English    Türkçe    فارسی   

2
257-306

 • صد هزار ابلیس لاحول آر بین ** آدما ابلیس را در مار بین‏
 • See the hundred thousand devils who utter Lá hawl! O Adam, in the serpent behold Iblís!
 • دم دهد گوید ترا ای جان و دوست ** تا چو قصابی کشد از دوست پوست‏
 • He gives (you) vain words, he says to you, “O my soul and beloved,” that he may strip the skin off his beloved, like a butcher.
 • دم دهد تا پوستت بیرون کشد ** و ای او کز دشمنان افیون چشد
 • He gives vain words that he may strip off your skin: woe to him that tastes opium from (the mouth of) enemies.
 • سر نهد بر پای تو قصاب‏وار ** دم دهد تا خونت ریزد زار زار 260
 • He lays his head at your feet (in flattery) and butcher-like gives (you) vain (wheedling) words, that he may shed your blood miserably.
 • همچو شیری صید خود را خویش کن ** ترک عشوه‏ی اجنبی و خویش کن‏
 • Like a lion, hunt your prey yourself: leave (pay no heed to) the blandishment of stranger or kinsman.
 • همچو خادم دان مراعات خسان ** بی‏کسی بهتر ز عشوه‏ی ناکسان‏
 • Know that the regard of the base is like that servant; ’tis better to have nobody (as your friend) than (to accept) the flattery of nobodies (worthless people).
 • در زمین مردمان خانه مکن ** کار خود کن کار بیگانه مکن‏
 • Do not make your home in (other) men's land: do your own work, don't do the work of a stranger.
 • کیست بیگانه تن خاکی تو ** کز بر ای اوست غمناکی تو
 • Who is the stranger? Your earthen body, for the sake of which is (all) your sorrow.
 • تا تو تن را چرب و شیرین می‏دهی ** جوهر خود را نبینی فربهی‏ 265
 • So long as you are giving your body greasy (rich) and sweet (food), you will not see fatness in your (spiritual) essence.
 • گر میان مشک تن را جا شود ** روز مردن گند او پیدا شود
 • If the body be set in the midst of musk, (yet) on the day of death its stench will become manifest.
 • مشک را بر تن مزن بر دل بمال ** مشک چه بود نام پاک ذو الجلال‏
 • Do not put musk on your body, rub it on your heart. What is musk? The holy name of the Glorious (God).
 • آن منافق مشک بر تن می‏نهد ** روح را در قعر گلخن می‏نهد
 • The hypocrite puts musk on his body and puts his spirit at the bottom of the ash-pit.
 • بر زبان نام حق و در جان او ** گندها از فکر بی‏ایمان او
 • On his tongue the name of God, and in his soul stenches (arising) from his infidel thought.
 • ذکر با او همچو سبزه‏ی گلخن است ** بر سر مبر ز گل است و سوسن است‏ 270
 • In relation to him praise of God is (like) the herbage of the ash-pit: it is roses and lilies (growing) upon a dunghill.
 • آن نبات آن جا یقین عاریت است ** جای آن گل مجلس است و عشرت است‏
 • Those plants are certainly there on loan (and belong to somewhere else); the proper place for those flowers is the symposium and (the scene of) festivity.
 • طیبات آید به سوی طیبین ** للخبیثین الخبیثات است هین‏
 • The good women come to the good men; there is (also the text) to the wicked men the wicked women. Mark!
 • کین مدار آنها که از کین گمرهند ** گورشان پهلوی کین داران نهند
 • Do not bear malice: they that are led astray by malice, their graves are placed beside the malicious.
 • اصل کینه دوزخ است و کین تو ** جزو آن کل است و خصم دین تو
 • The origin of malice is Hell, and your malice is a part of that whole and is the enemy of your religion.
 • چون تو جزو دوزخی پس هوش دار ** جزو سوی کل خود گیرد قرار 275
 • Since you are a part of Hell, take care! The part gravitates towards its whole.
 • تلخ با تلخان یقین ملحق شود ** کی دم باطل قرین حق شود
 • He that is bitter will assuredly be attached to those who are bitter: how should vain breath (false words) be joined with the truth?
 • ای برادر تو همان اندیشه‏ای ** ما بقی تو استخوان و ریشه‏ای‏
 • O brother, you are that same thought (of yours); as for the rest (of you), you are (only) bone and fibre.
 • گر گل است اندیشه‏ی تو گلشنی ** ور بود خاری تو هیمه‏ی گلخنی‏
 • If your thought is a rose, you are a rose-garden; and if it is a thorn, you are fuel for the bath-stove.
 • گر گلابی، بر سر و جیبت زنند ** ور تو چون بولی برونت افکنند
 • If you are rose-water, you are sprinkled on head and bosom; and if you are (stinking) like urine, you are cast out.
 • طبله‏ها در پیش عطاران ببین ** جنس را با جنس خود کرده قرین‏ 280
 • Look at the trays in front of druggists—each kind put beside its own kind,
 • جنسها با جنسها آمیخته ** زین تجانس زینتی انگیخته‏
 • Things of each sort mixed with things of the same sort, and a certain elegance produced by this homogeneity;
 • گر در آمیزند عود و شکرش ** بر گزیند یک یک از یکدیگرش‏
 • If his (the druggist's) aloes-wood and sugar get mixed, he picks them out from each other, piece by piece.
 • طبله‏ها بشکست و جانها ریختند ** نیک و بد در همدگر آمیختند
 • The trays were broken and the souls were spilled: good and evil ones were mingled with each other.
 • حق فرستاد انبیا را با ورق ** تا گزید این دانه‏ها را بر طبق‏
 • God sent the prophets with scrolls (of Revelation), that He might pick out (and sort) these grains on the dish.
 • پیش از ایشان ما همه یکسان بدیم ** کس ندانستی که ما نیک و بدیم‏ 285
 • Before the, (the prophets) we were all alike, none knew whether we were good or bad.
 • قلب و نیکو در جهان بودی روان ** چون همه شب بود و ما چون شب روان‏
 • False coin and fine (both) were current in the world, since all was night, and we were as night-travellers,
 • تا بر آمد آفتاب انبیا ** گفت ای غش دور شو صافی بیا
 • Until the sun of the prophets rose and said, “Begone, O alloy! Come, O thou that art pure!”
 • چشم داند فرق کردن رنگ را ** چشم داند لعل را و سنگ را
 • The eye can distinguish colours, the eye knows ruby and (common) stone.
 • چشم داند گوهر و خاشاک را ** چشم را ز آن می‏خلد خاشاکها
 • The eye knows the jewel and the rubbish; hence bits of rubbish sting the eye.
 • دشمن روزند این قلابکان ** عاشق روزند آن زرهای کان‏ 290
 • These vile counterfeiters are enemies of day, those pieces of gold from the mine are lovers of day,
 • ز آن که روز است آینه‏ی تعریف او ** تا ببیند اشرفی تشریف او
 • Because day is the mirror that makes it (the fine gold) known, so that the ashrafí (the coin of sterling gold) may see (receive) its (day's) gift of honour.
 • حق قیامت را لقب ز آن روز کرد ** روز بنماید جمال سرخ و زرد
 • Hence God bestowed the title of “Day” on the Resurrection, (for) day displays the beauty of red and yellow.
 • پس حقیقت روز سر اولیاست ** روز پیش ماهشان چون سایه‏هاست‏
 • In reality, then, day is the inmost consciousness of the saints, (though) beside their moon day is (dim) as shadows.
 • عکس راز مرد حق دانید روز ** عکس ستاریش شام چشم دوز
 • Know that day is the reflexion of the mystery (the illumined consciousness) of the man of God, while eye-sealing night is the reflexion of his occultation.
 • ز آن سبب فرمود یزدان و الضحی ** و الضحی‏ نور ضمیر مصطفی‏ 295
 • For that reason God said, By the morn: by the morn is (refers to) the light of the hidden mind of Mustafá (Mohammed).
 • قول دیگر کاین ضحی را خواست دوست ** هم بر ای آن که این هم عکس اوست‏
 • The other view, that the Beloved (God) meant this morn (in the literal sense), is (held) just for the reason that this too is the reflexion of him;
 • ور نه بر فانی قسم گفتن خطاست ** خود فنا چه لایق گفت خداست‏
 • Else it is wrong to swear by a transient thing: how indeed is transiency proper to the speech of God?
 • لا أحب الآفلین گفت آن خلیل ** کی فنا خواهد از این رب جلیل‏
 • From a Khalíl (came the words) “I love not them that set”: how, then, did the Lord of all creation mean anything transitory (by this oath)?
 • باز و اللیل است ستاری او ** و آن تن خاکی زنگاری او
 • Again, and by the night is (refers to) his occultation and his earthen rust-dark body.
 • آفتابش چون بر آمد ز آن فلک ** با شب تن گفت هین ما ودعک‏ 300
 • When his sun rose from that sky, it said to the night of the body, “Lo, He hath not forsaken thee.”
 • وصل پیدا گشت از عین بلا ** ز آن حلاوت شد عبارت ما قلی‏
 • Union was made manifest out of the essence of affliction: that sweetness (of union) was expressed by (the words) He hath not hated (thee).
 • هر عبارت خود نشان حالتی است ** حال چون دست و عبارت آلتی است‏
 • In fact, every expression is the symbol of a state: the state is as a hand, while the expression is a tool.
 • آلت زرگر به دست کفشگر ** همچو دانه‏ی کشت کرده ریگ در
 • The goldsmith's tool in the hand of a shoemaker is like a seed sown in sand;
 • و آلت اسکاف پیش برزگر ** پیش سگ کاه استخوان در پیش خر
 • And the cobbler's tool (put) before the husbandman is (as) straw before a dog (or) bones before an ass.
 • بود انا الحق در لب منصور نور ** بود انا الله در لب فرعون زور 305
 • “I am God” on the lips of Mansúr was the light (of truth); “I am Allah” on the lips of Pharaoh was a lie.
 • شد عصا اندر کف موسی گوا ** شد عصا اندر کف ساحر هبا
 • In the hand of Moses the rod became a witness (to the truth); in the hand of the magician the rod became (worthless as) motes in the air.