English    Türkçe    فارسی   

2
1862-1911

 • چونی ای عیسای عیسی دم ز رنج ** که نبود اندر جهان بی‏مار گنج‏
 • How art thou as to affliction, O thou Jesus who hast the (healing) breath of Jesus? For there never was in the world a treasure without a snake.
 • چونی ای عیسی ز دیدار جهود ** چونی ای یوسف ز مکار حسود
 • How art thou, O Jesus, at the sight of the Jews? How art thou, O Joseph, in respect of the envious plotter?
 • تو شب و روز از پی این قوم غمر ** چون شب و روزی مدد بخشای عمر
 • Night and day for the sake of this foolish people thou, like night and day, art a replenisher of life.
 • چونی از صفراییان بی‏هنر ** چه هنر زاید ز صفرا درد سر 1865
 • How art thou in regard to those bilious ones who are without excellence? What excellence is born from bile? Headache.
 • تو همان کن که کند خورشید شرق ** ما نفاق و حیله و دزدی و زرق‏
 • Do thou the same thing as the sun of the east does: we are hypocrisy and craft and thieving and dissimulation.
 • تو عسل ما سرکه در دنیا و دین ** دفع این صفرا بود سرکنگبین‏
 • Thou art honey, we are vinegar in (the affairs of) this world and in religion; the (means of) removing this bile is oxymel.
 • سرکه افزودیم ما قوم زحیر ** تو عسل بفزا کرم را وامگیر
 • We folk who suffer from colic have added more and more vinegar; do thou add more and more honey, withhold not thy bounty.
 • این سزید از ما چنان آمد ز ما ** ریگ اندر چشم چه فزاید عما
 • This was meet in us; such (acts naturally) issued from us: what is increased by sand in the eye? Blindness.
 • آن سزد از تو أیا کحل عزیز ** که بیابد از تو هر ناچیز چیز 1870
 • (But) ’tis meet in thee, O precious collyrium, that every nothing should gain from thee something.
 • ز آتش این ظالمانت دل کباب ** از تو جمله اهد قومی بد خطاب‏
 • Thy heart is roasted by the fire of these unrighteous men, (yet) all thy appeal (to God) has been, “Guide my people!”
 • کان عودی در تو گر آتش زنند ** این جهان از عطر و ریحان آگنند
 • Thou art a mine of aloes-wood: if they set thee afire, they will fill this world with otto of roses and sweet basil.
 • تو نه آن عودی کز آتش کم شود ** تو نه آن روحی که اسیر غم شود
 • Thou art not that aloes-wood that is minished by the fire: thou art not that spirit that is made captive by grief.
 • عود سوزد کان عود از سوز دور ** باد کی حمله برد بر اصل نور
 • Aloes-wood burns, (but) the mine of aloes-wood is far from burning: how should the wind (of evil words) assail the source of (spiritual) light?
 • ای ز تو مر آسمانها را صفا ** ای جفای تو نکوتر از وفا 1875
 • Oh, ’tis from thee the heavens have (their) purity; oh, thy unkindness is better than kindness,
 • ز انکه از عاقل جفایی گر رود ** از وفای جاهلان آن به بود
 • Because if an unkindness come from the wise it is better than the kindness of the ignorant.
 • گفت پیغمبر عداوت از خرد ** بهتر از مهری که از جاهل رسد
 • The Prophet said, “Enmity (proceeding) from wisdom is better than the love that comes from a fool.”
 • رنجانیدن امیری خفته‏ای را که مار در دهانش رفته بود
 • How an Amír harassed a sleeping man into whose mouth a snake had gone.
 • عاقلی بر اسب می‏آمد سوار ** در دهان خفته‏ای می‏رفت مار
 • A wise man was riding along (at the moment when) a snake was going into the mouth of a man asleep.
 • آن سوار آن را بدید و می‏شتافت ** تا رماند مار را فرصت نیافت‏
 • The rider saw that, and was hurrying to scare away the snake, (but) he got no chance (of doing so).
 • چون که از عقلش فراوان بد مدد ** چند دبوسی قوی بر خفته زد 1880
 • Since he had an abundant supply of intelligence, he struck the sleeper several powerful blows with a mace.
 • برد او را زخم آن دبوس سخت ** زو گریزان تا به زیر یک درخت‏
 • The strokes of the hard mace drove him in flight from him (the rider) to beneath a tree.
 • سیب پوسیده بسی بد ریخته ** گفت از این خور ای به درد آویخته‏
 • There were many rotten apples which had dropped (from the tree): he said, “Eat of these, O you in the grip of pain!”
 • سیب چندان مر و را در خورد داد ** کز دهانش باز بیرون می‏فتاد
 • He gave him so many apples to eat that they were falling out of his mouth again.
 • بانگ می‏زد کای امیر آخر چرا ** قصد من کردی تو نادیده جفا
 • He was crying, “O Amír, pray, why have you set on me when you have not suffered injury?
 • گر ترا ز اصل است با جانم ستیز ** تیغ زن یک بارگی خونم بریز 1885
 • If you have an inveterate and mortal feud with me, strike with your sword and shed my blood at once.
 • شوم ساعت که شدم بر تو پدید ** ای خنک آن را که روی تو ندید
 • Ill-omened (was) the hour I came into your sight: oh, happy he that never saw your face!
 • بی‏جنایت بی‏گنه بی‏بیش و کم ** ملحدان جایز ندارند این ستم‏
 • Without guilt, without sin, without (having done) anything great or small—(even) the heretics hold not such oppression allowable.
 • می‏جهد خون از دهانم با سخن ** ای خدا آخر مکافاتش تو کن‏
 • Blood gushes from my mouth together with (my) words. O God, I beseech Thee, give him the retribution (which he deserves)!”
 • هر زمان می‏گفت او نفرین نو ** اوش می‏زد کاندر این صحرا بدو
 • Every instant he was uttering a new curse, (while) he (the rider) kept beating him and saying, “Run in this plain.”
 • زخم دبوس و سوار همچو باد ** می‏دوید و باز در رو می‏فتاد 1890
 • Blows of the mace, and the rider (swift) as the wind! He (therefore) went on running and (now and) again falling on his face.
 • ممتلی و خوابناک و سست بد ** پا و رویش صد هزاران زخم شد
 • He was full-fed and sleepy and fatigued: his feet and face became (covered with) a hundred thousand wounds.
 • تا شبانگه می‏کشید و می‏گشاد ** تا ز صفرا قی شدن بر وی فتاد
 • Till nightfall he (the rider) drove (him) to and fro, until vomiting caused by bile overtook him.
 • زو بر آمد خورده‏ها زشت و نکو ** مار با آن خورده بیرون جست از او
 • All the things he had eaten, bad or good, came up from him: the snake shot forth from him along with what he had eaten.
 • چون بدید از خود برون آن مار را ** سجده آورد آن نکو کردار را
 • When he saw the snake outside of him, he fell on his knees before that beneficent man.
 • سهم آن مار سیاه زشت زفت ** چون بدید آن دردها از وی برفت‏ 1895
 • As soon as he saw the horror of that black, ugly, big snake, those griefs departed from him.
 • گفت خود تو جبرییل رحمتی ** یا خدایی که ولی نعمتی‏
 • “Truly,” said he, “you are the Gabriel of (Divine) mercy, or you are God, for you are the lord of bounty.
 • ای مبارک ساعتی که دیدی‏ام ** مرده بودم جان نو بخشیدی‏ام‏
 • Oh, blest (is) the hour that you saw me: I was dead, you have given me new life.
 • تو مرا جویان مثال مادران ** من گریزان از تو مانند خران‏
 • You (were) seeking me like mothers (in search of their children); I (was) fleeing from you like asses.
 • خر گریزد از خداوند از خری ** صاحبش در پی ز نیکو گوهری‏
 • The ass flees from his master because of asininity; his owner (runs) after (him) because of good-nature.
 • نه از پی سود و زیان می‏جویدش ** لیک تا در گرگش ندرد یا ددش‏ 1900
 • He seeks him, not on account of profit or loss, but in order that a wolf or (other) wild beast may not tear him.
 • ای خنک آن را که بیند روی تو ** یا در افتد ناگهان در کوی تو
 • Oh, happy he that espies your face or suddenly lights upon your abode.
 • ای روان پاک بستوده ترا ** چند گفتم ژاژ و بی‏هوده ترا
 • O you whom the pure spirit hath praised, how many foolish and idle words have I spoken to you!
 • ای خداوند و شهنشاه و امیر ** من نگفتم جهل من گفت آن مگیر
 • O lord and emperor and amír, I spoke not, my folly spoke: do not punish that (offence).
 • شمه‏ای زین حال اگر دانستمی ** گفتن بی‏هوده کی تانستمی‏
 • If I had known a tittle of this matter, how could I have spoken foolish words?
 • بس ثنایت گفتمی ای خوش خصال ** گر مرا یک رمز می‏گفتی ز حال‏ 1905
 • I should have spoken much praise of you, O man of good qualities, if you had given me a single hint as to the (actual) case;
 • لیک خامش کرده می‏آشوفتی ** خامشانه بر سرم می‏کوفتی‏
 • But you, keeping silence, showed perturbation and silently continued to beat me on the head.
 • شد سرم کالیوه عقل از سر بجست ** خاصه این سر را که مغزش کمتر است‏
 • My head became dizzy, the wits flew out of my head— especially as this head has (but) little brain.
 • عفو کن ای خوب روی خوب کار ** آن چه گفتم از جنون اندر گذار
 • Pardon, O man of goodly countenance and goodly behaviour: let pass that which I said in frenzy.”
 • گفت اگر من گفتمی رمزی از آن ** زهره‏ی تو آب گشتی آن زمان‏
 • He answered, “If I had uttered a hint of it, your gall would instantly have turned to water.
 • گر ترا من گفتمی اوصاف مار ** ترس از جانت بر آوردی دمار 1910
 • Had I told you the qualities of the snake, terror would have made you give up the ghost.”
 • مصطفی فرمود اگر گویم به راست ** شرح آن دشمن که در جان شماست‏
 • Mustafá (Mohammed) said, ‘If I should tell aright the description of the enemy which is in your souls,