English    Türkçe    فارسی   

3
2207-2231

 • جمله‌شان از خوف غم در عین غم ** در پی هستی فتاده در عدم
 • Through fear of affliction they all are in the very essence of affliction: in their quest for (material) existence they have fallen into non-existence.
 • دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی
 • Daqúqí's entreaty and intercession for the deliverance of the ship.
 • چون دقوقی آن قیامت را بدید ** رحم او جوشید و اشک او دوید
 • When Daqúqí beheld that turmoil, his pity was stirred and his tears flowed fast.
 • گفت یا رب منگر اندر فعلشان ** دستشان گیر ای شه نیکو نشان
 • He said, “O Lord, do not look at their deeds! Take their hands (to succour them), O auspicious King!
 • خوش سلامتشان به ساحل با زبر ** ای رسیده دست تو در بحر و بر 2210
 • Bring them back well and safe to the shore, O Thou whose hand (power) reaches (both) sea and land!
 • ای کریم و ای رحیم سرمدی ** در گذار از بدسگالان این بدی
 • O Gracious One, O Merciful and Everlasting One, pass over this wickedness committed by devisers of evil!
 • ای بداده رایگان صد چشم و گوش ** بی ز رشوت بخش کرده عقل و هوش
 • O Thou who hast given, free of cost, a hundred eyes and ears, and, without bribe, hast dispensed intellect and understanding;
 • پیش از استحقاق بخشیده عطا ** دیده از ما جمله کفران و خطا
 • Who hast bestowed the gift before the merit (was existent), having suffered from us the whole (sum) of ingratitude and transgression:
 • ای عظیم از ما گناهان عظیم ** تو توانی عفو کردن در حریم
 • O Almighty One, Thou art able to pardon our great sins in privacy.
 • ما ز آز و حرص خود را سوختیم ** وین دعا را هم ز تو آموختیم 2215
 • We have burnt ourselves from concupiscence and greed, and even this invocation we have learned from Thee.
 • حرمت آن که دعا آموختی ** در چنین ظلمت چراغ افروختی
 • (We beseech Thee) in reverence for Thy having taught (us) to invoke (Thee) and for having lighted the lamp (of invocation) amidst darkness like this.”
 • همچنین می‌رفت بر لفظش دعا ** آن زمان چون مادران با وفا
 • Thus was the invocation running on his tongue at that time, like (the words of) faithful mothers.
 • اشک می‌رفت از دو چشمش و آن دعا ** بی خود از وی می بر آمد بر سما
 • The tears were flowing from his eyes, and that invocation was going up to Heaven from him (while he was) beside himself (unconscious).
 • آن دعای بی خودان خود دیگرست ** آن دعا زو نیست گفت داورست
 • That unconscious invocation is, in truth, different: that invocation is not from him (the speaker), it is spoken by the (Divine) Judge.
 • آن دعا حق می‌کند چون او فناست ** آن دعا و آن اجابت از خداست 2220
 • God is making that invocation, since he (the speaker) is naughted (faná): the invocation and the answer (to it) are (both) from God.
 • واسطه‌ی مخلوق نه اندر میان ** بی‌خبر زان لابه کردن جسم و جان
 • There is not present (at that time) the medium, namely, the created person: body and spirit (alike) are unaware of making that supplication.
 • بندگان حق رحیم و بردبار ** خوی حق دارند در اصلاح کار
 • The (chosen) servants of God are merciful and long-suffering: they possess the disposition of God in regard to putting things right.
 • مهربان بی‌رشوتان یاری‌گران ** در مقام سخت و در روز گران
 • They are kind and bribeless ones, helpers in the hard plight and the heavy (grievous) day.
 • هین بجو این قوم را ای مبتلا ** هین غنیمت دارشان پیش از بلا
 • Hark, seek this (saintly) company, O afflicted one! Hark, hold them (as) a prize before the (coming of) affliction.
 • رست کشتی از دم آن پهلوان ** واهل کشتی را بجهد خود گمان 2225
 • Through the breath (prayer) of that (spiritual) hero the ship was saved, while the people in the ship thought (they were saved) by their own efforts,
 • که مگر بازوی ایشان در حذر ** بر هدف انداخت تیری از هنر
 • (Supposing) that maybe in (the hour of) dread their arm had skilfully shot an arrow at the target.
 • پا رهاند روبهان را در شکار ** و آن زدم دانند روباهان غرار
 • Foxes, in the chase, are saved by their legs, but the foxes inconsiderately deem that (safety to proceed) from their tails.
 • عشقها با دم خود بازند کین ** می‌رهاند جان ما را در کمین
 • (Hence) they play fondly with their tails, thinking, “These save our lives in the ambuscade (of calamity).”
 • روبها پا را نگه دار از کلوخ ** پا چو نبود دم چه سود ای چشم‌شوخ
 • O fox, preserve your legs from (being broken by) brickbats; when you have no legs, what use is your tail, O bold-eyed one?
 • ما چو روباهان و پای ما کرام ** می‌رهاندمان ز صدگون انتقام 2230
 • We are like foxes, and the noble (saints) are (as) our legs: they save us from a hundred kinds of vengeance.
 • حیله‌ی باریک ما چون دم ماست ** عشقها بازیم با دم چپ و راست
 • Our subtle contrivance is as our tails: we play fondly with our tails, left and right.