English    Türkçe    فارسی   

5
2286-2310

 • گرگ با بره حریف می شده  ** ناامیدان خوش‌رگ و خوش پی شده 
 • The wolf becomes the cup-companion of the lamb; the despairing become courageous and valiant.
 • یافته شدن گوهر و حلالی خواستن حاجبکان و کنیزکان شاه‌زاده از نصوح 
 • The finding of the jewel, and how the ladies-in-waiting and handmaids of the princess begged Nasúh to exonerate them.
 • بعد از آن خوفی هلاک جان بده  ** مژده‌ها آمد که اینک گم شده 
 • After that soul-destroying fear, came the good news—“Here is the lost (jewel)!”
 • بانگ آمد ناگهان که رفت بیم  ** یافت شد گم گشته آن در یتیم 
 • Suddenly rose a shout—“The danger is past: the single pearl that was missing has been found.
 • یافت شد واندر فرح در بافتیم  ** مژدگانی ده که گوهر یافتیم 
 • It is found, and we are penetrated with joy: give us the reward, for we have found the pearl.”
 • از غریو و نعره و دستک زدن  ** پر شده حمام قد زال الحزن  2290
 • The bath-house was filled with clamour and screams and clapping of hands (because) sorrow had disappeared.
 • آن نصوح رفته باز آمد به خویش  ** دید چشمش تابش صد روز بیش 
 • Nasúh who had gone (out of himself) came to himself again: his eye saw in front (of him) the splendour of a hundred (shining) days.
 • می حلالی خواست از وی هر کسی  ** بوسه می‌دادند بر دستش بسی 
 • Every one was begging him to exonerate them and giving his hand many a kiss.
 • بد گمان بردیم و کن ما را حلال  ** گوشت تو خوردیم اندر قیل و قال 
 • (They said), “We had evil thoughts (of thee), and (we pray thee to) exonerate us. We were backbiting thee in our talk”;
 • زانک ظن جمله بر وی بیش بود  ** زانک در قربت ز جمله پیش بود 
 • For the suspicion of all (the women) against him had been increased by the fact that he was in higher favour (with the princess) than all (the rest of them).
 • خاص دلاکش بد و محرم نصوح  ** بلک هم‌چون دو تنی یک گشته روح  2295
 • Nasúh was her private shampooer and confidant; nay (they were) as two bodies with one soul.
 • گوهر ار بردست او بردست و بس  ** زو ملازم‌تر به خاتون نیست کس 
 • (Hence the women had said), “If (any one) has taken the pearl, only he can have taken it: none is more closely attached to the Lady than he.
 • اول او را خواست جستن در نبرد  ** بهر حرمت داشتش تاخیر کرد 
 • At first she wished to search him forcibly, (but) from respect for his reputation she delayed,
 • تا بود کان را بیندازد به جا  ** اندرین مهلت رهاند خویش را 
 • In the hope that he might drop it (the pearl) somewhere and (thus) save himself during the respite.”
 • این حلالیها ازو می‌خواستند  ** وز برای عذر برمی‌خاستند 
 • They were begging him to grant these absolutions and were rising up to excuse themselves.
 • گفت بد فضل خدای دادگر  ** ورنه زآنچم گفته شد هستم بتر  2300
 • He replied, “’Twas the grace of God, who deals justice; else I am worse than what has been said (of me).
 • چه حلالی خواست می‌باید ز من  ** که منم مجرم‌تر اهل زمن 
 • Why should absolution be begged of me? for I am the most sinful of (all) the people in the world.
 • آنچ گفتندم ز بد از صد یکیست  ** بر من این کشفست ار کس را شکیست 
 • The evil they spoke of me is (but) a hundredth part (of that which I have committed): this is clearly known to me, if any one has a doubt (concerning it).
 • کس چه می‌داند ز من جز اندکی  ** از هزاران جرم و بد فعلم یکی 
 • What does any one know of me but a little—(what but) one of my thousand sins and evil deeds?
 • من همی دانم و آن ستار من  ** جرمها و زشتی کردار من 
 • I know, and He who draws a veil (of concealment) over me (knows) my sins and the wickedness of my conduct.
 • اول ابلیسی مرا استاد بود  ** بعد از آن ابلیس پیشم باد بود  2305
 • At first an Iblís was my teacher; afterwards Iblís was (mere) wind in comparison with me.
 • حق بدید آن جمله را نادیده کرد  ** تا نگردم در فضیحت روی‌زرد 
 • God saw all that (iniquity), (but) made as though He saw it not, lest I should be openly dishonoured by its exposure.
 • باز رحمت پوستین دوزیم کرد  ** توبه‌ی شیرین چو جان روزیم کرد 
 • Moreover, (the Divine) Mercy exercised the furrier's craft on me and bestowed on me a repentance sweet as life.
 • هر چه کردم جمله ناکرده گرفت  ** طاعت ناکرده آورده گرفت 
 • Whatever (ill deeds) I had done, it took them as not having been done; and my undone (acts of) obedience it took as having been performed.
 • هم‌چو سرو و سوسنم آزاد کرد  ** هم‌چو بخت و دولتم دلشاد کرد 
 • It made me free (pure and noble) as the cypress and the lily; it made me glad of heart as fortune and felicity.
 • نام من در نامه‌ی پاکان نوشت  ** دوزخی بودم ببخشیدم بهشت  2310
 • It inscribed my name in the register of the righteous: I was one doomed to Hell; it gave me Paradise.