English    Türkçe    فارسی   

5
1607-1631

 • تا نداند خویش را مجرم عنید  ** آب از چشمش کجا داند دوید 
 • Until the sinner deems himself rebellious, how can tears run from his eye?
 • قصه‌ی قوم یونس علیه‌السلام بیان و برهان آنست کی تضرع و زاری دافع بلای آسمانیست و حق تعالی فاعل مختارست پس تضرع و تعظیم پیش او مفید باشد و فلاسفه گویند فاعل به طبع است و بعلت نه مختار پر تضرع طبع را نگرداند 
 • The Story of the people of Yúnus (Jonah), on whom be peace, is a demonstration and manifest proof that humble entreaty and lamentation avert affliction sent from Heaven. And God most High acts by free choice: therefore humble entreaty and reverence avail with Him. The philosophers, however, say that He acts by (the necessity of His) nature and as a cause, not by free choice: therefore humble entreaty (is useless, for it) cannot alter nature.
 • قوم یونس را چو پیدا شد بلا  ** ابر پر آتش جدا شد از سما 
 • When the affliction became visible to the people of Yúnus, a cloud full of fire departed (descended) from heaven.
 • برق می‌انداخت می‌سوزید سنگ  ** ابر می‌غرید رخ می‌ریخت رنگ 
 • It was shooting (flashes of) lightning, the rocks were burning; the cloud was roaring, cheeks were shedding colour.
 • جملگان بر بامها بودند شب  ** که پدید آمد ز بالا آن کرب  1610
 • All (the people) were on the roofs at night, when that woe came into view from on high.
 • جملگان از بامها زیر آمدند  ** سر برهنه جانب صحرا شدند 
 • All came down from the roofs and went bare-headed towards the open country.
 • مادران بچگان برون انداختند  ** تا همه ناله و نفیر افراختند 
 • Mothers cast out their children, that all might raise wailing and distressful cries.
 • از نماز شام تا وقت سحر  ** خاک می‌کردند بر سر آن نفر 
 • From (the time of) the evening prayer till the hour of dawn, those folk were throwing dust on their heads.
 • جملگی آوازها بگرفته شد  ** رحم آمد بر سر آن قوم لد 
 • (Then) all voices were hushed: the (Divine) mercy came upon that perverse people.
 • بعد نومیدی و آه ناشکفت  ** اندک‌اندک ابر وا گشتن گرفت  1615
 • After despair and unrestrained lamentation, little by little the cloud began to turn back.
 • قصه‌ی یونس درازست و عریض  ** وقت خاکست و حدیث مستفیض 
 • The story of Yúnus is long and broad: it is time (to speak) of the Earth and (resume) the far-spread tale.
 • چون تضرع را بر حق قدرهاست  ** وآن بها که آنجاست زاری را کجاست 
 • Since humble entreaty has (such) value with God—and where (else) has lamentation the price (reward) that it has there?—
 • هین امید اکنون میان را چست بند  ** خیز ای گرینده و دایم بخند 
 • Oh, (take) hope! Now (to-day) gird thy loins tight! Arise, O weeper, and laugh continually,
 • که برابر می‌نهد شاه مجید  ** اشک را در فضل با خون شهید 
 • For the glorious King is ranking tears as equal in merit to the blood of the martyr.
 • فرستادن اسرافیل را علیه‌السلام به خاک کی حفنه‌ای بر گیر از خاک بهر ترکیب جسم آدم علیه‌السلام 
 • The sending of Isráfíl (Seraphiel), on whom be peace, to the Earth with orders to take a handful of clay for moulding the body of Adam, on whom be peace.
 • گفت اسرافیل را یزدان ما  ** که برو زان خاک پر کن کف بیا  1620
 • Our God said to Seraphiel, “Go, fill thy hand with that clay and come (back).”
 • آمد اسرافیل هم سوی زمین  ** باز آغازید خاکستان حنین 
 • Seraphiel, likewise, came to the Earth: again the Earth began to moan,
 • کای فرشته‌ی صور و ای بحر حیات  ** که ز دمهای تو جان یابد موات 
 • Saying, “O Angel of the trumpet (of Resurrection) and O Sea of life, by whose breaths the dead are revived,
 • در دمی از صور یک بانگ عظیم  ** پر شود محشر خلایق از رمیم 
 • Thou blowest one terrible blast from the trumpet, and the place of Judgement becomes full of people (raised) from rotten bones.
 • در دمی در صور گویی الصلا  ** برجهید ای کشتگان کربلا 
 • Thou blowest on the trumpet and criest, ‘Hark, spring up, O ye slain of Karbalá!
 • ای هلاکت دیدگان از تیغ مرگ  ** برزنید از خاک سر چون شاخ و برگ  1625
 • O ye who have perished by the sword of Death, put forth your heads from the earth (grave), like bough and leaf!’
 • رحمت تو وآن دم گیرای تو  ** پر شود این عالم از احیای تو 
 • From thy bringing the dead to life this world is filled with thy mercy and with that potent breath of thine.
 • تو فرشته‌ی رحمتی رحمت نما  ** حامل عرشی و قبله‌ی دادها 
 • Thou art the Angel of mercy: show mercy! Thou art the bearer of the Throne and the qibla of (Divine) gifts.”
 • عرش معدن گاه داد و معدلت  ** چار جو در زیر او پر مغفرت 
 • The Throne is the mine (source) of justice and equity: beneath it are four rivers filled with forgiveness:
 • جوی شیر و جوی شهد جاودان  ** جوی خمر و دجله‌ی آب روان 
 • A river of milk and a river of honey everlasting; a river of wine and a river of running water.
 • پس ز عرش اندر بهشتستان رود  ** در جهان هم چیزکی ظاهر شود  1630
 • Then from the Throne they flow into Paradise; some little thing (offshoot) appears in this world too,
 • گرچه آلوده‌ست اینجا آن چهار  ** از چه از زهر فنا و ناگوار 
 • Although here those four (rivers) are defiled—by what? By the poison of mortality and indigestion.