English    Türkçe    فارسی   

5
2194-2218

 • جز مگر آید عنایتهای ضو  ** کز جهان و زین روش آزاد شو 
 • Unless perchance the favours of the (Divine) Light come and say, “Become free from the world and from this wayfaring;
 • از قش خود وز دش خود باز ره  ** که سوی شه یافت آن شهباز ره  2195
 • Escape from thine own qush and dush, for (only) the royal falcon has found the way to the King.”
 • این قش و دش هست جبر و اختیار  ** از ورای این دو آمد جذب یار 
 • This “qush and dush” is necessity and free-will: the pull of the Beloved (who draws you to Himself) transcends these twain.
 • چون رسید آن زن به خانه در گشاد  ** بانگ در در گوش ایشان در فتاد 
 • When the wife arrived home, she opened the door: the sound of the door fell on their ears.
 • آن کنیزک جست آشفته ز ساز  ** مرد بر جست و در آمد در نماز 
 • The maid jumped up in consternation and disorder; the man jumped up and began to say his prayers.
 • زن کنیزک را پژولیده بدید  ** درهم و آشفته و دنگ و مرید 
 • The wife saw that the maid was dishevelled and confused and excited and witless and unmanageable.
 • شوی خود را دید قایم در نماز  ** در گمان افتاد زن زان اهتزاز  2200
 • She saw her husband standing up (and engaged) in the ritual prayer: the wife was made suspicious by (all) that agitation.
 • شوی را برداشت دامن بی‌خطر  ** دید آلوده‌ی منی خصیه و ذکر 
 • Periculi nulla ratione habita, mariti laciniam sustulit: testiculos et penem videt semine inquinatos. [She raised (her) husband’s skirt without risk; she saw (his) testicles and penis soiled with sperm.]
 • از ذکر باقی نطفه می‌چکید  ** ران و زانو گشت آلوده و پلید 
 • Seminis quod reliquum erat e pene stillabat: femur genuque inquinata et spurca evaserant. [Remnants of sperm were dripping from (his) penis; his thighs and knees had become soiled and filthy.]
 • بر سرش زد سیلی و گفت ای مهین  ** خصیه‌ی مرد نمازی باشد این 
 • Caput ejus colapho percussit et “O vilissime,” inquit, “num hujusmodi sunt testiculi viri preces sollennes rite facientis? [She slapped at his head and said, “O despicable (one), are these the testicles of a man of prayer?]
 • لایق ذکر و نمازست این ذکر  ** وین چنین ران و زهار پر قذر 
 • Num iste penis cum Dei commemoratione precibusque sollennibus conveniens est? Num femur tale et inguen sordibus plenum. [Is this (soiled) penis worthy of commemoration (of God) and ritual prayer, or these thighs and groin full of filth?]
 • نامه‌ی پر ظلم و فسق و کفر و کین  ** لایقست انصاف ده اندر یمین  2205
 • Deal equitably (answer fairly): is a scroll (a register of actions) full of injustice and wickedness and unbelief and enmity fit (to be placed) in the right hand?
 • گر بپرسی گبر را کین آسمان  ** آفریده‌ی کیست وین خلق و جهان 
 • If you ask an infidel, “By whom were this heaven and these creatures and this world created?”
 • گوید او کین آفریده‌ی آن خداست  ** که آفرینش بر خدایی‌اش گواست 
 • He will reply that they were created by the Lord to whose Lordship the Creation bears witness.
 • کفر و فسق و استم بسیار او  ** هست لایق با چنین اقرار او 
 • Do his unbelief and great wickedness and wrong-doing fit (properly agree with) such a confession by him?
 • هست لایق با چنین اقرار راست  ** آن فضیحتها و آن کردار کاست 
 • Do those infamous deeds and that vicious conduct go fitly with such a true confession?
 • فعل او کرده دروغ آن قول را  ** تا شد او لایق عذاب هول را  2210
 • His actions have given the lie to his words, so that he has become fit for (deserving of) the awful torment.
 • روز محشر هر نهان پیدا شود  ** هم ز خود هر مجرمی رسوا شود 
 • On the Day of Resurrection every hidden thing will be made manifest: every sinner will be ignominiously exposed by himself.
 • دست و پا بدهد گواهی با بیان  ** بر فساد او به پیش مستعان 
 • His hands and feet will give evidence and declare his iniquity in the presence of Him whose help is sought.
 • دست گوید من چنین دزدیده‌ام  ** لب بگوید من چنین پرسیده‌ام 
 • His hand will say, “I have stolen such and such”; his lip will say, “I have asked such and such questions”;
 • پای گوید من شدستم تا منی  ** فرج گوید من بکردستم زنی 
 • His foot will say, “I have gone to (enjoy) things desired”; his pudendum will say, “I have committed fornication.” [His foot will say, “I have gone to (enjoy) things desired”; his private parts will say, “I have committed fornication.”]
 • چشم گوید کرده‌ام غمزه‌ی حرام  ** گوش گوید چیده‌ام س الکلام  2215
 • His eye will say, “I have cast amorous glances at things forbidden”; his ear will say, “I have gathered evil words.”
 • پس دروغ آمد ز سر تا پای خویش  ** که دروغش کرد هم اعضای خویش 
 • Therefore he is a lie from head to foot, for even his own members give him the lie,
 • آنچنان که در نماز با فروغ  ** از گواهی خصیه شد زرقش دروغ 
 • Just as, in (the case of) the specious prayers (performed by the ascetic), their fine appearance was proved to be false testimonio testiculi. [Just as, in (the case of) the specious prayers (performed by the ascetic), their fine appearance was proved to be false by the testimony of the (soiled) testicles.]
 • پس چنان کن فعل که آن خود بی‌زبان  ** باشد اشهد گفتن و عین بیان 
 • Act, then, in such wise that the action itself, without (your) tongue (uttering a word), will be (equivalent to) saying “I testify” and (to making) the most explicit declaration,