English    Türkçe    فارسی   

2
2473-2497

 • ای خنک آن کاو جهادی می‏کند ** بر بدن زجری و دادی می‏کند
 • Oh, happy he that wages a holy war (of self-mortification), and puts a restraint upon the body and deals justice (against it),
 • تا ز رنج آن جهانی وارهد ** بر خود این رنج عبادت می‏نهد
 • And, in order that he may be delivered from the pain of that world, lays upon himself this pain of serving God.
 • من همی‏گفتم که یا رب آن عذاب ** هم در این عالم بران بر من شتاب‏ 2475
 • “I was saying, ‘O Lord, quickly inflict on me in this world that punishment,
 • تا در آن عالم فراغت باشدم ** در چنین درخواست حلقه می‏زدم‏
 • So that I may have exemption (from it) in yonder world.’ About such-like a request was I knocking at the door .
 • این چنین رنجوریی پیدام شد ** جان من از رنج بی‏آرام شد
 • (Thereupon) such a (painful) sickness as this appeared in me: through pain my soul was deprived of rest.
 • مانده‏ام از ذکر و از اوراد خود ** بی‏خبر گشتم ز خویش و نیک و بد
 • I have been left without power to perform my dhikr (commemoration of God) and litanies: I have become unconscious of myself and of (all) good and ill.
 • گر نمی‏دیدم کنون من روی تو ** ای خجسته وی مبارک بوی تو
 • If I had not now beheld thy face, O thou whose scent is fortunate and blessed,
 • می‏شدم از دست من یک بارگی ** کردیم شاهانه این غم خوارگی‏ 2480
 • I should have passed altogether from the bondage (of this life). Thou in kingly fashion hast bestowed on me this sympathy.”
 • گفت هی‏هی این دعا دیگر مکن ** بر مکن تو خویش را از بیخ و بن‏
 • Said the Prophet, “Hey! do not offer this prayer again: do not dig yourself up from root and base.
 • تو چه طاقت داری ای مور نژند ** که نهد بر تو چنان کوه بلند
 • What strength have you, O wretched ant, to endure that He should lay on you such a lofty mountain?”
 • گفت توبه کردم ای سلطان که من ** از سر جلدی نه لافم هیچ فن‏
 • He answered, “O Sultan, I repent (and vow) that in no wise will I (henceforth) brag recklessly.
 • این جهان تیه است و تو موسی و ما ** از گنه در تیه مانده مبتلا
 • This world is the Desert (of the Israelites), and thou art Moses, and we because of (our) sin remain in the Desert in tribulation.
 • سالها ره می‏رویم و در اخیر ** همچنان در منزل اول اسیر 2485
 • We are wayfaring for years, and at the end we are still held captive in the first stage (of the journey).
 • گر دل موسی ز ما راضی بدی ** تیه را راه و کران پیدا شدی‏
 • If the heart of Moses were pleased with us, there would be shown (to us) the way through the Desert and the (farthest) border (thereof);
 • ور به کل بیزار بودی او ز ما ** کی رسیدی خوانمان هیچ از سما
 • And if he were wholly disgusted with us, how by any means would trays of food come to us from heaven?
 • کی ز سنگی چشمه‏ها جوشان شدی ** در بیابان‏مان امان جان شدی‏
 • How would springs gush from a rock, (and how) would there be security for our lives in the desert?
 • بل به جای خوان خود آتش آمدی ** اندر این منزل لهب بر ما زدی‏
 • Nay, truly, fire would come instead of trays: flames would beat upon us in this abode.
 • چون دو دل شد موسی اندر کار ما ** گاه خصم ماست گاهی یار ما 2490
 • Forasmuch as Moses has become of two minds concerning us, he is sometimes our enemy and sometimes our friend.
 • خشمش آتش می‏زند در رخت ما ** حلم او رد می‏کند تیر بلا
 • His anger sets fire to our goods; his clemency averts the arrow of affliction.
 • کی بود که حلم گردد خشم نیز ** نیست این نادر ز لطفت ای عزیز
 • When (how) may it be that anger shall again become clemency? This is not extraordinary (as proceeding) from thy grace, O venerable one.
 • مدح حاضر وحشت است از بهر این ** نام موسی می‏برم قاصد چنین‏
 • To praise any one present is (a cause of) embarrassment; on this account I am purposely using the name of Moses, like this.
 • ور نه موسی کی روا دارد که من ** پیش تو یاد آورم از هیچ تن‏
 • Otherwise, how should Moses deem it right that I make mention of anybody before thee?
 • عهد ما بشکست صد بار و هزار ** عهد تو چون کوه ثابت برقرار 2495
 • Our covenant hath been broken hundreds and thousands of times; Thy covenant, like a mountain, stands firm and stable.
 • عهد ما کاه و به هر بادی زبون ** عهد تو کوه و ز صد که هم فزون‏
 • Our covenant is straw and subject to every wind (of passion); Thy covenant is a mountain, and even more than a hundred mountains.
 • حق آن قوت که بر تلوین ما ** رحمتی کن ای امیر لونها
 • By the truth of that power (which is Thine), have some mercy upon our mutability, O Ruler of (all) mutations!