English    Türkçe    فارسی   

2
996-1045

 • یک زمان بی‏کار نتوانی نشست ** تا بدی یا نیکیی از تو نجست‏
 • You cannot sit inactive for one moment: (you cannot rest) till some badness or goodness has issued from you.
 • این تقاضاهای کار از بهر آن ** شد موکل تا شود سرت عیان‏
 • These demands (cravings) for action were appointed in order that your inward consciousness should come clearly into (outward) view.
 • پس کلابه‏ی تن کجا ساکن شود ** چون سر رشته‏ی ضمیرش می‏کشد
 • How, then, should the reel, which is the body, become still, when the thread's end, which is the mind, is pulling it?
 • تاسه‏ی تو شد نشان آن کشش ** بر تو بی‏کاری بود چون جان کنش‏
 • The sign of that pulling is your anguish: to be inactive is to you like the death-agony.
 • این جهان و آن جهان زاید ابد ** هر سبب مادر اثر از وی ولد 1000
 • This world and that world are for ever giving birth: every cause is a mother, the effect is the child (born) from it.
 • چون اثر زایید آن هم شد سبب ** تا بزاید او اثرهای عجب‏
 • When the effect was born, that too became a cause, so that it might give birth to wondrous effects.
 • این سببها نسل بر نسل است لیک ** دیده‏ای باید منور نیک نیک‏
 • These causes are generation on generation, but it needs a very well illumined eye (to see all the links in their chain).”
 • شاه با او در سخن اینجا رسید ** یا بدید از وی نشانی یا ندید
 • The King, in conversation with him, arrived at this point: he either saw or did not see a sign.
 • گر بدید آن شاه جویا دور نیست ** لیک ما را ذکر آن دستور نیست‏
 • If that searching King saw (such a sign), ’tis not strange; but we are not permitted to mention it.
 • چون ز گرمابه بیامد آن غلام ** سوی خویشش خواند آن شاه و همام‏ 1005
 • When that (other) slave came from the warm bath, that King and lofty personage called him to his presence,
 • گفت صحا لک نعیم دایم ** بس لطیفی و ظریف و خوب رو
 • (And) said, “Health (to you)! Lasting happiness be yours! You are very fine and elegant and good-looking.
 • ای دریغا گر نبودی در تو آن ** که همی‏گوید برای تو فلان‏
 • Oh, alas! If there were not in you that which so-and-so says about you,
 • شاد گشتی هر که رویت دیده‏یی ** دیدنت ملک جهان ارزیدیی‏
 • Whoever beheld your face would become glad; the sight of you would be worth the empire of the world.”
 • گفت رمزی ز آن بگو ای پادشاه ** کز برای من بگفت آن دین تباه‏
 • He said, “O King, utter some hint of what that miscreant said about me.”
 • گفت اول وصف دو روییت کرد ** کاشکارا تو دوایی خفیه درد 1010
 • The King said, “In the first place he described you as double-faced, saying that you are ostensibly a remedy (but) secretly a disease.”
 • خبث یارش را چو از شه گوش کرد ** در زمان دریای خشمش جوش کرد
 • When he heard from the King the malice of his companion, at once the sea of his anger surged up.
 • کف بر آورد آن غلام و سرخ گشت ** تا که موج هجو او از حد گذشت‏
 • That slave foamed and reddened, so that the billows of his vituperation exceeded (all) bounds.
 • کاو ز اول دم که با من یار بود ** همچو سگ در قحط بس گه خوار بود
 • He said, “From the first moment that he was associated with me, he was a great eater of dung, like a dog in (time of) famine.”
 • چون دمادم کرد هجوش چون جرس ** دست بر لب زد شهنشاهش که بس‏
 • As he satirised him in succession (without intermission), like a bell, the King put his hand on his (the slave's) lips, saying, “Enough!”
 • گفت دانستم ترا از وی بدان ** از تو جان گنده ست و از یارت دهان‏ 1015
 • He said, “I know you from him by that (which you have spoken): in you the spirit is foul, and in your companion (only) the mouth.
 • پس نشین ای گنده جان از دور تو ** تا امیر او باشد و مأمور تو
 • Therefore do you sit far off, O foul-spirited one, that he may be the commander and you under his command.”
 • در حدیث آمد که تسبیح از ریا ** همچو سبزه‏ی گولخن دان ای کیا
 • It is (said) in the Hadíth (Traditions of the Prophet): “Know, sire, that glorification (of God) from hypocrisy is like the verdure on a midden.”
 • پس بدان که صورت خوب و نکو ** با خصال بد نیرزد یک تسو
 • Know, then, that a fair and goodly form with bad qualities (within) is not worth a farthing;
 • ور بود صورت حقیر و ناپذیر ** چون بود خلقش نکو در پاش میر
 • And though the form be despicable and unpleasing, (yet) when his (that person's) disposition is good, die at his feet!
 • صورت ظاهر فنا گردد بدان ** عالم معنی بماند جاودان‏ 1020
 • Know that the outward form passes away, (but) the world of reality remains for ever.
 • چند بازی عشق با نقش سبو ** بگذر از نقش سبو رو آب جو
 • How long will you play at loving the shape of the jug? Leave the shape of the jug; go, seek the water.
 • صورتش دیدی ز معنی غافلی ** از صدف دری گزین گر عاقلی‏
 • You have seen its (outward) form, you are unaware of the reality; pick out from the shell a pearl, if you are wise.
 • این صدفهای قوالب در جهان ** گر چه جمله زنده‏اند از بحر جان‏
 • These shells of bodies in the world, though they all are living by (grace of) the Sea of Soul—
 • لیک اندر هر صدف نبود گهر ** چشم بگشا در دل هر یک نگر
 • Yet there is not a pearl in every shell: open your eyes and look into the heart of each one,
 • کان چه دارد وین چه دارد می‏گزین ** ز انکه کمیاب است آن در ثمین‏ 1025
 • And pick out what that one has and what this, because that costly pearl is seldom found.
 • گر به صورت می‏روی کوهی به شکل ** در بزرگی هست صد چندان که لعل‏
 • If you go (turn your attention) to the form, by external appearance a mountain is a hundred times as much as a ruby in bigness;
 • هم به صورت دست و پا و پشم تو ** هست صد چندان که نقش چشم تو
 • Also, in respect of form, your hands and feet and hair are a hundred times as much as the contour of the eye;
 • لیک پوشیده نباشد بر تو این ** کز همه اعضا دو چشم آمد گزین‏
 • But this (fact) is not hidden from you, that the two eyes are the choicest of all (your) members.
 • از یک اندیشه که آید در درون ** صد جهان گردد به یک دم سر نگون‏
 • By one thought that comes into the mind a hundred worlds are overturned in a single moment.
 • جسم سلطان گر به صورت یک بود ** صد هزاران لشکرش در پی دود 1030
 • If the body of the Sultan is, in form (appearance), one (only), (yet) hundreds of thousands of soldiers run behind (it).
 • باز شکل و صورت شاه صفی ** هست محکوم یکی فکر خفی‏
 • Again, the figure and form of the excellent King are ruled by one invisible thought.
 • خلق بی‏پایان ز یک اندیشه بین ** گشته چون سیلی روانه بر زمین‏
 • Behold people without end who, moved by one thought, have gone over the earth like a flood;
 • هست آن اندیشه پیش خلق خرد ** لیک چون سیلی جهان را خورد و برد
 • Small is that thought in the people's eyes, but like a flood it swallowed and swept away the world.
 • پس چو می‏بینی که از اندیشه‏ای ** قایم است اندر جهان هر پیشه‏ای‏
 • So, when you see that from a thought every craft in the world (arises and) subsists—
 • خانه‏ها و قصرها و شهرها ** کوهها و دشتها و نهرها 1035
 • (That) houses and palaces and cities, mountains and plains and rivers,
 • هم زمین و بحر و هم مهر و فلک ** زنده از وی همچو کز دریا سمک‏
 • Earth and ocean as well as sun and sky, are living (derive their life) from it as fishes from the sea—
 • پس چرا از ابلهی پیش تو کور ** تن سلیمان است و اندیشه چو مور
 • Then why in your foolishness, O blind one, does the body seem to you a Solomon, and thought (only) as an ant?
 • می‏نماید پیش چشمت که بزرگ ** هست اندیشه چو موش و کوه گرگ‏
 • To your eye the mountain appears great: (to you) thought is like a mouse, and the mountain (like) a wolf.
 • عالم اندر چشم تو هول و عظیم ** ز ابر و رعد و چرخ داری لرز و بیم‏
 • The (material) world in your eyes is awful and sublime: you tremble and are frightened at the clouds and the thunder and the sky,
 • وز جهان فکرتی ای کم ز خر ** ایمن و غافل چو سنگ بی‏خبر 1040
 • While in regard to the world of thought, O less (lower) than the ass, you are secure and indifferent as a witless stone,
 • ز انکه نقشی وز خرد بی‏بهره‏ای ** آدمی خو نیستی خر کره‏ای‏
 • Because you are a (mere) shape and have no portion of intelligence; you are not of human nature, you are an ass's colt.
 • سایه را تو شخص می‏بینی ز جهل ** شخص از آن شد نزد تو بازی و سهل‏
 • From ignorance you deem the shadow to be the substance: hence to you the substance has become a plaything and of slight account.
 • باش تا روزی که آن فکر و خیال ** بر گشاید بی‏حجابی پر و بال‏
 • Wait till the Day when that thought and phantasy unfolds its wings and pinions without any veil (encumbrance).
 • کوهها بینی شده چون پشم نرم ** نیست گشته این زمین سرد و گرم‏
 • You will see that the mountains have become soft as wool, (and that) this Earth of hot and cold has become naught;
 • نه سما بینی نه اختر نه وجود ** جز خدای واحد حی ودود 1045
 • You will see neither the sky nor the stars nor (any) existence but God, the One, the Living, the Loving.