English    Türkçe    فارسی   

3
431-455

 • از پی گندم جدا گشتی از آن ** که فرستادست گندم ز آسمان
 • For the sake of wheat thou hast become parted from Him who hath sent the wheat from Heaven.
 • دعوت باز بطان را از آب به صحرا
 • How the falcon invited the ducks to come from the water to the plain.
 • باز گوید بط را کز آب خیز ** تا ببینی دشتها را قندریز
 • Says the falcon to the duck, “Arise from the water, that thou mayst see the plains diffusing sweetness,”
 • بط عاقل گویدش ای باز دور ** آب ما را حصن و امنست و سرور
 • (But) the wise duck says to him, “Away, O falcon! The water is our stronghold and safety and joy.”
 • دیو چون باز آمد ای بطان شتاب ** هین به بیرون کم روید از حصن آب
 • The Devil is like the falcon. O ducks, make haste (to guard yourselves)! Beware, do not come out of your stronghold, the water.
 • باز را گویند رو رو باز گرد ** از سر ما دست دار ای پای‌مرد 435
 • They (the ducks) say to the falcon, “Begone, begone! Turn back and keep the hand off our heads, O kind friend!
 • ما بری از دعوتت دعوت ترا ** ما ننوشیم این دم تو کافرا
 • We are quit of thy invitation: (keep) the invitation for thyself: we will not listen to these words of thine, O infidel!
 • حصن ما را قند و قندستان ترا ** من نخواهم هدیه‌ات بستان ترا
 • The stronghold (the water) is (enough) for us: let the sugar and sugar-fields be thine! I do not desire thy gift: take it for thyself!
 • چونک جان باشد نیاید لوت کم ** چونک لشکر هست کم ناید علم
 • Whilst there is life (in the body), food will not fail; when there is an army, banners will not fail.”
 • خواجه‌ی حازم بسی عذر آورید ** بس بهانه کرد با دیو مرید
 • The prudent Khwája offered many an excuse and made many a pretext to the (countryman who resembled the) obstinate Devil.
 • گفت این دم کارها دارم مهم ** گر بیایم آن نگردد منتظم 440
 • “At this moment,” said he, “I have serious matters (in hand); if I come (to visit you), they will not be set in order.
 • شاه کار نازکم فرموده است ** ز انتظارم شاه شب نغنوده است
 • The King has charged me with a delicate affair, and because of (anxiously) expecting me he has not slept during the night.
 • من نیارم ترک امر شاه کرد ** من نتانم شد بر شه روی‌زرد
 • I dare not neglect the King's command, I cannot fall into disgrace with the King.
 • هر صباح و هر مسا سرهنگ خاص ** می‌رسد از من همی‌جوید مناص
 • Every morning and evening a special officer arrives and requests of me (desires me to provide) a means of escape (from the difficulty).
 • تو روا داری که آیم سوی ده ** تا در ابرو افکند سلطان گره
 • Do you deem it right that I should go into the country, with the result that the King would knit his brows (in wrath)?
 • بعد از آن درمان خشمش چون کنم ** زنده خود را زین مگر مدفون کنم 445
 • How should I heal (assuage) his anger after that? Surely, by this (offence) I should bury myself alive.”
 • زین نمط او صد بهانه باز گفت ** حیله‌ها با حکم حق نفتاد جفت
 • He related a hundred pretexts of this sort, (but his) expedients did not coincide with God's decree.
 • گر شود ذرات عالم حیله‌پیچ ** با قضای آسمان هیچند هیچ
 • If (all) the atoms of the world contrive expedients, they are naught, naught, against the ordinance of Heaven.
 • چون گریزد این زمین از آسمان ** چون کند او خویش را از وی نهان
 • How shall this earth flee from Heaven, how shall it conceal itself from it?
 • هرچه آید ز آسمان سوی زمین ** نه مفر دارد نه چاره نه کمین
 • Whatsoever may come from Heaven to the earth, it (the earth) has no refuge or device or hiding-place.
 • آتش ار خورشید می‌بارد برو ** او بپیش آتشش بنهاده رو 450
 • Is fire from the sun raining upon it, it has laid its face (low) before his fire;
 • ور همی طوفان کند باران برو ** شهرها را می‌کند ویران برو
 • And if the rain is making a flood upon it and devastating the cities upon it,
 • او شده تسلیم او ایوب‌وار ** که اسیرم هرچه می‌خواهی ببار
 • It (the earth) has become resigned to it (Heaven), like Job, saying, “I am captive: bring (on me) whatever thou wilt.”
 • ای که جزو این زمینی سر مکش ** چونک بینی حکم یزدان در مکش
 • O thou who art a part of this earth, do not lift up thy head (in rebellion); when thou seest the decree of God, do not withdraw (from it disobediently).
 • چون خلقناکم شنودی من تراب ** خاک باشی جست از تو رو متاب
 • Since thou hast heard “We created thee of dust,” (know that) He (God) hath required thee to be (humble and submissive as) dust: do not avert thy face (from Him).
 • بین که اندر خاک تخمی کاشتم ** کرد خاکی و منش افراشتم 455
 • (God saith), “Mark how I have sown a seed in the earth: thou art dust of the earth, and I have raised it aloft.