English    Türkçe    فارسی   

2
1547-1596

 • از حریصی عاقبت نادیدن است ** بر دل و بر عقل خود خندیدن است‏
 • Is, to fail, because of covetousness, to see the end; it is, to laugh at your own mind and intellect.
 • عاقبت بین است عقل از خاصیت ** نفس باشد کاو نبیند عاقبت‏
 • Intellect, by its proper nature, is a seer of the end (consequence); ’tis the fleshly soul that does not see the end.
 • عقل کاو مغلوب نفس او نفس شد ** مشتری مات زحل شد نحس شد
 • The intellect that is vanquished by the flesh becomes the flesh: Jupiter is checkmated by Saturn and becomes inauspicious.
 • هم درین نحسی بگردان این نظر ** در کسی که کرد نحست درنگر 1550
 • Still, turn this gaze (of yours) upon this inauspiciousness, look on that One who made you ill-starred.
 • آن نظر که بنگرد این جر و مد ** او ز نحسی سوی سعدی نقب زد
 • The gaze (of him) that surveys this ebb and flow pierces from the inauspicious influence to the auspicious.
 • ز آن همی‏گرداندت حالی به حال ** ضد به ضد پیدا کنان در انتقال‏
 • He (God) continually turns you from one state (of feeling) to another, manifesting opposite by means of opposite in the change,
 • تا که خوفت زاید از ذات الشمال ** لذت ذات الیمین یرجی الرجال‏
 • For the purpose that fear of the left hand side may bring to birth in you the delight of “He causes the (blessed) men to hope for the right hand side,”
 • تا دو پر باشی که مرغ یک پره ** عاجز آید از پریدن ای سره‏
 • So that you may have two wings (fear and hope); for the bird that has (only) one wing is unable to fly, O excellent (reader).
 • یا رها کن تا نیایم در کلام ** یا بده دستور تا گویم تمام‏ 1555
 • (O God), either let me not come to speech (at all), or give me leave to tell (the whole) to the end.
 • ور نه این خواهی نه آن فرمان تراست ** کس چه داند مر ترا مقصد کجاست‏
 • But if Thou willest neither this nor that, ’tis Thine to command: how should any one know what Thou intendest?
 • جان ابراهیم باید تا به نور ** بیند اندر نار فردوس و قصور
 • One must needs have the spirit of Abraham to see in the fire Paradise and its palaces by the light (of mystic knowledge);
 • پایه پایه بر رود بر ماه و خور ** تا نماند همچو حلقه بند در
 • And mount step by step above the moon and the sun, lest he remain like the door-ring fastened on the door;
 • چون خلیل از آسمان هفتمین ** بگذرد که لا أحب الآفلین‏
 • And, like the Friend, pass beyond the Seventh Heaven, saying, “I love not them that set.”
 • این جهان تن غلط انداز شد ** جز مر آن را کاو ز شهوت باز شد 1560
 • This bodily world is deceptive, save to him that has escaped from lust.
 • تتمه‏ی حسد آن حشم بر آن غلام خاص‏
 • Conclusion of (the story) how the (other) retainers envied the favourite slave.
 • قصه‏ی شاه و امیران و حسد ** بر غلام خاص و سلطان خرد
 • The story of the King and the amírs and their envy of the favourite slave and lord of wisdom
 • دور ماند از جر جرار کلام ** باز باید گشت و کرد آن را تمام‏
 • Has been left far (behind) on account of the powerful attraction of the discourse.(Now) we must turn back and conclude it.
 • باغبان ملک با اقبال و بخت ** چون درختی را نداند از درخت‏
 • The happy and fortunate gardener of the (Divine) kingdom — how should not he know one tree from another?
 • آن درختی را که تلخ و رد بود ** و آن درختی که یکش هفصد بود
 • The tree that is bitter and reprobate, and the tree whose one is (as) seven hundred (of the other)—
 • کی برابر دارد اندر تربیت ** چون ببیندشان به چشم عاقبت‏ 1565
 • How, in rearing (them), should he deem (them) equal, when he beholds them with the eye (that is conscious) of the end,
 • کان درختان را نهایت چیست بر ** گر چه یکسانند این دم در نظر
 • (And knows) what (different) fruit those trees will ultimately bear, though at this moment they are alike in appearance'?
 • شیخ کاو ینظر بنور الله شد ** از نهایت وز نخست آگاه شد
 • The Shaykh who has become seeing by the light of God has become acquainted with the end and the beginning.
 • چشم آخر بین ببست از بهر حق ** چشم آخر بین گشاد اندر سبق‏
 • He has shut for God's sake the eye that sees the stable the world); he has opened, in priority, the eye that sees the en .
 • آن حسودان بد درختان بوده‏اند ** تلخ گوهر شور بختان بوده‏اند
 • Those envious ones were bad trees; they were ill-fortuned ones of bitter stock.
 • از حسد جوشان و کف می‏ریختند ** در نهانی مکر می‏انگیختند 1570
 • They were boiling and foaming with envy, and were starting plots m secret,
 • تا غلام خاص را گردن زنند ** بیخ او را از زمانه بر کنند
 • That they might behead the favourite slave and tear up his root from the world;
 • چون شود فانی چو جانش شاه بود ** بیخ او در عصمت الله بود
 • (But) how should he perish, since the King was his soul, and his root was under the protection of God?
 • شاه از آن اسرار واقف آمده ** همچو بو بکر ربابی تن زده‏
 • The King had become aware of those secret thoughts, (but) like Bú Bakr-i Rabábí he kept silence.
 • در تماشای دل بد گوهران ** می‏زدی خنبک بر آن کوزه‏گران‏
 • In (viewing) the spectacle of the hearts of (those) evil-natured ones he was clapping his hands (derisively) at those potters (schemers).
 • مکر می‏سازند قومی حیله‏مند ** تا که شه را در فقاعی در کنند 1575
 • Some cunning people devise stratagems to get the King into a beer-jug;
 • پادشاهی بس عظیمی بی‏کران ** در فقاعی کی بگنجد ای خران‏
 • (But) a King (so) exceedingly grand and illimitable—how should He be contained in a beer jug, O asses?
 • از برای شاه دامی دوختند ** آخر این تدبیر از او آموختند
 • They knitted a net for the King; (yet) after all, they (had) learnt this contrivance from Him.
 • نحس شاگردی که با استاد خویش ** همسری آغازد و آید به پیش‏
 • Ill-starred is the pupil that begins rivalry with his master and comes forward (to contend with him).
 • با کدام استاد استاد جهان ** پیش او یکسان و هویدا و نهان‏
 • With what master? The master of the world, to whom the manifest and the occult are alike;
 • چشم او ینظر بنور الله شده ** پرده‏های جهل را خارق بده‏ 1580
 • Whose eyes have become seeing by the light of God and have rent the veils of ignorance.
 • از دل سوراخ چون کهنه گلیم ** پرده‏ای بندد به پیش آن حکیم‏
 • (Making) a veil of (his) heart, (which is as) full of holes as an old blanket, he (the disciple) puts it on in the presence of that Sage.
 • پرده می‏خندد بر او با صد دهان ** هر دهانی گشته اشکافی بر آن‏
 • The veil laughs at him with a hundred mouths, every mouth having become a slit (open) to that (master). [The veil laughs at him with a hundred mouths, every mouth having become (like) a slit (vulva) in the thighs (of a woman).]
 • گوید آن استاد مر شاگرد را ** ای کم از سگ نیستت با من وفا
 • The master says to the disciple, "O you who are less than a dog, have you no faithfulness to me?
 • خود مرا استا مگیر آهن گسل ** همچو خود شاگرد گیر و کوردل‏
 • Even suppose I am not a master and an iron-breaker, suppose I am a disciple like yourself and blind of heart,
 • نه از منت یاری است در جان و روان ** بی‏منت آبی نمی‏گردد روان‏ 1585
 • Have not you help in spirit and mind from me? Without me no water is set flowing for you.
 • پس دل من کارگاه بخت تست ** چه شکنی این کارگاه ای نادرست‏
 • Therefore my heart is the factory of your fortune: why would you break this factory, O unrighteous one?"
 • گویی‏اش پنهان زنم آتش زنه ** نه به قلب از قلب باشد روزنه‏
 • You may say that you kindle the flame (of rivalry) against him in secret (not openly); but is there not a window between heart and heart?
 • آخر از روزن ببیند فکر تو ** دل گواهی می‏دهد زین ذکر تو
 • After all, he sees your thought through the window: your heart gives testimony as to what you are meditating.
 • گیر در رویت نمالد از کرم ** هر چه گویی خندد و گوید نعم‏
 • Suppose that, from kindness, he does not rebuke you to your face, (and that) whatever you say, he smiles and says "Yes"
 • او نمی‏خندد ز ذوق مالشت ** او همی‏خندد بر آن اسگالشت‏ 1590
 • He does not smile from pleasure at your stroking (flattering him); he smiles at that (concealed) thought of yours.
 • پس خداعی را خداعی شد جزا ** کاسه زن کوزه بخور اینک سزا
 • So a deceit is paid with a deceit: strike with a cup, (and you) get struck with a jug—serve you right!
 • گر بدی با تو و را خنده‏ی رضا ** صد هزاران گل شکفتی مر ترا
 • Were his smile at you one of approval, hundreds of thousands of flowers would blossom for you.
 • چون دل او در رضا آرد عمل ** آفتابی دان که آید در حمل‏
 • When his heart works (for you) in approval, deem it (to be) a sun entering Aries,
 • زو بخندد هم نهار و هم بهار ** در هم آمیزد شکوفه و سبزه‏زار
 • Because of whom both the day and the spring smile, and blossoms and green fields are mingled together,
 • صد هزاران بلبل و قمری نوا ** افکنند اندر جهان بی‏نوا 1595
 • And myriads of nightingales and ringdoves pour their song into the unplenished world.
 • چون که برگ روح خود زرد و سیاه ** می‏ببینی چون ندانی خشم شاه‏
 • When you see the leaves of your spirit yellow and black; how know you not the anger of the King?