English    Türkçe    فارسی   

2
3302-3326

 • چون به غایت ممتلی بود و شتاب ** پس نگنجید اندر او الا که آب‏
 • Since it is (then) exceedingly full and swift, on that account there is no room in it for anything but the water.
 • طعنه زدن بیگانه ای در شیخ و جواب گفتن مرید شیخ او را
 • How a stranger reviled the Shaykh and how the Shaykh's disciple answered him.
 • آن یکی یک شیخ را تهمت نهاد ** کاو بد است و نیست بر راه رشاد
 • A certain man brought charges against a Shaykh, saying, “He is wicked and not on the path of righteousness;
 • شارب خمر است و سالوس و خبیث ** مر مریدان را کجا باشد مغیث‏
 • He is a wine-drinker and a hypocrite and a scoundrel: how should he be one to succour his disciples?”
 • آن یکی گفتش ادب را هوش دار ** خرد نبود این چنین ظن بر کبار 3305
 • One (of the disciples) said to him, “Observe respect: ’tis no light matter to think so ill of the great.
 • دور از او و دور از آن اوصاف او ** که ز سیلی تیره گردد صاف او
 • Far is it from him and far from those (saintly) qualities of his that his clear (spirit) should be darkened by a flood (of sin).
 • این چنین بهتان منه بر اهل حق ** این خیال تست بر گردان ورق‏
 • Do not put such slander on the people of God! This is (mere) fancy on your part. Turn over (a new) leaf.
 • این نباشد ور بود ای مرغ خاک ** بحر قلزم را ز مرداری چه باک‏
 • This (which you say) is not (true); and (even) if it should be, O land-fowl, what harm (comes) to the Red Sea from a carcase?
 • نیست دون القلتین و حوض خرد ** کی تواند قطره‏ایش از کار برد
 • He (the Shaykh) is not less than the (statutory) two jugfuls or the small tank, so that a single drop (of impurity) should be able to disqualify him (for religious purposes).
 • آتش ابراهیم را نبود زیان ** هر که نمرودی است گو می‏ترس از آن‏ 3310
 • The fire is no damage to Abraham, (but) let any one who is a Nimrod beware of it!”
 • نفس نمرود است و عقل و جان خلیل ** روح در عین است و نفس اندر دلیل‏
 • The fleshly soul is Nimrod, and the intellect and spirit are the Friend of God (Abraham): the spirit is concerned with reality itself, and the fleshly soul with the proofs.
 • این دلیل راه رهرو را بود ** کاو به هر دم در بیابان گم شود
 • These indications of the way are for the traveller who at every moment becomes lost in the desert.
 • واصلان را نیست جز چشم و چراغ ** از دلیل و راهشان باشد فراغ‏
 • For them that have attained (to union with God) there is nothing (necessary) except the eye (of the spirit) and the lamp (of intuitive faith): they have no concern with indications (to guide them) or with a road (to travel by).
 • گر دلیلی گفت آن مرد وصال ** گفت بهر فهم اصحاب جدال‏
 • If the man that is united (with God) has mentioned some indication, he has mentioned (it) in order that the dialecticians may understand (his meaning).
 • بهر طفل نو پدر تی‏تی کند ** گر چه عقلش هندسه‏ی گیتی کند 3315
 • For a new-born child the father makes babbling sounds, though his intellect may make a survey of the (whole) world.
 • کم نگردد فضل استاد از علو ** گر الف چیزی ندارد گوید او
 • The dignity of the master's learning is not diminished if he say that (the letter) alif has nothing (has no diacritical mark).
 • از پی تعلیم آن بسته دهن ** از زبان خود برون باید شدن‏
 • For the sake of teaching that tongue-tied (child), one must go outside of one's own language (customary manner of speech).
 • در زبان او بباید آمدن ** تا بیاموزد ز تو او علم و فن‏
 • You must come into (adopt) his language, in order that he may learn knowledge and science from you.
 • پس همه خلقان چو طفلان وی‏اند ** لازم است این پیر را در وقت پند
 • All the people, then, are as his (the spiritual Teacher's) children: this (fact) is necessary for the Pír (to bear in mind) when he gives (them) instruction.
 • کفر را حد است و اندازه بدان ** شیخ و نور شیخ را نبود کران‏ 3320
 • Infidelity hath a fixed limit and range—know (this for sure); (but) the Shaykh and the light of the Shaykh have no bound.
 • پیش بی‏حد هر چه محدود است لاست ** کل شی‏ء غیر وجه الله فناست‏
 • Before the infinite all that is finite is naught: everything except the Face of God is passing away.
 • کفر و ایمان نیست آن جایی که اوست ** انکه او مغز است و این دو رنگ و پوست‏
 • Infidelity and faith do not exist in the place where he (the Shaykh) is, because he is the kernel, while these twain are (only) colour and husk.
 • این فناها پرده‏ی آن وجه گشت ** چون چراغ خفیه اندر زیر طشت‏
 • These fleeting things have become a veil over that Face, like a lantern concealed beneath a bowl.
 • پس سر این تن حجاب آن سر است ** پیش آن سر این سر تن کافر است‏
 • So then, this bodily head is a screen to that (spiritual) head (source of mystic consciousness): before that head this bodily head is an infidel.
 • کیست کافر غافل از ایمان شیخ ** چیست مرده بی‏خبر از جان شیخ‏ 3325
 • Who is the infidel? One forgetful of the faith of the Shaykh. Who is the dead? One ignorant of the (spiritual) life of the Shaykh.
 • جان نباشد جز خبر در آزمون ** هر که را افزون خبر جانش فزون‏
 • (Spiritual) life is naught but knowledge in (the time of) trial: the more knowledge one has, the more (spiritual) life one has.