English    Türkçe    فارسی   

4
1561-1585

 • این چنین جذبیست نی هر جذب عام ** که نهادش فضل احمد والسلام
 • Such is the pull—not every common pull—to which Ahmad (Mohammed) awarded the pre-eminence. And (now) farewell!
 • نوشتن آن غلام قصه‌ی شکایت نقصان اجری سوی پادشاه
 • How the slave wrote to the King a statement complaining of the reduction of his allowance
 • قصه کوته کن برای آن غلام ** که سوی شه بر نوشتست او پیام
 • Cut short the discourse (on these topics) for the sake of (re turning to the story of) the slave who has written a message to the King
 • قصه پر جنگ و پر هستی و کین ** می‌فرستد پیش شاه نازنین
 • He is sending to the gracious King a statement filled with wrangling and self-conceit and hatred.
 • کالبد نامه‌ست اندر وی نگر ** هست لایق شاه را آنگه ببر
 • The body is (like) a letter: look into it (and see) whether it is worthy of the King; then take it (to Him).
 • گوشه‌ای رو نامه را بگشا بخوان ** بین که حرفش هست در خورد شهان 1565
 • Go into a corner, open the letter, read (it), see whether its‘ words are suitable to kings.
 • گر نباشد درخور آن را پاره کن ** نامه‌ی دیگر نویس و چاره کن
 • If it be not suitable, tear it in pieces and write another letter and remedy (the fault).
 • لیک فتح نامه‌ی تن زپ مدان ** ورنه هر کس سر دل دیدی عیان
 • But do not think it is easy to open the letter which is the body; otherwise every one would plainly see the secret of the heart.
 • نامه بگشادن چه دشوارست و صعب ** کار مردانست نه طفلان کعب
 • How hard and difficult is it to open the letter! ‘Tis a task for men, not for children playing at knuckle
 • جمله بر فهرست قانع گشته‌ایم ** زانک در حرص و هوا آغشته‌ایم
 • We have all become satisfied with (reading) the table of contents, because we are steeped in cupidity and vain desire.
 • باشد آن فهرست دامی عامه را ** تا چنان دانند متن نامه را 1570
 • The table of contents is a snare for the vulgar, that they may think the text of the scroll is like that (table).
 • باز کن سرنامه را گردن متاب ** زین سخن والله اعلم بالصواب
 • Open the title-page, do not turn your neck aside from these words—and God best knoweth the right course.
 • هست آن عنوان چو اقرار زبان ** متن نامه‌ی سینه را کن امتحان
 • That title is like a declaration made by the tongue: examine the text of the scroll, namely, the bosom (your inward self),
 • که موافق هست با اقرار تو ** تا منافق‌وار نبود کار تو
 • (And see) whether it is in agreement with your declaration, in order that your actions may not be hypocritical.
 • چون جوالی بس گرانی می‌بری ** زان نباید کم که در وی بنگری
 • When you are carrying a very heavy sack, you must not fail to look into it,
 • که چه داری در جوال از تلخ و خوش ** گر همی ارزد کشیدن را بکش 1575
 • (To see) what of sour and sweet you have in the sack. If it is worth bringing along, bring it;
 • ورنه خالی کن جوالت را ز سنگ ** باز خر خود را ازین بیگار و ننگ
 • Otherwise, empty your sack of the stones (in it), and redeem yourself from this fruitless toil and disgrace.
 • در جوال آن کن که می‌باید کشید ** سوی سلطانان و شاهان رشید
 • Put in the sack that (only) which must be brought to righteous sultans and kings.
 • حکایت آن فقیه با دستار بزرگ و آنک بربود دستارش و بانگ می‌زد کی باز کن ببین کی چه می‌بری آنگه ببر
 • Story of the divine with a big turban and the man who carried it off, and how he (the divine) shouted, “Undo it and see what you are taking: then take it (if you wish)!”
 • یک فقیهی ژنده‌ها در چیده بود ** در عمامه‌ی خویش در پیچیده بود
 • A certain divine had collected some old rags and wound them in his turban,
 • تا شود زفت و نماید آن عظیم ** چون در آید سوی محفل در حطیم
 • In order that it might become big and look grand when he came into the assembly in the Hatím.
 • ژنده‌ها از جامه‌ها پیراسته ** ظاهرا دستار از آن آراسته 1580
 • He had clipped the rags from (various) garments and outwardly embellished the turban with them.
 • ظاهر دستار چون حله‌ی بهشت ** چون منافق اندرون رسوا و زشت
 • The exterior of the turban was like a robe of Paradise, (but) it was shameful and ugly within, like the hypocrite.
 • پاره پاره دلق و پنبه و پوستین ** در درون آن عمامه بد دفین
 • Shreds of dalq (dervish-cloak) and cotton and fur were buried inside that turban.
 • روی سوی مدرسه کرده صبوح ** تا بدین ناموس یابد او فتوح
 • He had set his face towards the college at dawn, that by means of this false dignity he might gain (material) blessings.
 • در ره تاریک مردی جامه کن ** منتظر استاده بود از بهر فن
 • A clothes-robber stood waiting on the dark road to practise his craft.
 • در ربود او از سرش دستار را ** پس دوان شد تا بسازد کار را 1585
 • He snatched the turban from his head, and then started to run in order that he might settle the business.