English    Türkçe    فارسی   

6
1963-1987

 • نادر افتد اهل این ماخولیا  ** منتظر که روید از آهن گیا 
 • ’Tis singular (how) the victims of this melancholy madness expect grass to grow from iron.
 • سخت جانی باید این فن را چو تو  ** تو که داری جان سخت این را بجو 
 • This specialty needs a man of stout heart like you: do you, who have a stout heart, search for this (treasure).
 • گر نیابی نبودت هرگز ملال  ** ور بیابی آن به تو کردم حلال  1965
 • If you cannot find it, you will never weary (of seeking); and if you find it, I grant you the right of possession.”
 • عقل راه ناامیدی کی رود  ** عشق باشد کان طرف بر سر دود 
 • How should Reason wend the way of despair? ’Tis Love that runs on its head in that direction.
 • لاابالی عشق باشد نی خرد  ** عقل آن جوید کز آن سودی برد 
 • Love is reckless, not Reason: Reason seeks that from which it may get some profit.
 • ترک‌تاز و تن‌گداز و بی‌حیا  ** در بلا چون سنگ زیر آسیا 
 • (The lover is) fierce in onset and body-consuming and unabashed: in tribulation, like the nether millstone;
 • سخت‌رویی که ندارد هیچ پشت  ** بهره‌جویی را درون خویش کشت 
 • A hard-faced one that has no back: he has killed in himself the seeking of self-interest.
 • پاک می‌بازد نباشد مزدجو  ** آنچنان که پاک می‌گیرد ز هو  1970
 • He gambles (everything) clean away, he seeks no reward, even as he receives (everything) clean (as a free gift) from Him (God).
 • می‌دهد حق هستیش بی‌علتی  ** می‌سپارد باز بی‌علت فتی 
 • God gives him his existence without any cause: the devoted (lover) yields it up again without cause;
 • که فتوت دادن بی علتست  ** پاک‌بازی خارج هر ملتست 
 • For devotion consists in giving without cause: gambling (one's self) clean away (pure self-sacrifice) is outside of (transcends) every religion.
 • زانک ملت فضل جوید یا خلاص  ** پاک بازانند قربانان خاص 
 • Forasmuch as religion seeks (Divine) grace or salvation, those who gamble (everything) clean away are (God's) chosen favourites.
 • نی خدا را امتحانی می‌کنند  ** نی در سود و زیانی می‌زنند 
 • Neither do they put God to any test, nor do they knock at the door of any profit or loss.
 • باز دادن شاه گنج‌نامه را به آن فقیر کی بگیر ما از سر این برخاستیم 
 • How the king gave back the treasure-scroll to the fakir, saying, “Take it: we are quit of it.”
 • چونک رقعه‌ی گنج پر آشوب را  ** شه مسلم داشت آن مکروب را  1975
 • When the king handed over to that grief-stricken man the treasure-scroll (which was) fraught with commotion,
 • گشت آمن او ز خصمان و ز نیش  ** رفت و می‌پیچید در سودای خویش 
 • He (the fakir) became secure from rivals and annoyance, (so) he went and wrapped himself in his melancholy madness.
 • یار کرد او عشق درداندیش را  ** کلب لیسد خویش ریش خویش را 
 • He made sad-thoughted Love his friend: a dog licks his own sore himself.
 • عشق را در پیچش خود یار نیست  ** محرمش در ده یکی دیار نیست 
 • Love hath none to help him in his torment: there is not in the village one inhabitant familiar with him.
 • نیست از عاشق کسی دیوانه‌تر  ** عقل از سودای او کورست و کر 
 • None is more mad than the lover, (yet) Reason is blind and deaf to his melancholia,
 • زآنک این دیوانگی عام نیست  ** طب را ارشاد این احکام نیست  1980
 • Because this is no common madness: in these cases Medicine cannot give right guidance.
 • گر طبیبی را رسد زین گون جنون  ** دفتر طب را فرو شوید به خون 
 • If frenzy of this kind overtake a physician, he will wash out (obliterate) the book of Medicine with (tears of) blood.
 • طب جمله‌ی عقلها منقوش اوست  ** روی جمله دلبران روپوش اوست 
 • The Medicine of all intellects is (but) a picture of him (Love); the faces of all sweethearts are (but) a veil of him.
 • روی در روی خود آر ای عشق‌کیش  ** نیست ای مفتون ترا جز خویش خویش 
 • O votary of Love, turn thy face towards thine own face: thou hast no kinsman but thyself, O distraught one.
 • قبله از دل ساخت آمد در دعا  ** لیس للانسان الا ما سعی 
 • He (the fakir) made a qibla of his heart and began to pray: man hath naught but that for which he laboureth.
 • پیش از آن کو پاسخی بشنیده بود  ** سالها اندر دعا پیچیده بود  1985
 • Ere he had heard any answer (to his prayer) he had (already) been engaged in praying for (many) years.
 • بی‌اجابت بر دعاها می‌تنید  ** از کرم لبیک پنهان می‌شنید 
 • He was always praying intently without (receiving) any (overt) response, (but) he was hearing Labbayka in secret from the (Divine) grace.
 • چونک بی‌دف رقص می‌کرد آن علیل  ** ز اعتماد جود خلاق جلیل 
 • Since that sickly man was always dancing without the tambourine, in reliance upon the bounty of the Almighty Creator,