English    Türkçe    فارسی   

1
3456-3505

 • هیچ نامی بی‌‌حقیقت دیده‌‌ای ** یا ز گاف و لام گل گل چیده‌‌ای‌‌
 • Hast thou ever seen a name without the reality (denoted by the name)? Or hast thou plucked a rose (gul) from the (letters) gáf and lám of (the word) gul?
 • اسم خواندی رو مسمی را بجو ** مه به بالا دان نه اندر آب جو
 • Thou hast pronounced the name: go, seek the thing named. Know that the moon is on high, not in the water of the stream.
 • گر ز نام و حرف خواهی بگذری ** پاک کن خود را ز خود هین یک سری‌‌
 • If thou wouldst pass beyond name and letter, oh, make thyself wholly purged of self.
 • همچو آهن ز آهنی بی‌‌رنگ شو ** در ریاضت آینه‌‌ی بی‌‌زنگ شو
 • Like (polished) iron, lose the ferruginous colour; become in thy ascetic discipline (like) a mirror without rust.
 • خویش را صافی کن از اوصاف خود ** تا ببینی ذات پاک صاف خود 3460
 • Make thyself pure from the attributes of self, that thou mayst behold thine own pure untarnished essence,
 • بینی اندر دل علوم انبیا ** بی‌‌کتاب و بی‌‌معید و اوستا
 • And behold within thy heart (all) the sciences of the prophets, without book and without preceptor and master.
 • گفت پیغمبر که هست از امتم ** کاو بود هم گوهر و هم همتم‌‌
 • The Prophet said, “Amongst my people are some who are one with me in nature and aspiration:
 • مر مرا ز آن نور بیند جانشان ** که من ایشان را همی‌‌بینم بدان‌‌
 • Their spirits behold me by the same light by which I am beholding them.”
 • بی‌‌صحیحین و احادیث و رواه ** بلکه اندر مشرب آب حیات‌‌
 • Without the two Sahíhs and Traditions and Traditionists; nay, (they behold him) in the place where they drink the Water of Life.
 • سر امسینا لکردیا بدان ** راز اصبحنا عرابیا بخوان‌‌ 3465
 • Know the secret of “In the evening I was a Kurd”; read the mystery of “In the morning I was an Arab.”
 • ور مثالی خواهی از علم نهان ** قصه گو از رومیان و چینیان‌‌
 • And if you desire a parable of the hidden knowledge, relate the story of the Greeks and the Chinese.
 • قصه‌‌ی مری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری‌‌
 • The story of the contention between the Greeks and the Chinese in the art of painting and picturing.
 • چینیان گفتند ما نقاش‌‌تر ** رومیان گفتند ما را کر و فر
 • The Chinese said, “We are the better artists”; the Greeks said, “The (superiority in) power and excellence belongs to us.”
 • گفت سلطان امتحان خواهم در این ** کز شماها کیست در دعوی گزین‌‌
 • “I will put you to the test in this matter,” said the Sultan, “(and see) which of you are approved in your claim.”
 • اهل چین و روم چون حاضر شدند ** رومیان از بحث در مکث آمدند
 • When the Chinese and the Greeks presented themselves, the Greeks were more skilled in the knowledge (of the art of painting).
 • چینیان گفتند یک خانه به ما ** خاص بسپارید و یک آن شما 3470
 • (Then) the Chinese said, “Hand over to us a particular room, and (let there be) one for you (as well).”
 • بود دو خانه مقابل دربدر ** ز آن یکی چینی ستد رومی دگر
 • There were two rooms with door facing door: the Chinese took one, the Greeks the other.
 • چینیان صد رنگ از شه خواستند ** پس خزینه باز کرد آن ارجمند
 • The Chinese requested the King to give them a hundred colours: then that excellent (king) opened the treasury.
 • هر صباحی از خزینه رنگها ** چینیان را راتبه بود از عطا
 • Every morning, by (his) bounty, the colours were dispensed from the treasury to the Chinese.
 • رومیان گفتند نی نقش و نه رنگ ** در خور آید کار را جز دفع زنگ‌‌
 • The Greeks said, “No tints and pictures are proper for our work, (nothing is needed) except to remove the rust.”
 • در فرو بستند و صیقل می‌‌زدند ** همچو گردون ساده و صافی شدند 3475
 • They shut the door and went on burnishing: they became clear and pure like the sky.
 • از دو صد رنگی به بی‌‌رنگی رهی است ** رنگ چون ابر است و بی‌‌رنگی مهی است‌‌
 • There is a way from many-colouredness to colourlessness: colour is like the clouds, and colourlessness is a moon.
 • هر چه اندر ابر ضو بینی و تاب ** آن ز اختر دان و ماه و آفتاب‌‌
 • Whatsoever light and splendour you see in the clouds, know that it comes from the stars and the moon and the sun.
 • چینیان چون از عمل فارغ شدند ** از پی شادی دهلها می‌‌زدند
 • When the Chinese had finished their work, they were beating drums for joy.
 • شه در آمد دید آن جا نقشها ** می‌‌ربود آن عقل را و فهم را
 • The King entered and saw the pictures there: that (sight) was robbing him of his wits and understanding.
 • بعد از آن آمد به سوی رومیان ** پرده را بالا کشیدند از میان‌‌ 3480
 • After that, he came towards the Greeks: they drew up the intervening curtain.
 • عکس آن تصویر و آن کردارها ** زد بر این صافی شده دیوارها
 • The reflexion of those (Chinese) pictures and works (of art) struck upon these walls which had been made pure (from stain).
 • هر چه آن جا دید اینجا به نمود ** دیده را از دیده خانه می‌‌ربود
 • All that he had seen there (in the Chinese room) seemed more beautiful here: ’twas snatching the eye from the socket.
 • رومیان آن صوفیانند ای پدر ** بی‌‌ز تکرار و کتاب و بی‌‌هنر
 • The Greeks, O father, are the Súfís: (they are) without (independent of) study and books and erudition,
 • لیک صیقل کرده‌‌اند آن سینه‌‌ها ** پاک از آز و حرص و بخل و کینه‌‌ها
 • But they have burnished their breasts (and made them) pure from greed and cupidity and avarice and hatreds.
 • آن صفای آینه وصف دل است ** کاو نقوش بی‌‌عدد را قابل است‌‌ 3485
 • That purity of the mirror is the attribute of the heart (which) receives the infinite form.
 • صورت بی‌‌صورت بی‌‌حد غیب ** ز آینه‌‌ی دل تافت بر موسی ز جیب‌‌
 • That Moses (the perfect saint) holds in his bosom the formless infinite form of the Unseen (reflected) from the mirror of his heart.
 • گر چه آن صورت نگنجد در فلک ** نه به عرش و فرش و دریا و سمک‌‌
 • Although that form is not contained in Heaven, nor in the empyrean nor the earth nor the sea nor the Fish,
 • ز آن که محدود است و معدود است آن ** آینه‌‌ی دل را نباشد حد بدان‌‌
 • Because (all) those are bounded and numbered—(yet is it contained in the heart): know that the mirror of the heart hath no bound.
 • عقل اینجا ساکت آمد یا مضل ** ز آنکه دل با اوست یا خود اوست دل‌‌
 • Here the understanding becomes silent or (else) it leads into error, because the heart is with Him (God), or indeed the heart is He.
 • عکس هر نقشی نتابد تا ابد ** جز ز دل هم با عدد هم بی‌‌عدد 3490
 • The reflexion of every image shines unto everlasting from the heart alone, both with plurality and without.
 • تا ابد هر نقش نو کاید بر او ** می‌‌نماید بی‌‌حجابی اندر او
 • Unto everlasting every new image that falls on it (the heart) is appearing therein without any veil.
 • اهل صیقل رسته‌‌اند از بوی و رنگ ** هر دمی بینند خوبی بی‌‌درنگ‌‌
 • They that burnish (their hearts) have escaped from (mere) scent and colour: they behold Beauty at every moment without tarrying.
 • نقش و قشر علم را بگذاشتند ** رایت عین الیقین افراشتند
 • They have relinquished the form and husk of knowledge, they have raised the banner of the eye of certainty.
 • رفت فکر و روشنایی یافتند ** نحر و بحر آشنایی یافتند
 • Thought is gone, and they have gained light: they have gained the throat (core and essence) and the sea (ultimate source) of gnosis.
 • مرگ کاین جمله از او در وحشت‌‌اند ** می‌‌کنند این قوم بر وی ریشخند 3495
 • Death, of which all these (others) are sore afraid, this people (the perfect Súfís) are holding in derision.
 • کس نیابد بر دل ایشان ظفر ** بر صدف آید ضرر نی بر گهر
 • None gains the victory over their hearts: the hurt falls on the oyster-shell, not on the pearl.
 • گر چه نحو و فقه را بگذاشتند ** لیک محو و فقر را برداشتند
 • Though they have let go grammar (nahw) and jurisprudence (fiqh), yet they have taken up (instead) the (mystical) self-effacement of (spiritual) poverty (faqr).
 • تا نقوش هشت جنت تافته ست ** لوح دلشان را پذیرا یافته ست‌‌
 • Ever since the forms of the Eight Paradises have shone forth, they have found the tablets of their (the Súfís') hearts receptive.
 • برترند از عرش و کرسی و خلا ** ساکنان مقعد صدق خدا
 • They who dwell in God's seat of truth are higher than the Throne and the Footstool and the Void.
 • پرسیدن پیغامبر علیه السلام مر زید را امروز چونی و چون برخاستی و جواب گفتن او که اصبحت مومنا یا رسول الله‌‌
 • How the Prophet, on whom be peace, asked Zayd, “How art thou to-day and in what state hast thou risen?” and how Zayd answered him, saying, “This morning I am a true believer, O Messenger of Allah.”
 • گفت پیغمبر صباحی زید را ** کیف اصبحت ای رفیق با صفا 3500
 • One morning the Prophet said to Zayd, “How art thou this morning, O sincere comrade?”
 • گفت عبدا مومنا باز اوش گفت ** کو نشان از باغ ایمان گر شگفت‌‌
 • He replied, “(This morning I am) a faithful servant of God.” Again he (the Prophet) said to him, “Where is thy token from the garden of Faith, if it has bloomed?”
 • گفت تشنه بوده‌‌ام من روزها ** شب نخفته ستم ز عشق و سوزها
 • He said, “I have been athirst in the daytime, at night I have not slept because of love and burning griefs,
 • تا ز روز و شب گذر کردم چنان ** که از اسپر بگذرد نوک سنان‌‌
 • So that I passed through (and beyond) day and night, as the point of the spear passes through the shield;
 • که از آن سو جمله‌‌ی ملت یکی ست ** صد هزاران سال و یک ساعت یکی ست‌‌
 • For beyond (the realm of contraries) all religion is one: hundreds of thousands of years are the same as a single hour.
 • هست ازل را و ابد را اتحاد ** عقل را ره نیست آن سو ز افتقاد 3505
 • Eternity and everlastingness are unified (yonder): the understanding hath no way thither by means of inquiry.”