English    Türkçe    فارسی   

1
3681-3730

 • تا کشیدت اندر این انواع حال ** که نبودت در گمان و در خیال‌‌
 • Until He drew you into (all) these various states (of being), which were not in your thought or fancy?
 • آن عدم او را هماره بنده است ** کار کن دیوا سلیمان زنده است‌‌
 • That non-existence is always His slave: work (in His service), O demon! Solomon is living.
 • دیو می‌‌سازد جفان کالجواب ** زهره نی تا دفع گوید یا جواب‌‌
 • The demon is making large bowls like watering-troughs: he dare not say a word in refusal or in retort.
 • خویش را بین چون همی‌‌لرزی ز بیم ** مر عدم را نیز لرزان دان مقیم‌‌
 • Look at yourself, how you are trembling with fear (of non-existence): know that nonexistence also is constantly trembling (lest God should bring it into existence).
 • ور تو دست اندر مناصب می‌‌زنی ** هم ز ترس است آن که جانی می‌‌کنی‌‌ 3685
 • And if you are grasping at (worldly) dignities, ’tis from fear too that you are suffering agony of spirit.
 • هر چه جز عشق خدای احسن است ** گر شکر خواری است آن جان کندن است‌‌
 • Except love of the most beauteous God everything, though (outwardly) it is (pleasant like) eating sugar, is (in truth) agony of spirit.
 • چیست جان کندن سوی مرگ آمدن ** دست در آب حیاتی نازدن‌‌
 • What is agony of spirit? To advance towards death and not grasp the Water of Life.
 • خلق را دو دیده در خاک و ممات ** صد گمان دارند در آب حیات‌‌
 • People fix both their eyes on earth and death: they have a hundred doubts concerning the Water of Life.
 • جهد کن تا صد گمان گردد نود ** شب برو ور تو بخسبی شب رود
 • Strive that the hundred doubts may become ninety (may decrease): go (towards God) in the night (of this world), for if you slumber, the night will go (from you).
 • در شب تاریک جوی آن روز را ** پیش کن آن عقل ظلمت سوز را 3690
 • In the dark night seek that (shining) Day: put in front (follow) the darkness consuming Reason.
 • در شب بد رنگ بس نیکی بود ** آب حیوان جفت تاریکی بود
 • In the evil-coloured night there is much good: the Water of Life is the mate of darkness.
 • سر ز خفتن کی توان برداشتن ** با چنین صد تخم غفلت کاشتن‌‌
 • How is it possible to lift up the head from slumber, whilst you are sowing a hundred such seeds of slothfulness?
 • خواب مرده لقمه‌‌ی مرده یار شد ** خواجه خفت و دزد شب بر کار شد
 • Slumber is dead (unlawful) food is dead; they are friends (to each other): the merchant fell asleep and the night-thief got to work.
 • تو نمی‌‌دانی که خصمانت کی‌‌اند ** ناریان خصم وجود خاکی‌‌اند
 • Do you not know who your enemies are? Those made of fire are enemies to the existence of those made of earth.
 • نار خصم آب و فرزندان اوست ** همچنان که آب خصم جان اوست‌‌ 3695
 • Fire is the enemy of water and its children, even as water is an enemy to the life of fire.
 • آب آتش را کشد زیرا که او ** خصم فرزندان آب است و عدو
 • Water kills fire because it is the enemy and foe of the children of water.
 • بعد از آن این نار نار شهوت است ** کاندر او اصل گناه و زلت است‌‌
 • To proceed, this fire is the fire of lust, wherein is the root of sin and error.
 • نار بیرونی به آبی بفسرد ** نار شهوت تا به دوزخ می‌‌برد
 • The external fire may be quenched by some water, (but) the fire of lust is bringing (you) to Hell.
 • نار شهوت می‌‌نیارامد به آب ** ز انکه دارد طبع دوزخ در عذاب‌‌
 • The fire of lust is not allayed by water, because it has the (insatiable) nature of Hell in respect of (inflicting) torment.
 • نار شهوت را چه چاره نور دین ** نورکم اطفاء نار الکافرین‌‌ 3700
 • What is the remedy for the fire of lust? The light of the Religion: your (the Moslems') light is the (means of) extinguishing the fire of the infidels.
 • چه کشد این نار را نور خدا ** نور ابراهیم را ساز اوستا
 • What kills this fire? The Light of God. Make the light of Abraham your teacher,
 • تا ز نار نفس چون نمرود تو ** وارهد این جسم همچون عود تو
 • That this body of yours, which resembles wood (faggots), may be delivered from the fire of the Nimrod-like flesh (nafs).
 • شهوت ناری به راندن کم نشد ** او به ماندن کم شود بی‌‌هیچ بد
 • Fiery lust is not diminished by indulging it: it is diminished, without any escape (inevitably), by leaving it (ungratified).
 • تا که هیزم می‌‌نهی بر آتشی ** کی بمیرد آتش از هیزم کشی‌‌
 • So long as thou art laying faggots on a fire, how will the fire be extinguished by a carrier of faggots?
 • چون که هیزم باز گیری نار مرد ** ز انکه تقوی آب سوی نار برد 3705
 • When thou withholdest the faggots, the fire dies out, because fear of God carries (as it were) water to the fire.
 • کی سیه گردد ز آتش روی خوب ** کاو نهد گلگونه از تقوی القلوب‌‌
 • How should the fire blacken the beauteous face (of a soul) which lays (on itself) rose colour (derived) from the fear of God that is in (men's) hearts?
 • آتش افتادن در شهر به ایام عمر
 • How a conflagration occurred in the city (Medina) in the days of ‘Umar, may God be well-pleased with him.
 • آتشی افتاد در عهد عمر ** همچو چوب خشک می‌‌خورد او حجر
 • A conflagration occurred in the time of ‘Umar: it was devouring stones as though they were dry wood.
 • در فتاد اندر بنا و خانه‌‌ها ** تا زد اندر پر مرغ و لانه‌‌ها
 • It fell upon buildings and houses, until (at last) it darted at the wings and nests of birds.
 • نیم شهر از شعله‌‌ها آتش گرفت ** آب می‌‌ترسید از آن و می‌‌شگفت‌‌
 • Half the city caught fire from the flames: water was afraid of it (the fire) and amazed.
 • مشکهای آب و سرکه می‌‌زدند ** بر سر آتش کسان هوشمند 3710
 • Some intelligent persons were throwing skins of water and vinegar on the fire,
 • آتش از استیزه افزون می‌‌شدی ** می‌‌رسید او را مدد از بی‌‌حدی‌‌
 • (But) out of spite (obstinacy) the fire was increasing: aid was coming to it from One who is infinite.
 • خلق آمد جانب عمر شتاب ** کاتش ما می‌‌نمیرد هیچ از آب‌‌
 • The people came in haste to ‘Umar, saying, “Our fire will not be quenched at all by water.”
 • گفت آن آتش ز آیات خداست ** شعله‌‌ای از آتش بخل شماست‌‌
 • He said, “That fire is one of God's signs: ’tis a flame from the fire of your avarice.
 • آب بگذارید و نان قسمت کنید ** بخل بگذارید اگر آل منید
 • What are water and vinegar? Deal out bread (in charity), discard avarice if ye are my people (followers).”
 • خلق گفتندش که در بگشوده‌‌ایم ** ما سخی و اهل فتوت بوده‌‌ایم‌‌ 3715
 • The folk said to him, “We have opened our doors, we have been bountiful and devoted to generosity.”
 • گفت نان در رسم و عادت داده‌‌اید ** دست از بهر خدا نگشاده‌‌اید
 • He replied, “Ye have given bread by rule and habit, ye have not opened your hands for the sake of God—
 • بهر فخر و بهر بوش و بهر ناز ** نه از برای ترس و تقوی و نیاز
 • (Only) for glory and for ostentation and for pride, not because of fear and piety and supplication.”
 • مال تخم است و به هر شوره منه ** تیغ را در دست هر ره زن مده‌‌
 • Wealth is seed, and do not lay it in every salty ground: do not put a sword in the hand of every highwayman.
 • اهل دین را باز دان از اهل کین ** همنشین حق بجو با او نشین‌‌
 • Distinguish the friends of the Religion (ahl-i Dín) from the enemies of God (ahl-i kín): seek the man that sits with God, and sit with him.
 • هر کسی بر قوم خود ایثار کرد ** کاغه پندارد که او خود کار کرد 3720
 • Every one shows favour to his own folk: the fool (who shows favour to the foolish) thinks he has really done (good and religious) work.
 • خدو انداختن خصم در روی امیر المؤمنین علی علیه السلام و انداختن علی شمشیر را از دست‌‌
 • How an enemy spat in the face of the Prince of the Faithful, ‘Alí, may God honour his person, and how ‘Alí dropped the sword from his hand.
 • از علی آموز اخلاص عمل ** شیر حق را دان مطهر از دغل‌‌
 • Learn how to act sincerely from ‘Alí: know that the Lion of God (‘Alí) was purged of (all) deceit.
 • در غزا بر پهلوانی دست یافت ** زود شمشیری بر آورد و شتافت‌‌
 • In fighting against the infidels he got the upper hand of (vanquished) a certain knight, and quickly drew a sword and made haste (to slay him).
 • او خدو انداخت در روی علی ** افتخار هر نبی و هر ولی‌‌
 • He spat on the face of ‘Alí, the pride of every prophet and every saint;
 • آن خدو زد بر رخی که روی ماه ** سجده آرد پیش او در سجده‌‌گاه‌‌
 • He spat on the countenance before which the face of the moon bows low in the place of worship.
 • در زمان انداخت شمشیر آن علی ** کرد او اندر غزایش کاهلی‌‌ 3725
 • ‘Alí at once threw his sword away and relaxed (his efforts) in fighting him.
 • گشت حیران آن مبارز زین عمل ** وز نمودن عفو و رحمت بی‌‌محل‌‌
 • That champion was astounded by this act and by his showing forgiveness and mercy without occasion.
 • گفت بر من تیغ تیز افراشتی ** از چه افکندی مرا بگذاشتی‌‌
 • He said, “You lifted your keen sword against me: why have you flung it aside and spared me?
 • آن چه دیدی بهتر از پیکار من ** تا شدی تو سست در اشکار من‌‌
 • What did you see that was better than combat with me, so that you have become slack in hunting me down?
 • آن چه دیدی که چنین خشمت نشست ** تا چنان برقی نمود و باز جست‌‌
 • What did you see, so that such anger as yours abated, and so that such a lightning flashed and (then) recoiled?
 • آن چه دیدی که مرا ز آن عکس دید ** در دل و جان شعله ای آمد پدید 3730
 • What did you see, that from the reflexion of that vision (of thine) a flame appeared in my heart and soul?