English    Türkçe    فارسی   

3
4645-4669

 • ما ز ظلم او به تنگی اندریم ** با لب بسته ازو خون می‌خوریم 4645
 • Through his oppression we are in sore straits: with closed lips we are drinking blood (suffering torment) from him.”
 • امرکردن سلیمان علیه السلام پشه‌ی متظلم را به احضار خصم به دیوان حکم
 • How Solomon, on whom be peace, commanded the plaintiff gnat to bring its adversary to the court of judgement.
 • پس سلیمان گفت ای زیبادوی ** امر حق باید که از جان بشنوی
 • Then Solomon said, “O thou with the pretty voice, it behoves thee to hearken with (all thy) soul to the command of God.
 • حق به من گفتست هان ای دادور ** مشنو از خصمی تو بی خصمی دگر
 • God hath said to me, ‘Beware, O Judge! Do not hear one litigant without the other litigant.
 • تانیاید هر دو خصم اندر حضور ** حق نیاید پیش حاکم در ظهور
 • Until both litigants come into the presence, the truth does not come to light before the judge.
 • خصم تنها گر بر آرد صد نفیر ** هان و هان بی خصم قول او مگیر
 • If the (one) litigant alone raise a hundred clamours, beware, beware! Do not accept his word without (hearing) his adversary.’
 • من نیارم رو ز فرمان تافتن ** خصم خود را رو بیاور سوی من 4650
 • I dare not avert my face from the (Divine) command. Go, bring thy adversary before me.”
 • گفت قول تست برهان و درست ** خصم من بادست و او در حکم تست
 • It (the gnat) said, “Thy words are an argument (conclusive) and sound. My adversary is the Wind, and he is in thy jurisdiction.”
 • بانگ زد آن شه که ای باد صبا ** پشه افغان کرد از ظلمت بیا
 • The King shouted, “O East-wind, the gnat complains of thy injustice: come!
 • هین مقابل شو تو و خصم و بگو ** پاسخ خصم و بکن دفع عدو
 • Hark, come face to face with thy adversary and reply to thy adversary and rebut thy opponent.”
 • باد چون بشنید آمد تیز تیز ** پشه بگرفت آن زمان راه گریز
 • When the Wind heard (the summons), he came very rapidly: the gnat at once took to flight.
 • پس سلیمان گفت ای پشه کجا ** باش تا بر هر دو رانم من قضا 4655
 • Then Solomon said, “O gnat, where (art thou going)? Stop, that I may pass judgement on (you) both.”
 • گفت ای شه مرگ من از بود اوست ** خود سیاه این روز من از دود اوست
 • It (the gnat) answered, “O King, my death is from his being: verily, this day of mine is black from his smoke.
 • او چو آمد من کجا یابم قرار ** کو بر آرد از نهاد من دمار
 • Since he has come, where shall I find rest? for he wrings the (vital) breath out of my body.”
 • همچنین جویای درگاه خدا ** چون خدا آمد شود جوینده لا
 • Even such is the seeker of the Court of God: when God comes, the seeker is naughted.
 • گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست ** لیک ز اول آن بقا اندر فناست
 • Although that union (with God) is immortality on immortality, yet at first that immortality (baqá) consists in dying to self (faná).
 • سایه‌هایی که بود جویای نور ** نیست گردد چون کند نورش ظهور 4660
 • The reflexions that are seeking the Light are naughted when His Light appears.
 • عقل کی ماند چو باشد سرده او ** کل شیء هالک الا وجهه
 • How should the reason remain when He bids it go?Everything is perishing except His Face.
 • هالک آید پیش وجهش هست و نیست ** هستی اندر نیستی خود طرفه‌ایست
 • Before His Face the existent and the non-existent perish: existence in nonexistence is in sooth a marvellous thing!
 • اندرین محضر خردها شد ز دست ** چون قلم اینجا رسیده شد شکست
 • In this place of presence (all) minds are lost beyond control; when the pen reaches this point, it breaks.
 • نواختن معشوق عاشق بیهوش را تا به هوش باز آید
 • How the Beloved caressed the senseless lover, that he might return to his senses.
 • می‌کشید از بیهشی‌اش در بیان ** اندک اندک از کرم صدر جهان
 • The Sadr-i Jahán, from kindness, was drawing him little by little from senselessness into (the capacity for) clear expression.
 • بانگ زد در گوش او شه کای گدا ** زر نثار آوردمت دامن گشا 4665
 • The Prince cried into his ear, “O beggar, I bring gold to scatter o’er thee; spread out thy skirt.
 • جان تو کاندر فراقم می‌طپید ** چونک زنهارش رسیدم چون رمید
 • Thy spirit, which was quivering (with distress) in separation. from me—since I have come to protect it, how has it fled?
 • ای بدیده در فراقم گرم و سرد ** با خود آ از بی‌خودی و باز گرد
 • O thou who hast suffered heat and cold in separation from me, come to thyself from selflessness and return!”
 • مرغ خانه اشتری را بی خرد ** رسم مهمانش به خانه می‌برد
 • The domestic fowl, in the manner of a host, foolishly brings a camel to her house.
 • چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد ** خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد
 • When the camel set foot in the hen’s house, the house was destroyed and the roof fell in.