English    Türkçe    فارسی   

1
1890-1939

 • خاصه هر شب جمله افکار و عقول ** نیست گردد غرق در بحر نغول‌‌ 1890
 • In particular, every night all thoughts and understandings become naught, plunged in the deep Sea;
 • باز وقت صبح آن اللهیان ** بر زنند از بحر سر چون ماهیان‌‌
 • Again at the time of dawn those Divine ones lift up their heads from the Sea, like fishes.
 • در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ ** از هزیمت رفته در دریای مرگ‌‌
 • In autumn the myriads of boughs and leaves go in rout into the sea of Death,
 • زاغ پوشیده سیه چون نوحه‌‌گر ** در گلستان نوحه کرده بر خضر
 • (While) in the garden the crow clothed in black like a mourner makes lament over the (withered) greenery.
 • باز فرمان آید از سالار ده ** مر عدم را کانچه خوردی باز ده‌‌
 • Again from the Lord of the land comes the edict (saying) to Non-existence, “Give back what thou hast devoured!
 • آن چه خوردی واده ای مرگ سیاه ** از نبات و دارو و برگ و گیاه‌‌ 1895
 • Give up, O black Death, what thou hast devoured of plants and healing herbs and leaves and grass!”
 • ای برادر عقل یک دم با خود آر ** دم به دم در تو خزان است و بهار
 • O brother, collect thy wits for an instant (and think): from moment to moment (incessantly) there is autumn and spring within thee.
 • باغ دل را سبز و تر و تازه بین ** پر ز غنچه‌‌ی ورد و سرو و یاسمین‌‌
 • Behold the garden of the heart, green and moist and fresh, full of buds and roses and cypresses;
 • ز انبهی برگ پنهان گشته شاخ ** ز انبهی گل نهان صحرا و کاخ‌‌
 • Boughs hidden by the multitude of leaves, vast plain and high palace hidden by the multitude of flowers.
 • این سخنهایی که از عقل کل است ** بوی آن گلزار و سرو و سنبل است‌‌
 • These words, which are from Universal Reason, are the scent of those flowers and cypresses and hyacinths.
 • بوی گل دیدی که آن جا گل نبود ** جوش مل دیدی که آن جا مل نبود 1900
 • Didst thou (ever) smell the scent of a rose where no rose was? Didst thou (ever) see the foaming of wine where no wine was?
 • بو قلاووز است و رهبر مر ترا ** می‌‌برد تا خلد و کوثر مر ترا
 • The scent is thy guide and conducts thee on thy way: it will bring thee to Eden and Kawthar.
 • بو دوای چشم باشد نور ساز ** شد ز بویی دیده‌‌ی یعقوب باز
 • The scent is a remedy for the (sightless) eye; (it is) light-making: the eye of Jacob was opened by a scent.
 • بوی بد مر دیده را تاری کند ** بوی یوسف دیده را یاری کند
 • The foul scent darkens the eye, the scent of Joseph succours the eye.
 • تو که یوسف نیستی یعقوب باش ** همچو او با گریه و آشوب باش‌‌
 • Thou who art not a Joseph, be a Jacob: be (familiar), like him, with weeping and sore distress.
 • بشنو این پند از حکیم غزنوی ** تا بیابی در تن کهنه نوی‌‌ 1905
 • Hearken to this counsel from the Sage of Ghazna, that thou mayst feel freshness in thy old body:
 • ناز را رویی بباید همچو ورد ** چون نداری گرد بد خویی مگرد
 • “Disdain needs a face like the rose; when thou hast not (such a face), do not indulge in ill-temper.
 • زشت باشد روی نازیبا و ناز ** سخت باشد چشم نابینا و درد
 • Ugly is disdain in an uncomely face, grievous is eye-ache in an unseeing eye.”
 • پیش یوسف نازش و خوبی مکن ** جز نیاز و آه یعقوبی مکن‌‌
 • In the presence of Joseph do not give thyself airs and behave like a beauty: offer nothing but the supplication and sighs of Jacob.
 • معنی مردن ز طوطی بد نیاز ** در نیاز و فقر خود را مرده ساز
 • The meaning of dying (as conveyed) by the parrot was supplication (self-abasement): make thyself dead in supplication and poverty (of spirit),
 • تا دم عیسی ترا زنده کند ** همچو خویشت خوب و فرخنده کند 1910
 • That the breath of Jesus may revive thee and make thee fair and blessed as itself.
 • از بهاران کی شود سر سبز سنگ ** خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ‌‌
 • How should a rock be covered with verdure by the Spring? Become earth, that thou mayst display flowers of many a hue.
 • سالها تو سنگ بودی دل خراش ** آزمون را یک زمانی خاک باش‌‌
 • Years hast thou been a heart-jagging rock: once, for the sake of experiment, be earth!
 • داستان پیر چنگی که در عهد عمر از بهر خدا روز بی‌‌نوایی چنگ زد میان گورستان‌‌
 • The story of the old harper who in the time of ‘Umar, may God be well-pleased with him, on a day when he was starving played the harp for God's sake in the graveyard.
 • آن شنیده ستی که در عهد عمر ** بود چنگی مطربی با کر و فر
 • Hast thou heard that in the time of ‘Umar there was a harper, a fine and glorious minstrel?
 • بلبل از آواز او بی‌‌خود شدی ** یک طرب ز آواز خوبش صد شدی‌‌
 • The nightingale would be made beside herself by his voice: by his beautiful voice one rapture would be turned into a hundred.
 • مجلس و مجمع دمش آراستی ** وز نوای او قیامت خاستی‌‌ 1915
 • His breath was an ornament to assembly and congregation, and at his song the dead would arise.
 • همچو اسرافیل کاوازش به فن ** مردگان را جان در آرد در بدن‌‌
 • (He was) like Isráfíl (Seraphiel), whose voice will cunningly bring the souls of the dead into their bodies,
 • یا رسیلی بود اسرافیل را ** کز سماعش پر برستی فیل را
 • Or he was (like) an accompanist to Isráfíl, for his music would make the elephant grow wings.
 • سازد اسرافیل روزی ناله را ** جان دهد پوسیده‌‌ی صد ساله را
 • One day Isráfíl will make a shrill sound and will give life to him that has been rotten for a hundred years.
 • انبیا را در درون هم نغمه‌‌هاست ** طالبان را ز آن حیات بی‌‌بهاست‌‌
 • The prophets also have (spiritual) notes within, whence there comes life beyond price to them that seek (God).
 • نشنود آن نغمه‌‌ها را گوش حس ** کز ستمها گوش حس باشد نجس‌‌ 1920
 • The sensual ear does not hear those notes, for the sensual ear is defiled by iniquities.
 • نشنود نغمه‌‌ی پری را آدمی ** کاو بود ز اسرار پریان اعجمی‌‌
 • The note of the peri is not heard by man, for he is unable to apprehend the mysteries of the peris,
 • گر چه هم نغمه‌‌ی پری زین عالم است ** نغمه‌‌ی دل برتر از هر دو دم است‌‌
 • Although the note of the peri too belongs to this world. The note of the heart is higher than both breaths (notes),
 • که پری و آدمی زندانی‌‌اند ** هر دو در زندان این نادانی‌‌اند
 • For peri and man (alike) are prisoners: both are (captive) in the prison of this ignorance.
 • معشر الجن سوره‌‌ی رحمان بخوان ** تستطیعوا تنفذوا را باز دان‌‌
 • Recite O community of Jinn (and men) in the Súratu l’-Rahmán; recognise (the meaning of) if ye be able to pass forth.
 • نغمه‌‌های اندرون اولیا ** اولا گوید که ای اجزای لا 1925
 • The inward notes of the saints say, at first, “O ye particles of lá (not = not-being),
 • هین ز لای نفی سرها بر زنید ** این خیال و وهم یک سو افکنید
 • Take heed, lift up your heads from the lá of negation, cast aside this fancy and vain imagining.
 • ای همه پوسیده در کون و فساد ** جان باقیتان نرویید و نزاد
 • O ye who all are rotten in (the world of) generation and corruption, your everlasting soul neither grew nor came to birth.”
 • گر بگویم شمه‌‌ای ز آن نغمه‌‌ها ** جانها سر بر زنند از دخمه‌‌ها
 • If I tell (even) a tittle of those (saintly) notes, the souls will lift up their heads from the tombs.
 • گوش را نزدیک کن کان دور نیست ** لیک نقل آن به تو دستور نیست‌‌
 • Put thine ear close, for that (melody) is not far off, but ’tis not permitted to convey it to thee.
 • هین که اسرافیل وقت‌‌اند اولیا ** مرده را ز یشان حیات است و حیا 1930
 • Hark! for the saints are the Isráfíls of the (present) time: from them to the dead comes life and freshness.
 • جان هر یک مرده‌‌ای از گور تن ** بر جهد ز آوازشان اندر کفن‌‌
 • At their voice the soul of every dead one starts up from the body's grave in their winding sheets.
 • گوید این آواز ز آوازها جداست ** زنده کردن کار آواز خداست‌‌
 • He (that is thus awakened) says, “This voice is separate from (all other) voices: to quicken (the dead) is the work of the voice of God.
 • ما بمردیم و بکلی کاستیم ** بانگ حق آمد همه برخاستیم‌‌
 • We (had) died and were entirely decayed: the call of God came: we all arose.”
 • بانگ حق اندر حجاب و بی‌‌حجاب ** آن دهد کو داد مریم را ز جیب‌‌
 • The call of God, (whether it be) veiled or unveiled, bestows that which He bestowed on Mary from His bosom.
 • ای فناتان نیست کرده زیر پوست ** باز گردید از عدم ز آواز دوست‌‌ 1935
 • O ye whom death (in your hearts) hath made naught underneath the skin, return from non-existence at the voice of the Friend!
 • مطلق آن آواز خود از شه بود ** گر چه از حلقوم عبد الله بود
 • Absolutely, indeed, that voice is from the King (God), though it be from the larynx of God's servant.
 • گفته او را من زبان و چشم تو ** من حواس و من رضا و خشم تو
 • He (God) has said to him (the saint), “I am thy tongue and eye; I am thy senses and I am thy good pleasure and thy wrath.
 • رو که بی‌‌یسمع و بی‌‌یبصر تویی ** سر تویی چه جای صاحب سر تویی‌‌
 • Go, for thou art (he of whom God saith), ‘By Me he hears and by Me he sees’: thou art the (Divine) consciousness (itself): what is the occasion (propriety) of (saying), ‘Thou art the possessor of the (Divine) consciousness’?
 • چون شدی من کان لله از وله ** من ترا باشم که کان الله له‌‌
 • Since thou hast become, through bewilderment, ‘He that belongs to God,’ I am thine, for ‘God shall belong to him.’