English    Türkçe    فارسی   

3
1745-1769

 • خوشتر از تجرید از تن وز مزاج ** نیست ای فرعون بی الهام گیج 1745
 • There is nothing sweeter than to be stripped of the body and the (bodily) temperament, O stupid uninspired Pharaoh!”
 • حکایت استر پیش شتر کی من بسیار در رو می‌افتم و تو نمی‌افتی الا به نادر
 • How the mule related (his story) to the camel, saying, “I am often falling on my face, while thou fallest but seldom.”
 • گفت استر با شتر کای خوش رفیق ** در فراز و شیب و در راه دقیق
 • Said the mule to the camel, “O good friend, in hill and dale and in the obscure (difficult) track
 • تو نه آیی در سر و خوش می‌روی ** من همی‌آیم بسر در چون غوی
 • Thou dost not tumble on thy head but goest happily along, while I am tumbling on my head, like one who has lost his way.
 • من همی‌افتم برو در هر دمی ** خواه در خشکی و خواه اندر نمی
 • At every moment I am falling on my face, whether (it be) in a dry place or a wet.
 • این سبب را باز گو با من که چیست ** تا بدانم من که چون باید بزیست
 • Declare to me what is the cause of this, that I may know how I must live.”
 • گفت چشم من ز تو روشن‌ترست ** بعد از آن هم از بلندی ناظرست 1750
 • He (the camel) said, “My eye is clearer than thine; furthermore, it is also looking from on high:
 • چون برآیم بر سرکوه بلند ** آخر عقبه ببینم هوشمند
 • When I come up to the top of a high hill, I regard attentively the end of the pass;
 • پس همه پستی و بالایی راه ** دیده‌ام را وا نماید هم اله
 • Then too God reveals to my eye all the lowness and loftiness of the way,
 • هر قدم من از سر بینش نهم ** از عثار و اوفتادن وا رهم
 • (So that) I take every step with (clear) sight and am delivered from stumbling and falling,
 • تو ببینی پیش خود یک دو سه گام ** دانه بینی و نبینی رنج دام
 • (Whereas) thou dost not see two or three steps in front of thee: thou seest the bait, but thou dost not see the pain of the snare.
 • یستوی الاعمی لدیکم والبصیر ** فی المقام و النزول والمسیر 1755
 • Are the blind and the seeing equal before you (according to your opinion) in their abiding and their alighting and their journeying?”
 • چون جنین را در شکم حق جان دهد ** جذب اجزا در مزاج او نهد
 • When God gives a spirit to the embryo in the womb, He implants in its (the spirit's) temperament (the desire of) drawing particles together.
 • از خورش او جذب اجزا می‌کند ** تار و پود جسم خود را می‌تند
 • By means of food it draws the particles together and weaves the warp and woof of its body:
 • تا چهل سالش بجذب جزوها ** حق حریصش کرده باشد در نما
 • Till (the age of) forty years, God will have made it desirous of drawing particles together in (the process of) growth.
 • جذب اجزا روح را تعلیم کرد ** چون نداند جذب اجزا شاه فرد
 • The incomparable King taught the spirit to draw particles together: how should He (himself) not know how to draw particles together?
 • جامع این ذره‌ها خورشید بود ** بی غذا اجزات را داند ربود 1760
 • The assembler of (all) these motes was the (Divine) Sun: He knows how to seize thy (bodily) particles (and draw them together again) without nutrition.
 • آن زمانی که در آیی تو ز خواب ** هوش و حس رفته را خواند شتاب
 • At the moment when thou emergest from sleep, He quickly recalls the departed consciousness and sensation.
 • تا بدانی کان ازو غایب نشد ** باز آید چون بفرماید که عد
 • To the end that thou mayst know that those (faculties) have not become absent from Him, they come back (to thee) when He commands them to return.
 • اجتماع اجزای خر عزیر علیه السلام بعد از پوسیدن باذن الله و درهم مرکب شدن پیش چشم عزیر علیه السلام
 • How by permission of God the particles of the ass of ‘Uzayr were assembled after putrefaction and recompounded before the eyes of ‘Uzayr.
 • هین عزیرا در نگر اندر خرت ** که بپوسیدست و ریزیده برت
 • “Hey, ‘Uzayr, look upon thine ass which hath rotted and crumbled beside thee.
 • پیش تو گرد آوریم اجزاش را ** آن سر و دم و دو گوش و پاش را
 • We will collect its parts in thy presence—its head and tail and ears and legs.”
 • دست نه و جزو برهم می‌نهد ** پاره‌ها را اجتماعی می‌دهد 1765
 • There is no (visible) hand, and (yet) He is putting the parts together and giving a unitedness to the (scattered) pieces.
 • در نگر در صنعت پاره‌زنی ** کو همی‌دوزد کهن بی سوزنی
 • Consider the art of a Tailor who sews old rags (together) without a needle:
 • ریسمان و سوزنی نه وقت خرز ** آنچنان دوزد که پیدا نیست درز
 • No thread or needle at the time of sewing; He sews in such wise that no seam is visible.
 • چشم بگشا حشر را پیدا ببین ** تا نماند شبهه‌ات در یوم دین
 • “Open thine eyes and behold the resurrection plainly, that there may not remain in thee doubt concerning the Day of Judgement,
 • تا ببینی جامعی‌ام را تمام ** تا نلرزی وقت مردن ز اهتمام
 • And that thou mayst behold My unitive power entire, so that at the time of death thou wilt not tremble with anxiety,