English    Türkçe    فارسی   

3
1712-1761

 • آمد الهامش که یکچندی بدند ** که درین غم بر تو منکر می‌شدند
 • The Divine inspiration came to him: “There were a number of people who were beginning to disbelieve in thee in (consequence of) this affliction,
 • که مگر سالوس بود او در طریق ** که خدا رسواش کرد اندر فریق
 • Saying, ‘Perchance he was a hypocrite in the Way (of God), so that God made him infamous among humankind.’
 • من نخواهم کان رمه کافر شوند ** در ضلالت در گمان بد روند
 • I don not wish that that party should become infidels and in thinking evil (of thee) fall into perdition;
 • این کرامت را بکردیم آشکار ** که دهیمت دست اندر وقت کار 1715
 • (Hence) We divulged this miracle- (namely), that We give thee a hand in thy working-time-
 • تا که آن بیچارگان بد گمان ** رد نگردند از جناب آسمان
 • To the end that these wretched evil-thinking men may not be turned back from the Lord of Heaven.
 • من ترا بی این کرامتها ز پیش ** خود تسلی دادمی از ذات خویش
 • Erstwhile, indeed, without these miracles I was giving thee consolation from My Person;
 • این کرامت بهر ایشان دادمت ** وین چراغ از بهر آن بنهادمت
 • This miracle I have given thee for their sake, and on that account have I bestowed on thee this (spiritual) lamp.
 • تو از آن بگذشته‌ای کز مرگ تن ** ترسی وز تفریق اجزای بدن
 • Thou art past being afraid of bodily death and dismemberment of the limbs.
 • وهم تفریق سر و پا از تو رفت ** دفع وهم اسپر رسیدت نیک زفت 1720
 • Vain imagination concerning the dismemberment of head and foot has gone from thee: there has come to thee, for a defence against imagination, a shield exceeding strong.”
 • سبب جرات ساحران فرعون بر قطع دست و پا
 • The reason why the magicians of Pharaoh had courage to suffer the amputation of their hands and feet.
 • ساحران را نه که فرعون لعین ** کرد تهدید سیاست بر زمین
 • Is it not (the fact) that the accursed Pharaoh threatened (the magicians with) punishment on the earth,
 • که ببرم دست و پاتان از خلاف ** پس در آویزم ندارمتان معاف
 • Saying, “I will cut off your hands and feet on opposite sides, then I will hang you up: I will not hold you exempt (from punishment)”?
 • او همی‌پنداشت کایشان در همان ** وهم و تخویفند و وسواس و گمان
 • He thought that they were (still) in the same imagination and terror and distraction and doubt,
 • که بودشان لرزه و تخویف و ترس ** از توهمها و تهدیدات نفس
 • So that they would be trembling and terrified and affrighted by the vain imaginings and threats of the carnal soul.
 • او نمی‌داست کایشان رسته‌اند ** بر دریچه‌ی نور دل بنشسته‌اند 1725
 • He did not know that they had been delivered and were seated at the window of the light of the heart;
 • این جهان خوابست اندر ظن مه‌ایست ** گر رود درخواب دستی باک نیست
 • (And that) they had recognised (the difference of) their (bodily) shadows from their (real) selves, and were brisk and alert and happy and exulting;
 • گر بخواب اندر سرت ببرید گاز ** هم سرت بر جاست و هم عمرت دراز
 • (And that), if the mortar of the Sky (Fortune) should pound them small a hundred times in this miry place (the material world),
 • گر ببینی خواب در خود را دو نیم ** تن‌درستی چون بخیزی نی سقیم
 • (Yet), since they had seen the origin of this (corporeal) composition, they were not afraid of the derivatives (which belong to the domain) of imagination.
 • حاصل اندر خواب نقصان بدن ** نیست باک و نه دوصد پاره شدن
 • This world is a dream—do not rest in (false) opinion; if in dream a hand go (be lost), ’tis no harm.
 • این جهان را که بصورت قایمست ** گفت پیغامبر که حلم نایمست 1730
 • If in dream a pruning-fork has cut off your head, not only is your head (still) in its place but your life is (still) prolonged.
 • از ره تقلید تو کردی قبول ** سالکان این دیده پیدا بی رسول
 • If in dream you see yourself (cut) in two halves, you are sound in body when you rise, not sick.
 • روز در خوابی مگو کین خواب نیست ** سایه فرعست اصل جز مهتاب نیست
 • The sum (of the matter is this): in dreams it is no harm for the body to be maimed or to be torn into two hundred pieces.
 • خواب و بیداریت آن دان ای عضد ** که ببیند خفته کو در خواب شد
 • The Prophet said of this world, which is substantial in appearance, that it is the sleeper's dream.
 • او گمان برده که این دم خفته‌ام ** بی‌خبر زان کوست درخواب دوم
 • You have accepted this (statement) conventionally, (but) the travellers (on the mystic Way) have beheld this (truth) clairvoyantly, without (relation from) the Prophet.
 • هاون گردون اگر صد بارشان ** خرد کوبد اندرین گلزارشان 1735
 • You are asleep in the daytime: do not say that this is not sleep. The shadow (reflexion) is derivative, the origin (of it) is naught but the moonlight.
 • اصل این ترکیب را چون دیده‌اند ** از فروع وهم کم ترسیده‌اند
 • Know, O comrade, that your sleep and waking (your life in this world) is as though a sleeper should dream that he has gone to sleep.
 • سایه‌ی خود را ز خود دانسته‌اند ** چابک و چست و گش و بر جسته‌اند
 • He thinks, “Now I am asleep,” (and is) unaware that he is (really) in the second sleep.
 • کوزه‌گر گر کوزه‌ای را بشکند ** چون بخواهد باز خود قایم کند
 • If the potter break a pot, he himself will restore it (to a perfect state) when he wishes.
 • کور را هر گام باشد ترس چاه ** با هزاران ترس می‌آید براه
 • The blind man at every step is afraid of (falling into) the pit: he walks on the road with a thousand fears;
 • مرد بینا دید عرض راه را ** پس بداند او مغاک و چاه را 1740
 • (But) the seeing man has seen the width of the road, so he knows (all about) the hole and the pit;
 • پا و زانواش نلرزد هر دمی ** رو ترش کی دارد او از هر غمی
 • His legs and knees do not tremble at any time: how should he look sour because of any affliction?
 • خیز فرعونا که ما آن نیستیم ** که بهر بانگی و غولی بیستیم
 • “Arise, O Pharaoh (and do thy worst)! for we are not such (so deluded) as to stop at every cry and (every) ghoul.
 • خرقه‌ی ما را بدر دوزنده هست ** ورنه ما را خود برهنه‌تر به است
 • Rend our (bodily) mantle! There is One who will sew (it again); and if not, truly the more naked we are, the better for us.
 • بی لباس این خوب را اندر کنار ** خوش در آریم ای عدو نابکار
 • Without raiment we would fain clasp this Beauteous One to our bosoms, O enemy good-for-naught!
 • خوشتر از تجرید از تن وز مزاج ** نیست ای فرعون بی الهام گیج 1745
 • There is nothing sweeter than to be stripped of the body and the (bodily) temperament, O stupid uninspired Pharaoh!”
 • حکایت استر پیش شتر کی من بسیار در رو می‌افتم و تو نمی‌افتی الا به نادر
 • How the mule related (his story) to the camel, saying, “I am often falling on my face, while thou fallest but seldom.”
 • گفت استر با شتر کای خوش رفیق ** در فراز و شیب و در راه دقیق
 • Said the mule to the camel, “O good friend, in hill and dale and in the obscure (difficult) track
 • تو نه آیی در سر و خوش می‌روی ** من همی‌آیم بسر در چون غوی
 • Thou dost not tumble on thy head but goest happily along, while I am tumbling on my head, like one who has lost his way.
 • من همی‌افتم برو در هر دمی ** خواه در خشکی و خواه اندر نمی
 • At every moment I am falling on my face, whether (it be) in a dry place or a wet.
 • این سبب را باز گو با من که چیست ** تا بدانم من که چون باید بزیست
 • Declare to me what is the cause of this, that I may know how I must live.”
 • گفت چشم من ز تو روشن‌ترست ** بعد از آن هم از بلندی ناظرست 1750
 • He (the camel) said, “My eye is clearer than thine; furthermore, it is also looking from on high:
 • چون برآیم بر سرکوه بلند ** آخر عقبه ببینم هوشمند
 • When I come up to the top of a high hill, I regard attentively the end of the pass;
 • پس همه پستی و بالایی راه ** دیده‌ام را وا نماید هم اله
 • Then too God reveals to my eye all the lowness and loftiness of the way,
 • هر قدم من از سر بینش نهم ** از عثار و اوفتادن وا رهم
 • (So that) I take every step with (clear) sight and am delivered from stumbling and falling,
 • تو ببینی پیش خود یک دو سه گام ** دانه بینی و نبینی رنج دام
 • (Whereas) thou dost not see two or three steps in front of thee: thou seest the bait, but thou dost not see the pain of the snare.
 • یستوی الاعمی لدیکم والبصیر ** فی المقام و النزول والمسیر 1755
 • Are the blind and the seeing equal before you (according to your opinion) in their abiding and their alighting and their journeying?”
 • چون جنین را در شکم حق جان دهد ** جذب اجزا در مزاج او نهد
 • When God gives a spirit to the embryo in the womb, He implants in its (the spirit's) temperament (the desire of) drawing particles together.
 • از خورش او جذب اجزا می‌کند ** تار و پود جسم خود را می‌تند
 • By means of food it draws the particles together and weaves the warp and woof of its body:
 • تا چهل سالش بجذب جزوها ** حق حریصش کرده باشد در نما
 • Till (the age of) forty years, God will have made it desirous of drawing particles together in (the process of) growth.
 • جذب اجزا روح را تعلیم کرد ** چون نداند جذب اجزا شاه فرد
 • The incomparable King taught the spirit to draw particles together: how should He (himself) not know how to draw particles together?
 • جامع این ذره‌ها خورشید بود ** بی غذا اجزات را داند ربود 1760
 • The assembler of (all) these motes was the (Divine) Sun: He knows how to seize thy (bodily) particles (and draw them together again) without nutrition.
 • آن زمانی که در آیی تو ز خواب ** هوش و حس رفته را خواند شتاب
 • At the moment when thou emergest from sleep, He quickly recalls the departed consciousness and sensation.