English    Türkçe    فارسی   

2
425-474

 • تا کسی ندهد به کودک هیچ چیز ** قوت پیران از این بیش است نیز 425
 • So that no one should give the boy anything: the power of the Pírs is even greater than this.
 • شد نماز دیگر آمد خادمی ** یک طبق بر کف ز پیش حاتمی‏
 • (When) it was (time for) afternoon prayers, a servant came with a tray in his hand from one like Hátim,
 • صاحب مالی و حالی پیش پیر ** هدیه بفرستاد کز وی بد خبیر
 • A man of property and condition: he sent it as a present to the Pír (Shaykh), for he knew about him.
 • چار صد دینار بر گوشه‏ی طبق ** نیم دینار دگر اندر ورق‏
 • (There were) four hundred dinars, and in a corner of the tray another half-dinar in a piece of paper.
 • خادم آمد شیخ را اکرام کرد ** و آن طبق بنهاد پیش شیخ فرد
 • The servant advanced and did honour to the Shaykh, and laid the tray before the peerless Shaykh.
 • چون طبق را از غطا واکرد رو ** خلق دیدند آن کرامت را از او 430
 • When he (the Shaykh) uncovered the face of the tray, the people beheld the miracle (manifested) from him.
 • آه و افغان از همه برخاست زود ** کای سر شیخان و شاهان این چه بود
 • Immediately cries of sorrow and lamentation arose from all —“O head of the Shaykhs and (spiritual) kings, what was (the meaning of) this?
 • این چه سر است این چه سلطانی است باز ** ای خداوند خداوندان راز
 • What secret is this? Once more, what sovereignty is this, O lord of the lords of mystery?
 • ما ندانستیم ما را عفو کن ** بس پراکنده که رفت از ما سخن‏
 • We knew not. Pardon us. Very deranged were the words that went out from us.
 • ما که کورانه عصاها می‏زنیم ** لاجرم قندیلها را بشکنیم‏
 • We who blindly brandish staffs cannot help breaking lamps.
 • ما چو کران ناشنیده یک خطاب ** هرزه گویان از قیاس خود جواب‏ 435
 • We, like deaf men, without having heard a single thing spoken (to us), are answering idly from our own surmise.
 • ما ز موسی پند نگرفتیم کاو ** گشت از انکار خضری زرد رو
 • We have not taken warning from Moses, who was made shamefaced by disbelief in a Khizr,
 • با چنان چشمی که بالا می‏شتافت ** نور چشمش آسمان را می‏شکافت‏
 • Notwithstanding (that he had) an eye that sped aloft, and the light of his eye was piercing heaven.
 • کرده با چشمت تعصب موسیا ** از حماقت چشم موش آسیا
 • O Moses (of this age), through foolishness the eye of a mill-mouse has fanatically set itself against thine eye.”
 • شیخ فرمود آن همه گفتار و قال ** من بحل کردم شما را آن حلال‏
 • The Shaykh said, “I forgive all that talk and palaver: it is lawful to you.
 • سر این آن بود کز حق خواستم ** لاجرم بنمود راه راستم‏ 440
 • The secret of this (matter) was that I besought God: consequently He showed me the right way,
 • گفت آن دینار اگر چه اندک است ** لیک موقوف غریو کودک است‏
 • And said, ‘Though that dinar is little, yet (the payment of) it is dependent on the boy's outcry.
 • تا نگرید کودک حلوا فروش ** بحر رحمت در نمی‏آید به جوش‏
 • Until the halwá-selling boy weeps, the sea of (My) mercy is not aroused’.”
 • ای برادر طفل طفل چشم تست ** کام خود موقوف زاری دان درست‏
 • O brother, the child (boy) is the child (pupil) of your eye: know surely that (the gaining of) your desire is dependent on (tears of) distress.
 • گر همی‏خواهی که آن خلعت رسد ** پس بگریان طفل دیده بر جسد
 • If you wish that that robe of honour (which you desire) should come (to you), then make the child (pupil) of your eye weep over your body.
 • ترسانیدن شخصی زاهد را که کم گری تا کور نشوی
 • How a certain person frightened an ascetic, saying, “Weep little, lest thou become blind.”
 • زاهدی را گفت یاری در عمل ** کم گری تا چشم را ناید خلل‏ 445
 • A comrade in the work (of religion) said to an ascetic, “Weep little, lest thine eye come to harm.”
 • گفت زاهد از دو بیرون نیست حال ** چشم بیند یا نبیند آن جمال‏
 • The ascetic said, “The case is not outside of (admits only) two (alternatives): the eye will see, or it will not see, that (Divine) Beauty.
 • گر ببیند نور حق خود چه غم است ** در وصال حق دو دیده چه کم است‏
 • If it see the Light of God, what is there to grieve about? How little are two eyes (to him that is) in union with God!
 • ور نخواهد دید حق را گو برو ** این چنین چشم شقی گو کور شو
 • And if it shall not see God, let it go! Let such a miserable eye become blind!”
 • غم مخور از دیده کان عیسی تراست ** چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست‏
 • Do not grieve for your eye when that Jesus is yours; do not go to the left (but to the right), that he may give you two right (sound) eyes.
 • عیسی روح تو با تو حاضر است ** نصرت از وی خواه کاو خوش ناصر است‏ 450
 • The Jesus of your spirit is present with you: beg aid from him, for he is a goodly aider;
 • لیک بیگار تن پر استخوان ** بر دل عیسی منه تو هر زمان‏
 • But do not every moment lay on the heart of (that) Jesus the unprofitable work of (providing for) a body full of bones,
 • همچو آن ابله که اندر داستان ** ذکر او کردیم بهر راستان‏
 • Like the fool whom we mentioned in the story for the sake of the righteous.
 • زندگی تن مجو از عیسی‏ات ** کام فرعونی مخواه از موسی‏ات‏
 • Seek not you from your Jesus the life of the body, ask not from your Moses the wish of a Pharaoh.
 • بر دل خود کم نه اندیشه‏ی معاش ** عیش کم ناید تو بر درگاه باش‏
 • Burden not your heart with thoughts of livelihood; livelihood will not fail: be (constant in attendance) at the (Divine) Court.
 • این بدن خرگاه آمد روح را ** یا مثال کشتیی مر نوح را 455
 • This body is a tent for the spirit, or like an ark for Noah.
 • ترک چون باشد بیابد خرگهی ** خاصه چون باشد عزیز درگهی‏
 • When the Turcoman is there, he will find a tent, especially when he is one held in honour at the Court (of God).
 • تمامی قصه‏ی زنده شدن استخوانها به دعای عیسی علیه السلام
 • Conclusion of the story of the coming to life of the bones at the prayer of Jesus, on whom be peace!
 • خواند عیسی نام حق بر استخوان ** از برای التماس آن جوان‏
 • Jesus pronounced the Name of God over the bones on account of the young man’s entreaty.
 • حکم یزدان از پی آن خام مرد ** صورت آن استخوان را زنده کرد
 • For the sake of that foolish man the decree of God gave life to the form which those bones had possessed.
 • از میان بر جست یک شیر سیاه ** پنجه‏ای زد کرد نقشش را تباه‏
 • A black lion sprang forth, smote once with its paw, and destroyed his (bodily) image.
 • کله‏اش بر کند مغزش ریخت زود ** مغز جوزی کاندر او مغزی نبود 460
 • It tore up his skull: his brain was scattered on the spot-the brain (kernel) of a nut, for in him was no brain.
 • گر و را مغزی بدی اشکستنش ** خود نبودی نقص الا بر تنش‏
 • If he had had a brain, his being broken to pieces would have been no injury at all except to his body.
 • گفت عیسی چون شتابش کوفتی ** گفت ز آن رو که تو زو آشوفتی‏
 • Jesus said (to the lion), “How did you maul him so quickly?” The lion said, “Because thou wert troubled by him.”
 • گفت عیسی چون نخوردی خون مرد ** گفت در قسمت نبودم رزق خورد
 • Jesus asked, “How did not you drink the man’s blood?”  “In the (Divine) dispensation ‘twas not granted to me to drink (it),” replied the lion.
 • ای بسا کس همچو آن شیر ژیان ** صید خود ناخورده رفته از جهان‏
 • Oh, many a one that like that raging lion has departed from the world without having eaten his prey!
 • قسمتش کاهی نه و حرصش چو کوه ** وجه نه و کرده تحصیل وجوه‏ 465
 • His (ordained portion is not (even) a straw, while his greed is as (great as) a mountain; he hat no means (of satisfying his desires), though he has gotten the (material) means.
 • ای میسر کرده بر ما در جهان ** سخره و بیگار ما را وارهان‏
 • O Thou who hast made it easy for us to do unrewarded and fruitless labour in the world, deliver us!
 • طعمه بنموده به ما و آن بوده شست ** آن چنان بنما به ما آن را که هست‏
 • To us it seems a (tempting) bait and ‘tis (really) a hook: show it to us even as it is.
 • گفت آن شیر ای مسیحا این شکار ** بود خالص از برای اعتبار
 • The lion said, “O Messiah, (my killing) this prey was merely for the purpose that warning might be taken (by others).
 • گر مرا روزی بدی اندر جهان ** خود چه کاراستی مرا با مردگان‏
 • Had there (still) been for me in the world an allotted portion (of food), what business indeed should I have had with the dead?”
 • این سزای آن که یابد آب صاف ** همچو خر در جو بمیزد از گزاف‏ 470
 • This is the punishment deserved by him that finds pure water, and like an ass stales impertinently in the stream.
 • گر بداند قیمت آن جوی خر ** او بجای پا نهد در جوی سر
 • If the ass know the value of the stream, instead of his foot he will pull his head in it.
 • او بیابد آن چنان پیغمبری ** میر آبی زندگانی پروری‏
 • He (the fool) finds a prophet like that, a lord of the (life-giving) Water, a cherisher of life:
 • چون نمیرد پیش او کز امر کن ** ای امیر آب ما را زنده کن‏
 • How does not he die before him, saying, “O lord of the Water, make me living by the command ‘Be’?
 • هین سگ نفس ترا زنده مخواه ** کاو عدوی جان تست از دیرگاه‏
 • Take heed! Do not wish your currish (fleshy) soul alive, for it is the enemy of your spirit since long ago.