English    Türkçe    فارسی   

2
518-542

 • ای توانگر که تو سیری هین مخند ** بر کجی آن فقیر دردمند
 • O thou rich man who art full fed, beware of laughing at the unrighteousness of the suffering poor.
 • از سر تقصیر آن صوفی رمه ** خر فروشی در گرفتند آن همه‏
 • On account of their destitution that Súfí flock, all of them, adopted (the expedient of) selling the ass,
 • کز ضرورت هست مرداری مباح ** بس فسادی کز ضرورت شد صلاح‏ 520
 • Saying, “(In case) of necessity a carcase is lawful (food); (there is) many a vicious act that necessity made a virtuous one.”
 • هم در آن دم آن خرک بفروختند ** لوت آوردند و شمع افروختند
 • They instantly sold the little ass; they fetched dainty viands and lit candles.
 • ولوله افتاد اندر خانقه ** کامشبان لوت و سماع است و شره‏
 • Jubilation arose in the monastery: (they cried), “To-night there are dainties and music and dancing and voracity.
 • چند از این صبر و از این سه روزه چند ** چند از این زنبیل و این دریوزه چند
 • How much (more) of this (carrying the) wallet and this beggary? How much (more) of this patience and of this three-day fasting?
 • ما هم از خلقیم و جان داریم ما ** دولت امشب میهمان داریم ما
 • We also are of (God's) creatures, we have soul. Good luck (is ours) to-night: we have the guest (to entertain).”
 • تخم باطل را از آن می‏کاشتند ** کان که آن جان نیست جان پنداشتند 525
 • Thereby they were sowing the seed of falsehood, for they deemed soul that which is not soul.
 • و آن مسافر نیز از راه دراز ** خسته بود و دید آن اقبال و ناز
 • And the traveller, too, was tired by the long journey and (gladly) saw that favour and fondness (with which they regarded him).
 • صوفیانش یک به یک بنواختند ** نرد خدمتهای خوش می‏باختند
 • The Súfís, one by one, caressed him: they were playing the game of (bestowing) pleasant attentions (on him).
 • گفت چون می‏دید میلانشان به وی ** گر طرب امشب نخواهم کرد کی‏
 • When he saw their affection towards him, he said, “If I don't make merry to-night, when (shall I do so)?”
 • لوت خوردند و سماع آغاز کرد ** خانقه تا سقف شد پر دود و گرد
 • They ate the viands and began the samá‘ (musical dance); the monastery was filled with smoke and dust up to the roof—
 • دود مطبخ گرد آن پا کوفتن ** ز اشتیاق و وجد جان آشوفتن‏ 530
 • The smoke of the kitchen, the dust of (raised by) beating the feet (dancing), the tumult (caused) by longing and ecstasy of spirit.
 • گاه دست افشان قدم می‏کوفتند ** گه به سجده صفه را می‏روفتند
 • Now, waving their hands, they would beat (the ground with) their feet; now, in (religious) prostration, they would sweep the dais (with their foreheads).
 • دیر یابد صوفی آز از روزگار ** ز آن سبب صوفی بود بسیار خوار
 • (Only) after long (waiting) does the Súfí gain his desire (the satisfaction of his appetite) from Fortune: for that reason the Súfí is a great eater;
 • جز مگر آن صوفیی کز نور حق ** سیر خورد او فارغ است از ننگ دق‏
 • Except, to be sure, the Súfí who has eaten his fill of the Light of God: he is free from the shame of beggary;
 • از هزاران اندکی زین صوفیند ** باقیان در دولت او می‏زیند
 • (But) of these Súfís there are (only) a few among thousands; the rest are living in (under the protection of) his (the perfect Súfí's spiritual) empire.
 • چون سماع آمد از اول تا کران ** مطرب آغازید یک ضرب گران‏ 535
 • When the samá‘ had come (run its course) from beginning to end, the minstrel struck up a heavy (deep-sounding) strain.
 • خر برفت و خر برفت آغاز کرد ** زین حراره جمله را انباز کرد
 • He commenced (to sing), “The ass is gone, and the ass is gone”; he made the whole (company) join in this ditty.
 • زین حراره پای کوبان تا سحر ** کف‏زنان خر رفت و خر رفت ای پسر
 • (They continued) beating their feet (dancing) to this ditty till dawn, clapping their hands (and singing), “The ass is gone, the ass is gone, O son!”
 • از ره تقلید آن صوفی همین ** خر برفت آغاز کرد اندر حنین‏
 • By way of imitation that Súfí began (to sing) in (tones of) impassioned feeling this same (phrase), “The ass is gone.”
 • چون گذشت آن نوش و جوش و آن سماع ** روز گشت و جمله گفتند الوداع‏
 • When the pleasure and excitement and music and dancing were over, day dawned and they all said, “Farewell!”
 • خانقه خالی شد و صوفی بماند ** گرد از رخت آن مسافر می‏فشاند 540
 • The monastery was deserted, and the Súfí remained (alone): that traveller set about shaking the dust from his baggage.
 • رخت از حجره برون آورد او ** تا به خر بر بندد آن همراه جو
 • He brought out the baggage from his cell, in order that he might tie it on the ass, (for he was) desirous of (finding) people to travel with.
 • تا رسد در همرهان او می‏شتافت ** رفت در آخر خر خود را نیافت‏
 • He was hurrying that he might overtake his fellow-travellers; he went into the stable but did not find the ass.