English    Türkçe    فارسی   

6
2734-2758

 • تا به هم آییم زین فن ما دو تن  ** اندر آمیزیم چون جان با بدن 
 • That by this device we two persons may come together and mingle as the soul with the body.”
 • هست تن چون ریسمان بر پای جان  ** می‌کشاند بر زمینش ز آسمان  2735
 • The body is like a string (tied) on the foot of the soul, drawing it (down) from Heaven to earth.
 • چغز جان در آب خواب بیهشی  ** رسته از موش تن آید در خوشی 
 • When the frog-like soul escapes from the mouse-like body into the water, (which is) the sleep of unconsciousness, it enters into a happy state;
 • موش تن زان ریسمان بازش کشد  ** چند تلخی زین کشش جان می‌چشد 
 • (But) the mouse-like body pulls it back with that string: how much bitterness does the soul taste from this pulling!
 • گر نبودی جذب موش گنده‌مغز  ** عیش‌ها کردی درون آب چغز 
 • Were it not for the pulling of the scatter-brained mouse, the frog would have enjoyed himself in the water.
 • باقیش چون روز برخیزی ز خواب  ** بشنوی از نوربخش آفتاب 
 • You will hear the rest of it from the light-giving (illumination) of the Sun when you rise from slumber on the Day (of Resurrection).
 • یک سر رشته گره بر پای من  ** زان سر دیگر تو پا بر عقده زن  2740
 • (The mouse said), “Knot one end of the string on my foot and the other end on thine,
 • تا توانم من درین خشکی کشید  ** مر ترا نک شد سر رشته پدید 
 • That I may be able to pull thee to this dry land: lo, the end of the string (the object of my plan) is (now) clear (to thee).”
 • تلخ آمد بر دل چغز این حدیث  ** که مرا در عقده آرد این خبیث 
 • This news (proposal) was disagreeable to the heart of the frog, (who thought to himself), “This wicked fellow will bring me into a tangle.”
 • هر کراهت در دل مرد بهی  ** چون در آید از فنی نبود تهی 
 • Whenever a feeling of repugnance comes into the heart of a good man, ’tis not devoid of some significance.
 • وصف حق دان آن فراست را نه وهم  ** نور دل از لوح کل کردست فهم 
 • Deem that (intuitive) sagacity to be a Divine attribute, not a (vain) suspicion: the light of the heart has apprehended (by intuitive perception) from the Universal Tablet.
 • امتناع پیل از سیران ببیت  ** با جد آن پیلبان و بانگ هیت  2745
 • (For example) the refusal of the Elephant to march against the House (of Allah) notwithstanding the driver's efforts and cries of “Come on!”
 • جانب کعبه نرفتی پای پیل  ** با همه لت نه کثیر و نه قلیل 
 • In spite of all blows the Elephant's feet would not move, either much or little, towards the Ka‘ba.
 • گفتیی خود خشک شد پاهای او  ** یا بمرد آن جان صول‌افزای او 
 • You would have said that its legs were paralysed or that its impetuous spirit was dead.
 • چونک کردندی سرش سوی یمن  ** پیل نر صد اسپه گشتی گام‌زن 
 • (But) whenever they turned its head towards Yemen, the fierce Elephant would begin to stride (forward) with the speed of a hundred horses.
 • حس پیل از زخم غیب آگاه بود  ** چون بود حس ولی با ورود 
 • (Since) the Elephant's perception was aware of the blow (coming) from the Unseen, how (much more) must the perception of the saint (endowed) with (the Divine) afflatus be (aware)!
 • نه که یعقوب نبی آن پاک‌خو  ** بهر یوسف با همه اخوان او  2750
 • Is it not (the case) that the prophet Jacob, that man of holy nature, (said) for Joseph's sake to all his (Joseph's) brethren—
 • از پدر چون خواستندش دادران  ** تا برندش سوی صحرا یک زمان 
 • When the brothers begged their father to give him to them, that they might take him to the country for a while,
 • جمله گفتندش میندیش از ضرر  ** یک دو روزش مهلتی ده ای پدر 
 • (And) they all said to him, “Do not be afraid of harm (befalling him): give him one or two days' time, O father;
 • تا به هم در مرجها بازی کنیم  ** ما درین دعوت امین و محسنیم 
 • That we may play together in the meadows? In (making) this request we are trustworthy and beneficent”—
 • گفت این دانم که نقلش از برم  ** می‌فروزد در دلم درد و سقم  2755
 • Did not he (Jacob) say (to them), “I know this, that (the thought of) his being removed from me is kindling grief and sickness in my heart;
 • این دلم هرگز نمی‌گوید دروغ  ** که ز نور عرش دارد دل فروغ 
 • This heart of mine never lies, for my heart is illumined by the light of the highest heaven”?
 • آن دلیل قاطعی بد بر فساد  ** وز قضا آن را نکرد او اعتداد 
 • That (foreboding) was a decisive proof of (their) wickedness, but by (Divine) destiny he took no account (of it).
 • در گذشت از وی نشانی آن‌چنان  ** که قضا در فلسفه بود آن زمان 
 • An intimation like that passed away from him (from his mind), because Destiny was at that moment (engaged) in (putting into operation the Divine) philosophy.