English    Türkçe    فارسی   

3
4623-4647

 • سایه‌ای و عاشقی بر آفتاب ** شمس آید سایه لا گردد شتاب
 • Thou art a shadow and in love with the sun: the sun comes, the shadow is naughted speedily.
 • داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه السلام
 • How, in the presence of Solomon, on whom be peace, the gnat appealed for justice against the Wind.
 • پشه آمد از حدیقه وز گیاه ** وز سلیمان گشت پشه دادخواه
 • The gnat came from the garden and the grass, and the gnat began to demand justice from Solomon,
 • کای سلیمان معدلت می‌گستری ** بر شیاطین و آدمی‌زاد و پری 4625
 • Saying, “O Solomon, thou dealest out justice to the devils and the children of men and the Jinn.
 • مرغ و ماهی در پناه عدل تست ** کیست آن گم‌گشته کش فضلت نجست
 • Bird and fish are under the protection of thy justice: who is the lost one whom thy bounty hath not sought out?
 • داد ده ما را که بس زاریم ما ** بی‌نصیب از باغ و گلزاریم ما
 • Give justice to us, for we are very miserable: we are deprived of the orchard and the rose-garden.
 • مشکلات هر ضعیفی از تو حل ** پشه باشد در ضعیفی خود مثل
 • The difficulties of every weakling are solved by thee: the gnat in sooth is the (proverbial) similitude for weakness.
 • شهره ما در ضعف و اشکسته‌پری ** شهره تو در لطف و مسکین‌پروری
 • We are celebrated for weakness and frailty: thou art celebrated for kindness and care of the lowly.
 • ای تو در اطباق قدرت منتهی ** منتهی ما در کمی و بی‌رهی 4630
 • O thou who hast reached the limit in (traversing) the stages of Power, (while) we have reached the limit in failure and aberration,
 • داد ده ما را ازین غم کن جدا ** دست گیر ای دست تو دست خدا
 • Do justice, relieve us from this sorrow, take our hand (to help us), O thou whose hand is the hand of God.”
 • پس سلیمان گفت ای انصاف‌جو ** داد و انصاف از که میخواهی بگو
 • Then Solomon said, “O seeker of equity, tell (me), against whom art thou demanding justice and equity?
 • کیست آن کالم که از باد و بروت ** ظلم کردست و خراشیدست روت
 • Who is the oppressor that in (his) insolence has done thee injury and scratched thy face?
 • ای عجب در عهد ما ظالم کجاست ** کو نه اندر حبس و در زنجیر ماست
 • Oh, wonderful! Where, in Our epoch, is the oppressor that is not in Our prison and chains?
 • چونک ما زادیم ظلم آن روز مرد ** پس بعهد ما کی ظلمی پیش برد 4635
 • When We were born, on that day Injustice died: who, then, hath produced (committed) in Our epoch an act of injustice?
 • چون بر آمد نور ظلمت نیست شد ** ظلم را ظلمت بود اصل و عضد
 • When the light dawned, the darkness vanished: darkness is the origin and support of injustice.
 • نک شیاطین کسب و خدمت می‌کنند ** دیگران بسته باصفادند و بند
 • Look, (some of) the devils are doing work and service; the others are bound in shackles and bonds.
 • اصل ظلم ظالمان از دیو بود ** دیو در بندست استم چون نمود
 • The origin of the injustice of the oppressors was from the devil: the devil is in bondage: how did violence appear?
 • ملک زان دادست ما را کن فکان ** تا ننالد خلق سوی آسمان
 • (The Divine Will uttered in) ‘Be, and it was’ hath bestowed the kingdom on Us, that the people may not cry out in lament to Heaven;
 • تا به بالا بر نیاید دودها ** تا نگردد مضطرب چرخ و سها 4640
 • That burning sighs may not soar upward; that the sky and the stars may not be shaken;
 • تا نلرزد عرش از ناله یتیم ** تا نگردد از ستم جانی سقیم
 • That the empyrean may not tremble at the orphan's wail; that no (living) soul may be marred by violence.
 • زان نهادیم از ممالک مذهبی ** تا نیاید بر فلکها یا ربی
 • We established a law (of justice) throughout the kingdoms (of the earth), to the end that no (cry of) ‘O Lord!’ should go up to the skies.
 • منگر ای مظلوم سوی آسمان ** کاسمانی شاه داری در زمان
 • O oppressed one, do not look to Heaven, for thou hast a heavenly king in the temporal world.”
 • گفت پشه داد من از دست باد ** کو دو دست ظلم بر ما بر گشاد
 • The gnat said, “My appeal is against the hand (might) of the Wind, for he opened the two hands of oppression against us.
 • ما ز ظلم او به تنگی اندریم ** با لب بسته ازو خون می‌خوریم 4645
 • Through his oppression we are in sore straits: with closed lips we are drinking blood (suffering torment) from him.”
 • امرکردن سلیمان علیه السلام پشه‌ی متظلم را به احضار خصم به دیوان حکم
 • How Solomon, on whom be peace, commanded the plaintiff gnat to bring its adversary to the court of judgement.
 • پس سلیمان گفت ای زیبادوی ** امر حق باید که از جان بشنوی
 • Then Solomon said, “O thou with the pretty voice, it behoves thee to hearken with (all thy) soul to the command of God.
 • حق به من گفتست هان ای دادور ** مشنو از خصمی تو بی خصمی دگر
 • God hath said to me, ‘Beware, O Judge! Do not hear one litigant without the other litigant.