English    Türkçe    فارسی   

2
3045-3069

 • تو نیفتادی که باشی پند او ** زهر او نوشید تو خور قند او 3045
 • You did not fall, so that you should be a warning to him. He drank the poison: eat you his sugar!
 • قصد کردن غزان به کشتن یک مردی تا آن دگر بترسد
 • How the Ghuzz set about killing one man in order that another might be terrorised.
 • آن غزان ترک خونریز آمدند ** بهر یغما بر دهی ناگه زدند
 • Those blood-shedding (murderous) Ghuzz Turcomans came, and suddenly fell upon a village (on a raid) for plunder.
 • دو کس از اعیان آن ده یافتند ** در هلاک آن یکی بشتافتند
 • They found two of the notables of that village, and made (ready in) haste to put one (of the two) to death.
 • دست بستندش که قربانش کنند ** گفت ای شاهان و ارکان بلند
 • They tied his hands in order to sacrifice (kill) him. He said, “O princes and high pillars (of the empire),
 • در چه مرگم چرا می‏افگنید ** از چه آخر تشنه‏ی خون منید
 • Why are ye casting me into the pit of death? Wherefore, pray, are ye thirsting after my blood?
 • چیست حکمت چه غرض در کشتنم ** چون چنین درویشم و عریان تنم‏ 3050
 • What is the wisdom, what is the object, in killing me, when I am so poor and bare-bodied?”
 • گفت تا هیبت بر این یارت زند ** تا بترسد او و زر پیدا کند
 • He (one of the Ghuzz) replied, “To strike awe into this friend of yours, so that he may be afraid and produce (his) gold.”
 • گفت آخر او ز من مسکین‏تر است ** گفت قاصد کرده است او را زر است‏
 • He (the man) said, “Why, he is poorer than I.” “He has done it (made himself out to be poor) on purpose,” replied the other; “he has gold.”
 • گفت چون وهم است ما هر دو یک‏ایم ** در مقام احتمال و در شک‏ایم‏
 • He (the man) said, “Since it is (a matter of) opinion, we are both the same: we are (equally) exposed to (mere) probability and doubt.
 • خود و را بکشید اول ای شهان ** تا بترسم من دهم زر را نشان‏
 • Kill him first, O princes, in order that I may be afraid and point out the way to the gold.”
 • پس کرمهای الهی بین که ما ** آمدیم آخر زمان در انتها 3055
 • See, then, the loving kindnesses of God, in that we have come (into the world) in the latter days, at the very end.
 • آخرین قرنها پیش از قرون ** در حدیث است آخرون السابقون‏
 • The last epoch is in front of the (other) epochs: in the Traditions of the Prophet is (the saying)—“(We are) the last (in time), the foremost (in excellence).”
 • تا هلاک قوم نوح و قوم هود ** عارض رحمت به جان ما نمود
 • In order that the destruction of the people of Noah and the people of Húd might display to our souls the face of (Divine) Mercy (who calls us to repentance),
 • کشت ایشان را که ما ترسیم از او ** ور خود این بر عکس کردی وای تو
 • He (God) slew them, that we might fear Him; and if indeed He had done contrariwise, alas for thee!
 • بیان حال خود پرستان و ناشکران در نعمت وجود انبیا و اولیا علیهم السلام‏
 • Explaining the state of those who are self-conceited and unthankful for the blessing of the existence of the prophets and saints—peace be unto them!
 • هر ک از ایشان گفت از عیب و گناه ** وز دل چون سنگ وز جان سیاه‏
 • Whosoever of them (the proclaimers of Divine Mercy) has spoken of fault and sin, and of a heart like stone, and of a black soul;
 • و ز سبک داری فرمان‏های او ** و ز فراغت از غم فردای او 3060
 • And of holding light His commands, and of being free from care for His To-morrow;
 • و ز هوس و ز عشق این دنیای دون ** چون زنان مر نفس را بودن زبون‏
 • And of being, like women, enslaved to the fleshly soul by passion and by love of this vile world;
 • و آن فرار از نکته‏های ناصحان ** و آن رمیدن از لقای صالحان‏
 • And of fleeing from the pungent sayings of sincere counsellors, and of shrinking from the countenance of the righteous;
 • با دل و با اهل دل بیگانگی ** با شهان تزویر و روبه‏شانگی‏
 • (And of) estrangement from the spirit and spiritual folk, (and of) fraud and fox-like behaviour towards the (spiritual) kings;
 • سیر چشمان را گدا پنداشتن ** از حسدشان خفیه دشمن داشتن‏
 • (And of) thinking the fully satisfied (saints) to be (greedy) beggars, (and of) secretly regarding them with enmity (arising) from envy—
 • گر پذیرد چیز تو گویی گداست ** ور نه گویی زرق و مکر است و دغاست‏ 3065
 • If he (such a saintly man as has been described) accept anything, you say he is a beggar; and if not, you say it is (from) hypocrisy and deceit and guile.
 • گر در آمیزد تو گویی طامع است ** ور نه گویی در تکبر مولع است‏
 • If he mix (in society), you say he is covetous; and if not, you say he is excessively given to pride;
 • یا منافق‏وار عذر آری که من ** مانده‏ام در نفقه‏ی فرزند و زن‏
 • Or you hypocritically excuse yourself, saying, “I am held back (by what I have to do) in maintaining my wife and children.
 • نه مرا پروای سر خاریدن است ** نه مرا پروای دین ورزیدن است‏
 • Neither have I leisure to scratch my head, nor have I leisure to cultivate religion.
 • ای فلان ما را به همت یاد دار ** تا شویم از اولیا پایان کار
 • O so-and-so, remember me in thy benedictions, that in the end I may become one of the saints.”