English    Türkçe    فارسی   

1
2208-2257

 • چون که فاروق آینه‌‌ی اسرار شد ** جان پیر از اندرون بیدار شد
 • When Fárúq (‘Umar) became a reflector of mysteries, the old man's heart was awakened from within.
 • همچو جان بی‌‌گریه و بی‌‌خنده شد ** جانش رفت و جان دیگر زنده شد
 • He became without weeping or laughter, like the soul: his (animal) soul departed and the other soul came to life.
 • حیرتی آمد درونش آن زمان ** که برون شد از زمین و آسمان‌‌ 2210
 • In that hour such a bewilderment arose within him that he went forth from earth and heaven—
 • جستجویی از ورای جستجو ** من نمی‌‌دانم تو می‌‌دانی بگو
 • A seeking and searching beyond (all) seeking and search: I know not (how to describe it); (if) you know, tell!
 • حال و قالی از ورای حال و قال ** غرقه گشته در جمال ذو الجلال‌‌
 • Feelings and words beyond (all) feelings and words—he had become drowned in the beauty of the Lord of majesty,
 • غرقه‌‌ای نه که خلاصی باشدش ** یا بجز دریا کسی بشناسدش‌‌
 • Drowned, not in such wise that there should be for him any deliverance, or that any one should know him except the (Divine) Ocean.
 • عقل جزو از کل گویا نیستی ** گر تقاضا بر تقاضا نیستی‌‌
 • Partial reason would not be telling of (the mysteries of) the Universal (Reason), if there were not demand after demand (perpetual Divine impulses necessitating the manifestation of these mysteries).
 • چون تقاضا بر تقاضا می‌‌رسد ** موج آن دریا بدین جا می‌‌رسد 2215
 • Since demand after demand is arriving, the waves of that Sea (Universal Reason) reach this place (the world of partial reason).
 • چون که قصه‌‌ی حال پیر اینجا رسید ** پیر و حالش روی در پرده کشید
 • Now that the story of the old man's (spiritual) experiences has come to this point, the old man and his experiences have withdrawn behind the veil.
 • پیر دامن را ز گفت‌‌وگو فشاند ** نیم گفته در دهان ما بماند
 • The old man has shaken his skirt free from talk and speech: half of the tale has remained in our mouth (has not been told).
 • از پی این عیش و عشرت ساختن ** صد هزاران جان بشاید باختن‌‌
 • It behoves (us), for the sake of procuring (such) delight and enjoyment, to gamble away (sacrifice) hundreds of thousands of souls (lives).
 • در شکار بیشه‌‌ی جان باز باش ** همچو خورشید جهان جان‌‌باز باش‌‌
 • In chase of the spiritual forest be (as) a falcon, be one who gambles his soul (life) away, like the sun of this world.
 • جان فشان افتاد خورشید بلند ** هر دمی تی می‌‌شود پر می‌‌کنند 2220
 • The lofty sun is life-diffusing: every moment it becomes empty and is filled.
 • جان فشان ای آفتاب معنوی ** مر جهان کهنه را بنما نوی‌‌
 • O Sun of Reality, diffuse spiritual life, show forth newness to this old world!
 • در وجود آدمی جان و روان ** می‌‌رسد از غیب چون آب روان‌‌
 • Soul and spirit are coming from the Unseen into human existence, like running water.
 • تفسیر دعای آن دو فرشته که هر روز بر سر هر بازاری منادی می‌‌کنند که اللهم أعط کل منفق خلفا اللهم أعط کل ممسک تلفا و بیان کردن که آن منفق مجاهد راه حق است نه مسرف راه هوا
 • Commentary on the prayer of the two angels who daily make proclamation in every market, saying, “O God, bestow on every liberal one some boon in exchange! O God, bestow on every parsimonious one some bane (in return)”; and an explanation that the liberal one is he that strives earnestly in the Way of God, not he that squanders his wealth in the way of sensuality.
 • گفت پیغمبر که دایم بهر پند ** دو فرشته‌‌ی خوش منادی می‌‌کنند
 • The Prophet said, “For admonishment's sake two goodly angels are always making proclamation,
 • کای خدایا منفقان را سیر دار ** هر درمشان را عوض ده صد هزار
 • Saying, ‘O God, keep the prodigals fully satisfied, give hundred-thousandfold recompense for every dirhem that they spend.
 • ای خدایا ممسکان را در جهان ** تو مده الا زیان اندر زیان‌‌ 2225
 • O God, do not give the niggards in this world anything but loss upon loss!’”
 • ای بسا امساک کز انفاق به ** مال حق را جز به امر حق مده‌‌
 • Oh, (there is) many an act of niggardliness that is better than prodigality: do not bestow what belongs to God except by the command of God,
 • تا عوض یابی تو گنج بی‌‌کران ** تا نباشی از عداد کافران‌‌
 • That thou mayst gain infinite treasure in return, and that thou mayst not be numbered among the infidels
 • کاشتران قربان همی‌‌کردند تا ** چیره گردد تیغشان بر مصطفا
 • Who were offering camels in sacrifice in order that their swords might prevail against Mustafá.
 • امر حق را باز جو از واصلی ** امر حق را در نیابد هر دلی‌‌
 • Endeavour to find out the command of God from one who is united (with God): not every heart understands the command of God,
 • چون غلام یاغیی کاو عدل کرد ** مال شه بر باغیان او بذل کرد 2230
 • As (for example) the slave, the enemy (of God), who did justice (in his own opinion, and) bestowed what belonged to the King upon His enemies who rebelled against Him—
 • در نبی انذار اهل غفلت است ** کان همه انفاقهاشان حسرت است‌‌
 • In the Qur’án there is warning to the heedless that all their spendings are a (cause of) bitter grief to them—
 • عدل این یاغی و دادش نزد شاه ** چه فزاید دوری و روی سیاه‌‌
 • What increase does the equity and justice of this enemy produce in the sight of the King? Banishment and a black countenance (disgrace).
 • سروران مکه در حرب رسول ** بودشان قربان به اومید قبول‌‌
 • The chiefs of Mecca (when) at war with the Prophet offered sacrifice in hope of (Divine) favour.
 • بهر این مومن همی‌‌گوید ز بیم ** در نماز اهد الصراط المستقیم‌‌
 • On this account the true believer is saying in his prayer, from fear, “Lead (us) in the right path!”
 • آن درم دادن سخی را لایق است ** جان سپردن خود سخای عاشق است‌‌ 2235
 • It beseems the generous man thus to give money, (but) verily the generosity of the lover is the surrender of his soul (life).
 • نان دهی از بهر حق نانت دهند ** جان دهی از بهر حق جانت دهند
 • If you give bread for God's sake, you will be given bread (in return); if you give your life for God's sake, you will be given life (in return).
 • گر بریزد برگهای این چنار ** برگ بی‌‌برگیش بخشد کردگار
 • If the leaves of this plane-tree drop off, the Creator will bestow on it the provision of leaflessness (spiritual poverty).
 • گر نماند از جود در دست تو مال ** کی کند فضل خدایت پای مال‌‌
 • If because of your liberality no wealth remains in your hand, how should the bounty of God let you be down-trodden?
 • هر که کارد گردد انبارش تهی ** لیکش اندر مزرعه باشد بهی‌‌
 • When any one sows, his barn becomes empty (of seed), but there is goodliness in his cornfield;
 • و آن که در انبار ماند و صرفه کرد ** اشپش و موش و حوادث پاک خورد 2240
 • And, if he leaves it (the seed) in the barn and saves it up, weevils and mice and calamities (of time and decay) devour it entirely.
 • این جهان نفی است در اثبات جو ** صورتت صفر است در معنات جو
 • This world is negation (of reality): seek (reality) in affirmation (of God). Your form (body) is void (of reality): seek in your essence.
 • جان شور تلخ پیش تیغ بر ** جان چون دریای شیرین را بخر
 • Bring the briny bitter (animal) soul to the sword: buy the (heavenly) soul that is like a great sweet river.
 • ور نمی‌‌دانی شدن زین آستان ** باری از من گوش کن این داستان‌‌
 • And if you cannot become (one of the frequenters) of this threshold (sublime court), at least hear from me the following tale.
 • قصه‌‌ی خلیفه که در کرم در زمان خود از حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود نداشت‌‌
 • The story of the Caliph who in his time surpassed Hátim of Tayyi in generosity and had no rival.
 • یک خلیفه بود در ایام پیش ** کرده حاتم را غلام جود خویش‌‌
 • In former days there was a Caliph who made Hátim the slave of his liberality.
 • رایت اکرام و داد افراشته ** فقر و حاجت از جهان برداشته‌‌ 2245
 • He had raised high the banner of munificence and largesse, he had removed poverty and want from the world.
 • بحر و کان از بخشش‌‌اش صاف آمده ** داد او از قاف تا قاف آمده‌‌
 • (He was) a sea (of bounty), and the pearls (in it) came pure (untarnished) from his munificence: his largesse reached from Qáf to Qáf.
 • در جهان خاک ابر و آب بود ** مظهر بخشایش وهاب بود
 • In this world of dust he was the cloud and the rain: he was the centre wherein the bounty of the Giver of all displayed itself.
 • از عطایش بحر و کان در زلزله ** سوی جودش قافله بر قافله‌‌
 • His gifts caused sea and mine to quake (tremble with shame): caravan on caravan (were hastening) towards his liberality.
 • قبله‌‌ی حاجت در و دروازه‌‌اش ** رفته در عالم به جود آوازه‌‌اش‌‌
 • His gate and portal was the point to which Need turned: the fame of his munificence had gone (far and wide) into the world.
 • هم عجم هم روم هم ترک و عرب ** مانده از جود و سخایش در عجب‌‌ 2250
 • Persians and Greeks, Turcomans and Arabs, were lost in amazement at his liberality and generosity.
 • آب حیوان بود و دریای کرم ** زنده گشته هم عرب زو هم عجم‌‌
 • He was the Water of Life and the Ocean of Bounty: by him both Arabs and foreigners were revived.
 • قصه‌‌ی اعرابی درویش و ماجرای زن با او به سبب قلت و درویشی‌‌
 • Story of the poor Arab of the desert and his wife's altercation with him because of (their) penury and poverty.
 • یک شب اعرابی زنی مر شوی را ** گفت و از حد برد گفت‌‌وگوی را
 • One night a Bedouin woman said to her husband—and she carried (her) talk beyond bounds—
 • کاین همه فقر و جفا ما می‌‌کشیم ** جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم‌‌
 • “We are suffering all this poverty and hardship: all the world are (living) in happiness, we (alone) are unhappy.
 • نان‌‌مان نی نان خورشمان درد و رشک ** کوزه‌‌مان نه آبمان از دیده اشک‌‌
 • We have no bread, our (only) condiment is anguish and envy: we have no jug, our (only) water is the tears (that flow) from our eyes.
 • جامه‌‌ی ما روز تاب آفتاب ** شب نهالین و لحاف از ماهتاب‌‌ 2255
 • Our garment by day is the burning sunshine; at night our bed and coverlet is (made) of the moonbeams.
 • قرص مه را قرص نان پنداشته ** دست سوی آسمان برداشته‌‌
 • We fancy the disk of the moon is a disk (round cake) of bread and lift up our hands towards the sky.
 • ننگ درویشان ز درویشی ما ** روز شب از روزی اندیشی ما
 • The (poorest of the) poor feel shame at our poverty: day is turned to night (darkened) by our anxiety about our daily portion (of food).