English    Türkçe    فارسی   

4
2672-2696

 • عیسی و ادریس بر گردون شدند ** با ملایک چونک هم‌جنس آمدند
 • Jesus and Idrís ascended to heaven, since they were homogeneous with the angels.
 • باز آن هاروت و ماروت از بلند ** جنس تن بودند زان زیر آمدند
 • Again, Hárút and Márút were homogeneous with the body: hence they descended from on high.
 • کافران هم جنس شیطان آمده ** جانشان شاگرد شیطانان شده
 • The infidels have become homogeneous with Satan: their spirits have become disciples of the devils.
 • صد هزاران خوی بد آموخته ** دیده‌های عقل و دل بر دوخته 2675
 • They have learned a hundred thousand evil dispositions; they have sewn up the eyes of intellect and heart.
 • کمترین خوشان به زشتی آن حسد ** آن حسد که گردن ابلیس زد
 • Their least ugly disposition is envy—that envy which smote the neck of (destroyed) Iblís.
 • زان سگان آموخته حقد و حسد ** که نخواهد خلق را ملک ابد
 • From those curs they have learned hatred and envy, for he (Satan) does not wish the kingdom everlasting (to be granted) to (God's) creatures.
 • هر کرا دید او کمال از چپ و راست ** از حسد قولنجش آمد درد خاست
 • When he sees, on left or right, any one perfect, colic comes to him and pain arises (in him) from envy,
 • زآنک هر بدبخت خرمن‌سوخته ** می‌نخواهد شمع کس افروخته
 • Because every miserable wretch whose stack has been burnt is unwilling that any one's candle should be lighted.
 • هین کمالی دست آور تا تو هم ** از کمال دیگران نفتی به غم 2680
 • Hark, bring to hand (acquire) some (degree of) perfection, in order that thou too mayst not be aggrieved by the perfection of others.
 • از خدا می‌خواه دفع این حسد ** تا خدایت وا رهاند از جسد
 • Beg of God the removal of this envy, that God may deliver thee from the body,
 • مر ترا مشغولیی بخشد درون ** که نپردازی از آن سوی برون
 • And bestow on thee an inward occupation, from which thou wilt not become disengaged (so as to turn thy attention) outwards.
 • جرعه‌ی می را خدا آن می‌دهد ** که بدو مست از دو عالم می‌دهد
 • God gives to a draught of wine such (potency) that one intoxicated with it escapes from the two worlds.
 • خاصیت بنهاده در کف حشیش ** کو زمانی می‌رهاند از خودیش
 • He hath endowed hashísh with the property that, for a time, it delivers him (who eats it) from self-consciousness.
 • خواب را یزدان بدان سان می‌کند ** کز دو عالم فکر را بر می‌کند 2685
 • God makes sleep to be (constituted) in such a manner that it erases (all) thought of the two worlds.
 • کرد مجنون را ز عشق پوستی ** کو بنشناسد عدو از دوستی
 • He made Majnún, through love for a (dog's) skin, to be such that he would not know an enemy from a friend.
 • صد هزاران این چنین می‌دارد او ** که بر ادراکات تو بگمارد او
 • He hath a hundred thousand wines of this sort which He sets (in authority) over thy (intellectual) perceptions.
 • هست میهای شقاوت نفس را ** که ز ره بیرون برد آن نحس را
 • For the carnal soul there are the wines of damnation, which carry that ill-starred one out of the (right) way.
 • هست میهای سعادت عقل را ** که بیابد منزل بی‌نقل را
 • For the intellect there are the wines of felicity, so that it gains the abode whence is no departure.
 • خیمه‌ی گردون ز سرمستی خویش ** بر کند زان سو بگیرد راه پیش 2690
 • Through its intoxication it uproots the tent of the sky and takes the way (leading) onward from that (earthly) direction.
 • هین بهر مستی دلا غره مشو ** هست عیسی مست حق خر مست جو
 • Hark, be not deceived, O heart, by every intoxication: Jesus is intoxicated with God, the ass is intoxicated with barley.
 • این چنین می را بجو زین خنبها ** مستی‌اش نبود ز کوته دنبها
 • Seek wine like this from these jars: the intoxication (produced) by it is not (to be obtained) from the bobtailed;
 • زانک هر معشوق چون خنبیست پر ** آن یکی درد و دگر صافی چو در
 • For every object of love is like a full jar, one (full of) dregs, and another pure as pearls.
 • می‌شناسا هین بچش با احتیاط ** تا میی یابی منزه ز اختلاط
 • O connoisseur of wine, beware, taste with precaution, that thou mayst find a wine free from adulteration.
 • هر دو مستی می‌دهندت لیک این ** مستی‌ات آرد کشان تا رب دین 2695
 • Both (jars) will intoxicate thee, but this (blessed) intoxication, drawing (thee along), will lead thee to the Lord of the Judgement,
 • تا رهی از فکر و وسواس و حیل ** بی عقال این عقل در رقص‌الجمل
 • So that thou wilt be delivered from thought and anxiety and expedients, (whilst) this intellect (moves) unshackled at the camel's ambling pace.