** در دهان خفته‏ای می‏رفت مار
 • A wise man was riding along (at the moment when) a snake was going into the mouth of a man asleep.
 • آن سوار آن را بدید و می‏شتافت ** تا رماند مار را فرصت نیافت‏
 • The rider saw that, and was hurrying to scare away the snake, (but) he got no chance (of doing so).
 • چون که از عقلش فراوان بد مدد ** چند دبوسی قوی بر خفته زد 1880
 • Since he had an abundant supply of intelligence, he struck the sleeper several powerful blows with a mace.
 • برد او را زخم آن دبوس سخت ** زو گریزان تا به زیر یک درخت‏
 • The strokes of the hard mace drove him in flight from him (the rider) to beneath a tree.
 • سیب پوسیده بسی بد ریخته ** گفت از این خور ای به درد آویخته‏
 • There were many rotten apples which had dropped (from the tree): he said, “Eat of these, O you in the grip of pain!”
 • سیب چندان مر و را در خورد داد ** کز دهانش باز بیرون می‏فتاد
 • He gave him so many apples to eat that they were falling out of his mouth again.
 • بانگ می‏زد کای امیر آخر چرا ** قصد من کردی تو نادیده جفا
 • He was crying, “O Amír, pray, why have you set on me when you have not suffered injury?
 • گر ترا ز اصل است با جانم ستیز ** تیغ زن یک بارگی خونم بریز 1885
 • If you have an inveterate and mortal feud with me, strike with your sword and shed my blood at once.
 • شوم ساعت که شدم بر تو پدید ** ای خنک آن را که روی تو ندید
 • Ill-omened (was) the hour I came into your sight: oh, happy he that never saw your face!
 • بی‏جنایت بی‏گنه بی‏بیش و کم ** ملحدان جایز ندارند این ستم‏
 • Without guilt, without sin, without (having done) anything great or small—(even) the heretics hold not such oppression allowable.
 • می‏جهد خون از دهانم با سخن ** ای خدا آخر مکافاتش تو کن‏
 • Blood gushes from my mouth together with (my) words. O God, I beseech Thee, give him the retribution (which he deserves)!”
 • هر زمان می‏گفت او نفرین نو ** اوش می‏زد کاندر این صحرا بدو
 • Every instant he was uttering a new curse, (while) he (the rider) kept beating him and saying, “Run in this plain.”
 • زخم دبوس و سوار همچو باد ** می‏دوید و باز در رو می‏فتاد 1890
 • Blows of the mace, and the rider (swift) as the wind! He (therefore) went on running and (now and) again falling on his face.
 • ممتلی و خوابناک و سست بد ** پا و رویش صد هزاران زخم شد
 • He was full-fed and sleepy and fatigued: his feet and face became (covered with) a hundred thousand wounds.
 • تا شبانگه می‏کشید و می‏گشاد ** تا ز صفرا قی شدن بر وی فتاد
 • Till nightfall he (the rider) drove (him) to and fro, until vomiting caused by bile overtook him.
 • زو بر آمد خورده‏ها زشت و نکو ** مار با آن خورده بیرون جست از او
 • All the things he had eaten, bad or good, came up from him: the snake shot forth from him along with what he had eaten.
 • چون بدید از خود برون آن مار را ** سجده آورد آن نکو کردار را
 • When he saw the snake outside of him, he fell on his knees before that beneficent man.
 • سهم آن مار سیاه زشت زفت ** چون بدید آن دردها از وی برفت‏ 1895
 • As soon as he saw the horror of that black, ugly, big snake, those griefs departed from him.