English    Türkçe    فارسی   

2
2611-2635

 • گفت بیدارم چرا کردی به جد ** راست گو با من مگو بر عکس و ضد
 • He (Mu‘áwiya) asked, “Why did you take pains to awaken me? Tell the truth, don't tell me what is reverse and contrary (to the fact).”
 • از خر افکندن ابلیس معاویه را و رو پوش و بهانه کردن و جواب گفتن معاویه او را
 • How Iblís gave Mu‘áwiya, may God be well-pleased with him, a fall, and practiced dissimulation, and how Mu‘áwiya answered him.
 • گفت هنگام نماز آخر رسید ** سوی مسجد زود می‏باید دوید
 • He said, “The time for prayer is (all but) come to an end: you must run quickly to the mosque.
 • عجلوا الطاعات قبل الفوت گفت ** مصطفی چون در معنی می‏بسفت‏
 • Mustafá (Mohammed) said, boring the pearl of the idea, ‘Make haste to perform your devotions before the time is past.’”
 • گفت نی نی این غرض نبود ترا ** که به خیری رهنما باشی مرا
 • He (Mu‘áwiya) said, “Nay, nay; ’tis not thy purpose to be my guide unto any good.
 • دزد آید از نهان در مسکنم ** گویدم که پاسبانی می‏کنم‏ 2615
 • (If) a thief come secretly into my dwelling-place and say to me, ‘I am keeping watch,’
 • من کجا باور کنم آن دزد را ** دزد کی داند ثواب و مزد را
 • How shall I believe that thief? How should a thief know the recompense and reward for good works?”
 • باز جواب گفتن ابلیس معاویه را
 • How Iblís again made answer to Mu‘áwiya.
 • گفت ما اول فرشته بوده‏ایم ** راه طاعت را به جان پیموده‏ایم‏
 • He said, “At first I was an angel: I traversed the way of obedience (to God) with (all my) soul.
 • سالکان راه را محرم بدیم ** ساکنان عرش را هم دم بدیم‏
 • I was the confidant of them that follow the path (of devotion): I was familiar with them that dwell by the Throne of God.
 • پیشه‏ی اول کجا از دل رود ** مهر اول کی ز دل بیرون شود
 • How should (one's) first calling go out of (one's) mind? How should (one's) first love go forth from (one's) heart?
 • در سفر گر روم بینی یا ختن ** از دل تو کی رود حب الوطن‏ 2620
 • If in travel you see Anatolia or Khutan, how should love of your own country go from your heart?
 • ما هم از مستان این می بوده‏ایم ** عاشقان درگه وی بوده‏ایم‏
 • I too have been one of those drunken with this wine: I have been a lover at His court.
 • ناف ما بر مهر او ببریده‏اند ** عشق او در جان ما کاریده‏اند
 • They cut my navel in (predestined me from birth to) love of Him: they sowed love of Him in my heart.
 • روز نیکو دیده‏ایم از روزگار ** آب رحمت خورده‏ایم اندر بهار
 • I have seen good days from Fortune: I have drunk the water of (Divine) Mercy in (my) spring-time.
 • نه که ما را دست فضلش کاشته ست ** از عدم ما را نه او برداشته ست‏
 • Was it not the hand of His bounty that sowed me? Was it not He that raised me up from non-existence?
 • ای بسا کز وی نوازش دیده‏ایم ** در گلستان رضا گردیده‏ایم‏ 2625
 • Oh, many is the time I have received kindness from Him and walked in the rose-garden of (His) approval.
 • بر سر ما دست رحمت می‏نهاد ** چشمه‏های لطف از ما می‏گشاد
 • He would lay the hand of mercy on my head, He would open (let flow) from me the fountains of grace.
 • وقت طفلی‏ام که بودم شیر جو ** گاهوارم را که جنبانید او
 • Who found milk for me in the season of my infancy? Who rocked my cradle? He.
 • از که خوردم شیر غیر شیر او ** کی مرا پرورد جز تدبیر او
 • From whom did I drink milk other than His milk? Who nourished me except His providence?
 • خوی کان با شیر رفت اندر وجود ** کی توان آن را ز مردم واگشود
 • The disposition which has entered with the milk into (their) being—how can it be discharged (expelled) from folk?
 • گر عتابی کرد دریای کرم ** بسته کی گردند درهای کرم‏ 2630
 • If the Sea of Bounty has given (me) a rebuke, (yet) how have the doors of Bounty been shut?
 • اصل نقدش داد و لطف و بخشش است ** قهر بر وی چون غباری از غش است‏
 • Giving and grace and favour are the fundamental substance of His coin: wrath is (only) as a speck of alloy on it.
 • از برای لطف عالم را بساخت ** ذره‏ها را آفتاب او نواخت‏
 • He made the world for kindness' sake: His sun caressed the motes (in its beams).
 • فرقت از قهرش اگر آبستن است ** بهر قدر وصل او دانستن است‏
 • If separation (from Him) is big with His wrath, ’tis for the sake of knowing the worth of union with Him,
 • تا دهد جان را فراقش گوشمال ** جان بداند قدر ایام وصال‏
 • So that separation from Him may give the soul chastisement, (and that) the soul may know the value of the days of union.
 • گفت پیغمبر که حق فرموده است ** قصد من از خلق احسان بوده است‏ 2635
 • The Prophet has declared that God said, ‘My purpose in creating was to do good: