English    Türkçe    فارسی   

3
3645-3669

 • نام او خوانند در قرآن صریح ** قصه‌اش گویند از ماضی فصیح 3645
 • Recite his name distinctly in the Qur’án and tell plainly his story (as it has come down) from the past”—
 • راست‌گو دانیش تو از روی وصف ** گرچه ماهیت نشد از نوح کشف
 • You, veracious man, know him by way of description, though the quiddity of Noah has not been revealed (to you).
 • ور بگویی من چه دانم نوح را ** همچو اویی داند او را ای فتی
 • And if you reply, “How should I know Noah? (Only) one like him can know him, O youth.
 • مور لنگم من چه دانم فیل را ** پشه‌ای کی داند اسرافیل را
 • I am a lame ant. How should I know the elephant? How should a gnat know Isráfíl?”—
 • این سخن هم راستست از روی آن ** که بماهیت ندانیش ای فلان
 • This saying (answer) is also true in regard to the fact that you do not know him in his quiddity, O so-and-so.
 • عجز از ادراک ماهیت عمو ** حالت عامه بود مطلق مگو 3650
 • To be unable to perceive the quiddity, uncle, is the condition of common men: do not say it absolutely,
 • زانک ماهیات و سر سر آن ** پیش چشم کاملان باشد عیان
 • Inasmuch as quiddities and their inmost secret are clearly visible to the eyes of the Perfect.
 • در وجود از سر حق و ذات او ** دورتر از فهم و استبصار کو
 • Where in existence is (anything) more remote from understanding and mental perception than the consciousness and essence of God?
 • چونک آن مخفی نماند از محرمان ** ذات و وصفی چیست کان ماند نهان
 • Since that does not remain hidden from (His) familiars, what is the essence and attribute that should remain concealed?
 • عقل بحثی گوید این دورست و گو ** بی ز تاویل محالی کم شنو
 • The intellect of the scholastic theologian says, “This is far (from reasonable) and deeply involved (in error): do not listen to an absurdity without some explanation.”
 • قطب گوید مر ترا ای سست‌حال ** آنچ فوق حال تست آید محال 3655
 • The Qutb (the Head of the Saints) replies, “To thee, O infirm one, that which is above thy (spiritual) state seems absurd.”
 • واقعاتی که کنونت بر گشود ** نه که اول هم محالت می‌نمود
 • The visions which are now revealed to you, is it not the case that at first they seemed absurd to you?
 • چون رهانیدت ز ده زندان کرم ** تیه را بر خود مکن حبس ستم
 • Inasmuch as the (Divine) Bounty has released you from ten prisons, do not make the (wide) desert an oppressive prison to yourself.
 • جمع و توفیق میان نفی و اثبات یک چیز از روی نسبت و اختلاف جهت
 • How the negation and affirmation of one (and the same) thing may be combined and reconciled from the standpoint of relativity and difference of aspect.
 • نفی آن یک چیز و اثباتش رواست ** چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست
 • It is possible to deny and affirm the same thing: when the point of view is different, the relation is twofold.
 • ما رمیت اذ رمیت از نسبتست ** نفی و اثباتست و هر دو مثبتست
 • (The text) thou didst not throw when thou threwest is relative: it is negation and affirmation: both are authorised.
 • آن تو افکندی چو بر دست تو بود ** تو نه افکندی که قوت حق نمود 3660
 • Thou threwest that (gravel), since it was on thy hand; thou didst not throw, for God manifested (His) power.
 • زور آدم‌زاد را حدی بود ** مشت خاک اشکست لشکر کی شود
 • The strength of one born of Adam has a limit: how should a handful of earth become (the cause of) the rout of an army?
 • مشت مشت تست و افکندن ز ماست ** زین دو نسبت نفی و اثباتش رواست
 • “(O Mohammed), the handful is thy handful, and the throwing is from Me”: on account of these two relations (both) the denial and the affirmation of it (the throwing) are right.
 • یعرفون الانبیا اضدادهم ** مثل ما لا یشتبه اولادهم
 • The prophets are known by their enemies, just as their (the enemies') children are not doubtful (to their parents).
 • همچو فرزندان خود دانندشان ** منکران با صد دلیل و صد نشان
 • The unbelievers know them (the prophets) as (they know) their children by a hundred indications and a hundred signs,
 • لیک از رشک و حسد پنهان کنند ** خویشتن را بر ندانم می‌زنند 3665
 • But, from jealousy and envy, they conceal (their knowledge) and attach themselves to (become addicted to saying) “I do not know.”
 • پس چو یعرف گفت چون جای دگر ** گفت لایعرفهم غیری فذر
 • Then, since He (God) hath said, “He (the unbeliever) knows,” how hath He said in another place?—“None knoweth them except Me, so leave off (seeking to know them);
 • انهم تحت قبابی کامنون ** جز که یزدانشان نداند ز آزمون
 • Verily, they are hidden beneath My tents.” None knows them by (immediate) experience except God.
 • هم بنسبت گیر این مفتوح را ** که بدانی و ندانی نوح را
 • Regard also as (explicable) by means of relation this (subject) which was opened (above), (namely) that you know and do not know Noah.
 • مسله‌ی فنا و بقای درویش
 • The question of the faná and baqá of the dervish.
 • گفت قایل در جهان درویش نیست ** ور بود درویش آن درویش نیست
 • The speaker said, “There is no dervish in the world; and if there be a dervish, that dervish is (really) non-existent.”