English    Türkçe    فارسی   

4
7-31

 • کان لله بوده‌ای در ما مضی ** تا که کان الله پیش آمد جزا
 • In the past thou hast been (as) “he belongs to God,” so that (now) “God belongs (to him)” hath come in recompense.
 • مثنوی از تو هزاران شکر داشت ** در دعا و شکر کفها بر فراشت
 • On thy account the Mathnawí had thousands of thanksgivings (to render): it lifted up its hands in prayer and thanksgiving.
 • در لب و کفش خدا شکر تو دید ** فضل کرد و لطف فرمود و مزید
 • God saw thanksgiving to thee on its lips and in its hands: (therefore) He showed grace and bestowed favour and increase;
 • زانک شاکر را زیادت وعده است ** آنچنانک قرب مزد سجده است 10
 • For to him that gives thanks increase is promised, just as nighness (unto God) is the reward for prostration (in the ritual prayer).
 • گفت واسجد واقترب یزدان ما ** قرب جان شد سجده ابدان ما
 • Our God hath said, “And prostrate thyself and come nigh (unto Me)”: the prostration of our bodies is become the nighness of the spirit (unto God).
 • گر زیادت می‌شود زین رو بود ** نه از برای بوش و های و هو بود
 • If increase is accruing (to the Mathnawí), it is for this reason, it is not for the sake of vainglory and (empty) noise.
 • با تو ما چون رز به تابستان خوشیم ** حکم داری هین بکش تا می‌کشیم
 • We are glad with thee as the vineyard (is glad) in the summer heat: thou hast the authority: come, draw (it on), that we may always be drawing (it on after thee).
 • خوش بکش این کاروان را تا به حج ** ای امیر صبر مفتاح الفرج
 • Draw happily this caravan (onward) to the Pilgrimage, O Commander of “Patience is the key to joy.”
 • حج زیارت کردن خانه بود ** حج رب البیت مردانه بود 15
 • The (formal) Pilgrimage consists in visiting the House (of God), (but only) the Pilgrimage to the Lord of the House is worthy of a (true) man.
 • زان ضیا گفتم حسام‌الدین ترا ** که تو خورشیدی و این دو وصفها
 • I called thee Ziyá (Radiance) Husámu’ddín (Sword of the Religion) because thou art the Sun, and these two (words) are epithets descriptive (of the sun);
 • کین حسام و این ضیا یکیست هین ** تیغ خورشید از ضیا باشد یقین
 • For, mark you, this sword and this radiance are one: the sun's sword (beam) is certainly of the radiance.
 • نور از آن ماه باشد وین ضیا ** آن خورشید این فرو خوان از نبا
 • Núr (light) belongs to the moon, and this ziyá (radiance) belongs to the sun: read this in the Qur’án.
 • شمس را قرآن ضیا خواند ای پدر ** و آن قمر را نور خواند این را نگر
 • The Qur’án has called the sun ziyá, O father, and it has called the moon núr. Consider this!
 • شمس چون عالی‌تر آمد خود ز ماه ** پس ضیا از نور افزون دان به جاه 20
 • Since the sun is more exalted even than the moon, know, then, that ziyá is superior to núr in dignity.
 • بس کس اندر نور مه منهج ندید ** چون برآمد آفتاب آن شد پدید
 • Many a one did not see the way in the moonlight, (but) it became visible as soon as the sun rose.
 • آفتاب اعواض را کامل نمود ** لاجرم بازارها در روز بود
 • The sun displayed (all) objects of exchange perfectly: of necessity, markets were (held) in the daytime,
 • تا که قلب و نقد نیک آید پدید ** تا بود از غبن و از حیله بعید
 • In order that the false coin and the good money might come into view, and that he (the merchant) might be far (immune) from swindling and trickery.
 • تا که نورش کامل آمد در زمین ** تاجران را رحمة للعالمین
 • (The sun rose) until its light came to perfection on the earth, a universal mercy to the traders;
 • لیک بر قلاب مبغوضست و سخت ** زانک ازو شد کاسد او را نقد و رخت 25
 • But to the false coiner it is hateful and grievous, because by it his money and wares are made unsaleable.
 • پس عدو جان صرافست قلب ** دشمن درویش کی بود غیر کلب
 • Hence the false coin is the mortal foe of the money-changer: who is the enemy of the dervish but the dog?
 • انبیا با دشمنان بر می‌تنند ** پس ملایک رب سلم می‌زنند
 • The prophets contend with their enemies; then the angels utter cries of “Save (them), O Lord,”
 • کین چراغی را که هست او نور کار ** از پف و دمهای دزدان دور دار
 • Saying, “Keep this Lamp, which is light-disseminating, far from the puffs and breaths of thieves.”
 • دزد و قلابست خصم نور بس ** زین دو ای فریادرس فریاد رس
 • Only the thief and the coiner are adversaries of the light: succour (us) from these twain, O Succourer!
 • روشنی بر دفتر چارم بریز ** کفتاب از چرخ چارم کرد خیز 30
 • Shed light upon the Fourth Book, for the sun rose from the Fourth Heaven.
 • هین ز چارم نور ده خورشیدوار ** تا بتابد بر بلاد و بر دیار
 • Come, give light, like the sun, from the Fourth (Book), so that it may shine upon (all) countries and inhabited lands.