English    Türkçe    فارسی   

2
2237-2286

 • پیش او بنشست و می‏پرسید حال ** یافتش درویش و هم صاحب عیال‏
 • He (Báyazíd) sat down before him and asked about his condition; he found him to be a dervish and also a family man.
 • گفت عزم تو کجا ای بایزید ** رخت غربت را کجا خواهی کشید
 • He (the old man) said, “Whither art thou bound, O Báyazíd? To what place wouldst thou take the baggage of travel in a strange land?”
 • گفت قصد کعبه دارم از پگه ** گفت هین با خود چه داری زاد ره‏
 • Báyazíd answered, “I start for the Ka‘ba at daybreak.” “Eh,” cried the other, “what hast thou as provisions for the road?”
 • گفت دارم از درم نقره دویست ** نک ببسته سخت در گوشه‏ی ردی است‏ 2240
 • “I have two hundred silver dirhems,” said he; “look, (they are) tied fast in the corner of my cloak.”
 • گفت طوفی کن به گردم هفت بار ** وین نکوتر از طواف حج شمار
 • He said, “Make a circuit round me seven times, and reckon this (to be) better than the circumambulation (of the Ka‘ba) in the pilgrimage;
 • و آن درمها پیش من نه‏ای جواد ** دان که حج کردی و حاصل شد مراد
 • And lay those dirhems before me, O generous one. Know that thou hast made the greater pilgrimage and that thy desire has been achieved;
 • عمره کردی عمر باقی یافتی ** صاف گشتی بر صفا بشتافتی‏
 • (That) thou hast (also) performed the lesser pilgrimage and gained the life everlasting; (that) thou hast become pure (sáf) and sped up (the Hill of) Purity (Safá).
 • حق آن حقی که جانت دیده است ** که مرا بر بیت خود بگزیده است‏
 • By the truth of the Truth (God) whom thy soul hath seen, (I swear) that He hath chosen me above His House.
 • کعبه هر چندی که خانه‏ی بر اوست ** خلقت من نیز خانه‏ی سر اوست‏ 2245
 • Albeit the Ka‘ba is the House of His religious service, my form too, in which I was created, is the House of His inmost consciousness.
 • تا بکرد آن کعبه را در وی نرفت ** و اندر این خانه بجز آن حی نرفت‏
 • Never since God made the Ka‘ba hath He gone into it, and none but the Living (God) hath ever gone into this House (of mine).
 • چون مرا دیدی خدا را دیده‏ای ** گرد کعبه‏ی صدق بر گردیده‏ای‏
 • When thou hast seen me, thou hast seen God: thou hast circled round the Ka‘ba of Sincerity.
 • خدمت من طاعت و حمد خداست ** تا نپنداری که حق از من جداست‏
 • To serve me is to obey and glorify God: beware thou think not that God is separate from me.
 • چشم نیکو باز کن در من نگر ** تا ببینی نور حق اندر بشر
 • Open thine eyes well and look on me, that thou mayst behold the Light of God in man.”
 • بایزید آن نکته‏ها را هوش داشت ** همچو زرین حلقه‏اش در گوش داشت‏ 2250
 • Báyazíd gave heed to those mystic sayings, and put them in his ear as a golden ring.
 • آمد از وی بایزید اندر مزید ** منتهی در منتها آخر رسید
 • Through him (the old man), Báyazíd came into an increase (of spiritual endowment): the adept at last attained unto the end.
 • دانستن پیغامبر صلی الله علیه و آله که سبب رنجوری آن شخص گستاخی بوده است در دعا
 • How the Prophet-God bless and save him! –– perceived that the cause of that person’s sickness was irreverence in prayer.
 • چون پیمبر دید آن بیمار را ** خوش نوازش کرد یار غار را
 • When the Prophet saw the sick man, he dealt sweetly and tenderly with that familiar friend.
 • زنده شد او چون پیمبر را بدید ** گوییا آن دم مر او را آفرید
 • He became alive when he saw the Prophet: you might say, that moment created him.
 • گفت بیماری مرا این بخت داد ** کامد این سلطان بر من بامداد
 • He said, “Sickness has given me this good fortune, that this Sultan has come to my side at morn,
 • تا مرا صحت رسید و عاقبت ** از قدوم این شه بی‏حاشیت‏ 2255
 • So that health and well-being have accrued to me from the arrival of this King who is without retinue.
 • ای خجسته رنج و بیماری و تب ** ای مبارک درد و بیداری شب‏
 • O happy pain and sickness and fever! O blessed anguish and wakefulness in the night!
 • نک مرا در پیری از لطف و کرم ** حق چنین رنجوریی داد و سقم‏
 • Lo, in (my) old age God of His grace and bounty hath bestowed on me such a sickness and malady!
 • درد پشتم داد هم تا من ز خواب ** بر جهم هر نیم شب لا بد شتاب‏
 • He too hath given me pain in the back, so that every midnight I cannot help springing up quickly from sleep.
 • تا نخسبم جمله شب چون گاومیش ** دردها بخشید حق از لطف خویش‏
 • In order that I may not slumber all night like a buffalo, God of His grace hath given me pains.
 • زین شکست آن رحم شاهان جوش کرد ** دوزخ از تهدید من خاموش کرد 2260
 • Through this infirmity the mercy of Kings has been aroused, and Hell’s threatening of me has been silenced.”
 • رنج گنج آمد که رحمتها در اوست ** مغز تازه شد چو بخراشید پوست‏
 • Pain is a treasure, for there are mercies in it: the kernel becomes fresh when you scrape off the rind.
 • ای برادر موضع تاریک و سرد ** صبر کردن بر غم و سستی و درد
 • O brother, (to dwell in) a dark and cold place, to endure patiently sorrow and weakness and pain,
 • چشمه‏ی حیوان و جام مستی است ** کان بلندیها همه در پستی است‏
 • Is the Fountain of Life and the cup of (spiritual) intoxication, for those heights are all in lowliness.
 • آن بهاران مضمر است اندر خزان ** در بهار است آن خزان مگریز از آن‏
 • That Spring is implied in autumn, and that autumn is (fulfilled) in the Spring: do not flee from it.
 • همره غم باش و با وحشت بساز ** می‏طلب در مرگ خود عمر دراز 2265
 • Be a fellow-traveller with grief, agree with desolation, seek long (lasting) life in thy death (to self).
 • آن چه گوید نفس تو کاینجا بد است ** مشنوش چون کار او ضد آمده ست‏
 • Do not listen to what thy fleshly soul says, that this place (of self-mortification) is bad, inasmuch as her doings are contrary (to thy spiritual advancement).
 • تو خلافش کن که از پیغمبران ** این چنین آمد وصیت در جهان‏
 • Do thou oppose her, for such (is the) injunction (that) has come from the prophets in the world.
 • مشورت در کارها واجب شود ** تا پشیمانی در آخر کم بود
 • It becomes necessary to take counsel concerning things to be done, so that there may not be repentance in the end.
 • گفت امت مشورت با کی کنیم ** انبیا گفتند با عقل امیم‏
 • The community said, “With whom shall we take counsel?” The prophets answered, “With intellect, (which is) the Imám (leader).”
 • گفت گر کودک در آید یا زنی ** کاو ندارد عقل و رای روشنی‏ 2270
 • He (the questioner) said, “(But) if a child should come in, or a woman who has no clear understanding or judgement.”
 • گفت با او مشورت کن و انچه گفت ** تو خلاف آن کن و در راه افت‏
 • “Take counsel with her,” said he (the prophet), “and do the contrary of what she bids (thee), and go thy way.”
 • نفس خود را زن شناس از زن بتر ** ز انکه زن جزوی است نفست کل شر
 • Know that your fleshly soul is woman and worse than woman, because woman is a part (of evil), but your fleshly soul is evil entire.
 • مشورت با نفس خود گر می‏کنی ** هر چه گوید کن خلاف آن دنی‏
 • If you take counsel with your fleshly soul, oppose that vile one (in) whatsoever she may say.
 • گر نماز و روزه می‏فرمایدت ** نفس مکار است مکری زایدت‏
 • If she bid you pray and fast-the fleshly soul is a great plotter, she will bring some plot against you to birth.
 • مشورت با نفس خویش اندر فعال ** هر چه گوید عکس آن باشد کمال‏ 2275
 • (When you take) counsel with your fleshly soul concerning (your) actions––whatsoever she tells (you to do), the reverse of that is perfectly right.
 • بر نیایی با وی و استیز او ** رو بر یاری بگیر آمیز او
 • (If) you cannot cope with her and her contumacy, go to a friend and mix with him.
 • عقل قوت گیرد از عقل دگر ** نی شکر کامل شود از نیشکر
 • Mind gains strength from another mind: the sugar-cane is made perfect by the sugar-cane.
 • من ز مکر نفس دیدم چیزها ** کاو برد از سحر خود تمییزها
 • I have seen (wondrous) things (arising) from the deceitfulness of the fleshly soul, for by her magic she takes away the faculties of discernment.
 • وعده‏ها بدهد ترا تازه به دست ** که هزاران بار آنها را شکست‏
 • She will proffer afresh to you promises that she has broken thousands of times.
 • عمر اگر صد سال خود مهلت دهد ** اوت هر روزی بهانه‏ی نو نهد 2280
 • If your life be prolonged even for a hundred years, she will lay before you a new pretext every day.
 • گرم گوید وعده‏های سرد را ** جادویی مردی ببندد مرد را
 • She utters cold (vain) promises (as though) warm (from the heart); (she is) a witch, she ties up the manhood of a man.
 • ای ضیاء الحق حسام الدین بیا ** که نروید بی‏تو از شوره گیا
 • O (thou who art the) radiance of God, Husámu’ddín, come! for without thee no herbs will grow from the brackish soil.
 • از فلک آویخته شد پرده‏ای ** از پی نفرین دل آزرده‏ای‏
 • A curtain has been let down from heaven because of the curse of one whose heart is sorely vexed.
 • این قضا را هم قضا داند علاج ** عقل خلقان در قضا گیج است گیج‏
 • This destiny only the (Divine) destiny can cure: the understanding of His creatures is stunned at His destiny, stunned.
 • اژدها گشته ست آن مار سیاه ** آن که کرمی بود افتاده به راه‏ 2285
 • The black serpent that was (as) a worm fallen on the road has become a dragon;
 • اژدها و مار اندر دست تو ** شد عصا ای جان موسی مست تو
 • (But) in thy hand, O thou with (love for) whom the soul of Moses is intoxicated, the dragon or serpent became (as) the rod (in the hand of Moses).