English    Türkçe    فارسی   

4
3111-3135

 • تا که روزی کین بمیرد ناگهان ** پیش چشم خود نهد او شمع جان
 • In order that, one day when this (bodily lamp) dies of a sudden, he may place before his eye the candle of the spirit.
 • او نکرد این فهم پس داد از غرر ** شمع فانی را بفانیی دگر
 • He (the king) did not understand this; therefore in his heedlessness he applied the perishing candle to another perishable.
 • عروس آوردن پادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل
 • How the king brought his son a bride for fear of his race coming to an end.
 • پس عروسی خواست باید بهر او ** تا نماید زین تزوج نسل رو
 • (The king said to himself), “It is necessary, then, to seek a bride for him, that from this marriage offspring may appear,
 • گر رود سوی فنا این باز باز ** فرخ او گردد ز بعد باز باز
 • (So that) if this falcon (my son) return to the state of mortality his young may become a falcon after (the death of) the falcon,
 • صورت او باز گر زینجا رود ** معنی او در ولد باقی بود 3115
 • (And that) if the form of this falcon go from here, his inward meaning may endure in his son.
 • بهر این فرمود آن شاه نبیه ** مصطفی که الولد سر ابیه
 • On account of this, that renowned (spiritual) king, Mustafá (Mohammed), said, ‘The son is the marrow of his father.’
 • بهر این معنی همه خلق از شغف ** می‌بیاموزند طفلان را حرف
 • For this reason all people, (being moved) by heartfelt love, teach their children (their own) trades,
 • تا بماند آن معانی در جهان ** چون شود آن قالب ایشان نهان
 • To the end that these inward meanings may remain in the world when that body of theirs becomes hidden.
 • حق به حکمت حرصشان دادست جد ** بهر رشد هر صغیر مستعد
 • God in His wisdom has given them intense desire for the right guidance of every little one capable (of learning).
 • من هم از بهر دوام نسل خویش ** جفت خواهم پور خود را خوب کیش 3120
 • I too, for the purpose of (ensuring) the continuance of my race, will seek for my son a wife of good principles.
 • دختری خواهم ز نسل صالحی ** نی ز نسل پادشاهی کالحی
 • I will seek a girl who is the offspring of a righteous man, not the offspring of a stern-visaged king.”
 • شاه خود این صالحست آزاد اوست ** نی اسیر حرص فرجست و گلوست
 • This righteous man is himself a king, he is free, he is not the prisoner of lust and gluttony.
 • مر اسیران را لقب کردند شاه ** عکس چون کافور نام آن سیاه
 • They (the people) have given (those) prisoners the title of “king” by inversion, just as Káfúr (Camphor) is the name of that negro.
 • شد مفازه بادیه‌ی خون‌خوار نام ** نیکبخت آن پیس را کردند عام
 • The blood-drinking (deadly) wilderness is named mafáza (place of safety); the vulgar call the leper Níkbakht (Fortunatus).
 • بر اسیر شهوت و حرص و امل ** بر نوشته میر یا صدر اجل 3125
 • They have described the prisoner of lust and anger and ambition by the name of Mír or Sadr-i ajall (most honourable prince).
 • آن اسیران اجل را عام داد ** نام امیران اجل اندر بلاد
 • To those prisoners of Doom (asírán-i ajal) the vulgar in (all) the lands have given the title of “most honourable Amírs” (amírán-i ajall).
 • صدر خوانندش که در صف نعال ** جان او پستست یعنی جاه و مال
 • They call high-placed (Sadr) him whose soul is (placed) low in the vestibule, that is to say, (worldly) power and riches.
 • شاه چون با زاهدی خویشی گزید ** این خبر در گوش خاتونان رسید
 • When the king chose (matrimonial) relationship with an ascetic, this news came to the ears of (his) ladies.
 • اختیار کردن پادشاه دختر درویش زاهدی را از جهت پسر و اعتراض کردن اهل حرم و ننگ داشتن ایشان از پیوندی درویش
 • How the king chose the daughter of a poor ascetic for his son and how the ladies of the harem raised objections and disdained the (proposed) alliance with the dervish.
 • مادر شه‌زاده گفت از نقص عقل ** شرط کفویت بود در عقل نقل
 • The prince's mother, from deficiency of understanding, said, “According to reason and tradition equality (of rank) is requisite.
 • تو ز شح و بخل خواهی وز دها ** تا ببندی پور ما را بر گدا 3130
 • Thou from stinginess and miserliness and shrewdness wishest to ally our son with a beggar.”
 • گفت صالح را گدا گفتن خطاست ** کو غنی القلب از داد خداست
 • He (the king) said, “It is a fault to call the righteous man a beggar, for through the grace of God he is spiritually rich.
 • در قناعت می‌گریزد از تقی ** نه از لیمی و کسل هم‌چون گدا
 • He is taking refuge in contentment because of piety, not because of meanness and laziness, like the beggar.
 • قلتی کان از قناعت وز تقاست ** آن ز فقر و قلت دونان جداست
 • The penury which arises from contentment and piety is distinct from the poverty and penury of the base.
 • حبه‌ای آن گر بیابد سر نهد ** وین ز گنج زر به همت می‌جهد
 • If that one (the beggar) find a single groat, he bows his head (in homage), while this one (the righteous man) in his lofty aspiration recoils from a treasure of gold.
 • شه که او از حرص قصد هر حرام ** می‌کند او را گدا گوید همام 3135
 • The king who from cupidity is betaking himself to everything unlawful— the man of noble mind calls him a beggar.”