English    Türkçe    فارسی   

5
62-86

 • تا خوری زشت و بری زشت و شتاب  ** نی مروت نی‌تانی نی ثواب 
 • That in haste thou mayst eat foul things and take foul things, (having in thee) no generosity, no deliberation, no merit acquired by good works.
 • لاجرم کافر خورد در هفت بطن  ** دین و دل باریک و لاغر زفت بطن 
 • Necessarily (therefore) the infidel takes his food in seven bowels: his religion and spirit are thin and lean, his belly fat.
 • در سبب ورود این حدیث مصطفی صلوات الله علیه که الکافر یاکل فی سبعة امعاء و الممن یاکل فی معا واحد 
 • Concerning the occasion of the coming of the Tradition of Mustafá (Mohammed), the blessings of God be upon him, that the infidel takes his food in seven bowels, while the true believer takes his food in one bowel.
 • کافران مهمان پیغامبر شدند  ** وقت شام ایشان به مسجد آمدند 
 • The infidels became the guests of the Prophet: they came to the mosque at eventide,
 • که آمدیم ای شاه ما اینجا قنق  ** ای تو مهمان‌دار سکان افق  65
 • Saying, “We have come here as visitors seeking hospitality, O King, O thou who art the entertainer of (all) the inhabitants of the world.
 • بی‌نواییم و رسیده ما ز دور  ** هین بیفشان بر سر ما فضل و نور 
 • We are destitute and have arrived from afar: hark, shed thy grace and light upon us!”
 • گفت ای یاران من قسمت کنید  ** که شما پر از من و خوی منید 
 • He said (to his Companions), “O my friends, divide (these guests amongst you), for ye are filled with me and with my nature.”
 • پر بود اجسام هر لشکر ز شاه  ** زان زنندی تیغ بر اعدای جاه 
 • The bodies of every army are filled with the King; hence they would draw the sword against (his) Majesty's enemies.
 • تو بخشم شه زنی آن تیغ را  ** ورنه بر اخوان چه خشم آید ترا 
 • ’Tis because of the King's anger you draw the sword; otherwise, what (cause of) anger have you against your brethren?
 • بر برادر بی‌گناهی می‌زنی  ** عکس خشم شاه گرز ده‌منی  70
 • (From) the reflexion of the King's anger you are striking your innocent brother with a mace of ten manns' weight.
 • شه یکی جانست و لشکر پر ازو  ** روح چون آبست واین اجسام جو 
 • The King is one soul, and the army is filled with him: the spirit is like the water, and these bodies are the river-bed.
 • آب روح شاه اگر شیرین بود  ** جمله جوها پر ز آب خوش شود 
 • If the water of the King's spirit be sweet, all the river-beds are filled with the sweet water;
 • که رعیت دین شه دارند و بس  ** این چنین فرمود سلطان عبس 
 • For only the King's law do his subjects have (a[#] their own): so hath the sovereign of ‘Abas declared.
 • هر یکی یاری یکی مهمان گزید  ** در میان یک زفت بود و بی‌ندید 
 • Each Companion chose a guest. Amongst them,(the infidels) was one stout and incomparable (in that respect).
 • جشم ضخمی داشت کس او را نبرد  ** ماند در مسجد چو اندر جام درد  75
 • He had a huge body: no one took him along, he remained in the mosque like the dregs in a cup.
 • مصطفی بردش چو وا ماند از همه  ** هفت بز بد شیرده اندر رمه 
 • As he was left behind by all, Mustafá (Mohammed) took him away. In the (Prophet's) herd there were seven goats that gave milk,
 • که مقیم خانه بودندی بزان  ** بهر دوشیدن برای وقت خوان 
 • For the goats used to stay in the house for milking in preparation for mealtime.
 • نان و آش و شیر آن هر هفت بز  ** خورد آن بوقحط عوج ابن غز 
 • That famine-producing giant son of a Ghuzz Turcoman devoured the bread and (other) food and (drank all) the milk of the seven goats.
 • جمله اهل بیت خشم‌آلو شدند  ** که همه در شیر بز طامع بدند 
 • The whole household became enraged, for they all desired goat's milk.
 • معده طبلی‌خوار هم‌چون طبل کرد  ** قسم هژده آدمی تنها بخورد  80
 • He made his voracious belly like a drum: he consumed singly the portion of eighteen persons.
 • وقت خفتن رفت و در حجره نشست  ** پس کنیزک از غضب در را ببست 
 • At bed-time he went and sat in his room; then the maid angrily shut the door.
 • از برون زنجیر در را در فکند  ** که ازو بد خشمگین و دردمند 
 • She put in (fastened) the door-chain from the outside, for she was angry with him and resentful.
 • گبر را در نیم‌شب یا صبحدم  ** چون تقاضا آمد و درد شکم 
 • At midnight or dawn, when the infidel felt an urgent need and stomach-ache,
 • از فراش خویش سوی در شتافت  ** دست بر در چون نهاد او بسته یافت 
 • He hastened from his bed towards the door, (but) laying his hand on the door he found it shut.
 • در گشادن حیله کرد آن حیله‌ساز  ** نوع نوع و خود نشد آن بند باز  85
 • The cunning man employed various devices to open it, but the fastening did not give way.
 • شد تقاضا بر تقاضا خانه تنگ  ** ماند او حیران و بی‌درمان و دنگ 
 • The urgency increased, and the room was narrow: he remained in dismay and without remedy and dumbfounded.