English    Türkçe    فارسی   

6
182-206

 • از نظرهای خفاش کم و کاست  ** انجم آن شمس نیز اندر خفاست 
 • From the glances of the infirm and feeble bat even the stars of that Sun are concealed.”
 • نکوهیدن ناموسهای پوسیده را کی مانع ذوق ایمان و دلیل ضعف صدق‌اند و راه‌زن صد هزار ابله چنانک راه‌زن آن مخنث شده بودند گوسفندان و نمی‌یارست گذشتن و پرسیدن مخنث از چوپان کی این گوسفندان تو مرا عجب گزند گفت ای مردی و در تو رگ مردی هست همه فدای تو اند و اگر مخنثی هر یکی ترا اژدرهاست مخنثی دیگر هست کی چون گوسفندان را بیند در حال از راه باز گردد نیارد پرسیدن ترسد کی اگر بپرسم گوسفندان در من افتند و مرا بگزند 
 • In blame of the rotten (worthless) reputations which prevent spiritual experience of the Faith and point to insincerity and stand in the way of hundreds of thousands of fools; as (for example) the (flock of) sheep stood in the way of a certain effeminate person, and he durst not pass, so he asked the shepherd, “Will these sheep of yours bite me, I wonder?” “If you are a man,” he replied, “and the root of manhood is in you, they all are devoted to you; but if you are effeminate, each one of them is a dragon to (destroy) you.” There is another (kind of) effeminate person who, when he sees the sheep, immediately turns back and does not dare to ask (the shepherd); for he is afraid that, if he asks, the sheep will fall upon him and bite him.
 • ای ضیاء الحق حسام‌الدین بیا  ** ای صقال روح و سلطان الهدی 
 • Come, O Radiance of God, Husámu’ddín, O polisher of the spirit and sovereign of the Way to salvation,
 • مثنوی را مسرح مشروح ده  ** صورت امثال او را روح ده 
 • Give the Mathnawí a free and open course, endow the outward form of its parables with the spirit (of life),
 • تا حروفش جمله عقل و جان شوند  ** سوی خلدستان جان پران شوند  185
 • That all its words may become reason and soul and may fly towards the soul's everlasting abode.
 • هم به سعی تو ز ارواح آمدند  ** سوی دام حرف و مستحقن شدند 
 • (’Twas) through thy efforts (that) they came from the (world of) spirits into the trap of words and were confined (there).
 • باد عمرت در جهان هم‌چون خضر  ** جان‌فزا و دستگیر و مستمر 
 • May thy life in the world be like (that of) Khadir, soul-increasing and help giving and perpetual!
 • چون خضر و الیاس مانی در جهان  ** تا زمین گردد ز لطفت آسمان 
 • Like Khadir and Ilyás, mayst thou remain in the world (for ever), that by thy grace earth may become heaven!
 • گفتمی از لطف تو جزوی ز صد  ** گر نبودی طمطراق چشم بد 
 • I would declare a hundredth part of thy grace, were it not for the vainglory of the evil eye;
 • لیک از چشم بد زهراب دم  ** زخمهای روح‌فرسا خورده‌ام  190
 • But from the evil venomous eye I have suffered spirit-crushing strokes.
 • جز به رمز ذکر حال دیگران  ** شرح حالت می‌نیارم در بیان 
 • (Therefore) I will not give an eloquent description of thy state except allusively, by telling of the state of others.
 • این بهانه هم ز دستان دلیست  ** که ازو پاهای دل اندر گلیست 
 • (Really, however) this pretext too is one of the lures of the heart whereby the feet of the heart are (caught) in a mire.
 • صد دل و جان عاشق صانع شده  ** چشم بد یا گوش بد مانع شده 
 • Hundreds of hearts and souls are in love with the Maker, (but) the evil eye or the evil ear has hindered (them from seeking union with Him).
 • خود یکی بوطالب آن عم رسول  ** می‌نمودش شنعه‌ی عربان مهول 
 • One (of them), indeed, (is) Bú Tálib, the Prophet's uncle: to him the revilement of the Arabs seemed terrible,
 • که چه گویندم عرب کز طفل خود  ** او بگردانید دیدن معتمد  195
 • For (he thought), “What will the Arabs say of me? (They will say), ‘At the bidding of his nephew he has changed the (traditional) custom on which we rely.’”
 • گفتش ای عم یک شهادت تو بگو  ** تا کنم با حق خصومت بهر تو 
 • He (the Prophet) said to him, “O uncle, pronounce once the profession of faith, that I may plead with God for thee.”
 • گفت لیکن فاش گردد ازسماع  ** کل سر جاوز الاثنین شاع 
 • He (Bú Tálib) said, “But it will be spread abroad by hearsay: every secret that passes beyond the two (who share it) becomes common talk.
 • من بمانم در زبان این عرب  ** پش ایشان خوار گردم زین سبب 
 • I shall remain (a laughing-stock) on the tongues of these Arabs: because of this I shall become despicable in their sight.”
 • لیک گر بودیش لطف ما سبق  ** کی بدی این بددلی با جذب حق 
 • But if the predestined grace had been (granted) to him, how should this faintheartedness have existed (simultaneously) with God's pull (towards Himself)?
 • الغیاث ای تو غیاث المستغیث  ** زین دو شاخه‌ی اختیارات خبیث  200
 • O Thou who art the Help of those who seek help, help (me to escape) from this pillory of wicked acts of free-will.
 • من ز دستان و ز مکر دل چنان  ** مات گشتم که بماندم از فغان 
 • By the heart's deceit and guile I have been so discomfited that I am left unable (even) to lament.
 • من که باشم چرخ با صد کار و بار  ** زین کمین فریاد کرد از اختیار 
 • Who am I? Heaven, with its hundred (mighty) businesses, cried out for help against this ambush of free-will,
 • که ای خداوند کریم و بردبار  ** ده امانم زین دو شاخه‌ی اختیار 
 • Saying, “Deliver me from this pillory of free-will, O gracious and long-suffering Lord!
 • جذب یک راهه‌ی صراط المستقیم  ** به ز دو راه تردد ای کریم 
 • The one-way pull on the straight Path is better than the two ways of perplexity, O gracious One.
 • زین دو ره گرچه همه مقصد توی  ** لیک خود جان کندن آمد این دوی  205
 • Although Thou art the entire (only) goal of these two ways, yet indeed this duality is agonising to the spirit.
 • زین دو ره گرچه به جز تو عزم نیست  ** لیک هرگز رزم هم‌چون بزم نیست 
 • Although the destination of these two ways is unto Thee alone, yet the battle is never like the banquet.”